งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงพยาบาลทับ สะแก อำเภอทับสะแก จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ โดยนางสาววรรณพร วงศ์ทองดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงพยาบาลทับ สะแก อำเภอทับสะแก จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ โดยนางสาววรรณพร วงศ์ทองดี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงพยาบาลทับ สะแก อำเภอทับสะแก จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ โดยนางสาววรรณพร วงศ์ทองดี

2 ระบบการดูแลผู้ป่วยเอดส์ก่อนการประเมิน คุณภาพบริการ  ระบบการส่งต่อภายในโรงพยาบาลไม่ชัดเจน  การดูแลแยกส่วน ไม่มีส่วนร่วมของแกนนำ กับเจ้าหน้าที่  ไม่มีการกำหนดแนวทางการดำเนินงาน ร่วมกัน  มีการดูแลผู้ป่วยเฉพาะผู้รับยาต้านไวรัสเอดส์ ไม่ได้ดูแลผู้ติดเชื้อ HIV ที่เข้ารับบริการทุก ราย  การดูแลไม่ครอบคลุมประเด็นตัวชี้วัดที่หน่วย บริการควรดูแล  การจัดเก็บข้อมูลไม่เป็นระบบ

3 จำนวนผู้ติดเชื้อ / ผู้ป่วยเอดส์ รับบริการในคลินิก 158 ราย ชาย 61 44 / 2 17 เพศ รับยา / สูตรดื้อยา ไม่ได้รับยา หญิง 96 61 / 3 35 ผลการประเมินคุณภาพของ โรงพยาบาลทับสะแก

4 ผลการวัด HIVQUAL-T ตัวชี้วัด หลัก

5 ผลการวัด HIVQUAL-T ตัวชี้วัด เสริม

6 1. จัดทำคู่มือใน การปฏิบัติงาน ทุกหน่วยงานที่ ให้บริการโดยยึด มาตรฐานการ ดูแลผู้ป่วยตาม เกณฑ์ สปสช. แผนการปรับปรุงคุณภาพการดูแลผู้ ติดเชื้อ / ผู้ป่วยเอดส์ Quality Improvement Project

7 2. พัฒนาเจ้าหน้าที่ พยาบาล, เจ้าหน้าที่ PCU, จพง. เภสัชกรรม จำนวน 2 รุ่น 2. พัฒนาเจ้าหน้าที่ พยาบาล, เจ้าหน้าที่ PCU, จพง. เภสัชกรรม จำนวน 2 รุ่น แผนการปรับปรุงคุณภาพการดูแลผู้ติดเชื้อ / ผู้ป่วยเอดส์ Quality Improvement Project 3. วางระบบการดูแลผู้ป่วย และ การจัดเก็บข้อมูล - การกำหนดขั้นตอนปฏิบัติสำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ - การกำหนดขั้นตอนปฏิบัติสำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ - กำหนดขั้นตอนบริการ PMTCT และ CARE กับคลินิก ARV - กำหนดขั้นตอนบริการ PMTCT และ CARE กับคลินิก ARV - การส่งผู้ป่วยเข้าคลินิก / ตารางนัดหมายประจำปี / บัตรนัดของผู้ป่วยรายปี - การส่งผู้ป่วยเข้าคลินิก / ตารางนัดหมายประจำปี / บัตรนัดของผู้ป่วยรายปี - การส่งข้อมูลขึ้นทะเบียนผู้ติดเชื้อรายใหม่ / การ ตรวจสอบข้อมูลจากเวชระเบียน - การส่งข้อมูลขึ้นทะเบียนผู้ติดเชื้อรายใหม่ / การ ตรวจสอบข้อมูลจากเวชระเบียน - การแบ่งบทบาทเจ้าหน้าที่ ให้คำปรึกษาในหน่วยงาน ต่างๆ - การแบ่งบทบาทเจ้าหน้าที่ ให้คำปรึกษาในหน่วยงาน ต่างๆ - กำหนดแบบฟอร์มในการรวบรวมข้อมูลให้ชัดเจนขึ้น - กำหนดแบบฟอร์มในการรวบรวมข้อมูลให้ชัดเจนขึ้น - แผนการปฏิบัติงานของคลินิก, การติดตามและ ประเมินผล - แผนการปฏิบัติงานของคลินิก, การติดตามและ ประเมินผล - โดยให้งานที่ทำทุกอย่างเหมือนงานประจำ - โดยให้งานที่ทำทุกอย่างเหมือนงานประจำ

8

9

10

11

12 สรุปผลการดำเนินงาน ตั้งแต่ 1 ตค.50 – 20 สค.51 รายการปี 51 หมายเหตุ 1. คัดกรองภาวะสุขภาพ 90.58 % 2. เอ็กซเรย์ปอด 78.26 % กิน ARV พบ TB 1 ราย 3. ตรวจหาซิฟิลิส 99.28 % VDRL Positive = 5 ราย Titer 1 :1 4. ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 74.70 % ผิดปกติ ทั้งหมด 7 ราย 5. ตรวจหาปริมาณไวรัสในเลือด อย่างน้อย 1 ครั้ง 91.78 % 6. ตรวจหา VL จากผู้ที่รับยา ARV 93.41 % 7. การได้รับยา OI 98.16 % 8. หญิงตั้งครรภ์ได้รับยาป้องกัน การแพร่เชื้อจากแม่สู่ลูก 100 % 9. การป้องกันการแพร่เชื้อ - ใช้ถุงยางทุกครั้ง 88.24 %

13 สิ่งที่ได้เรียนรู้จาก โครงการ ระบบการทำงานของ โรงพยาบาล ระบบการทำงานของ โรงพยาบาล การทำงานเป็นทีมที่ ชัดเจน การกำหนดบทบาทของ หน่วยงาน การจัดเก็บข้อมูลที่เป็นระบบ มี การตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น

14 Best Practice ที่ได้รับจากโครงการ QI ใบคัดกรองวัณโรค วันเดือนปี................................................... ชื่อ - สกุล.................................................................................................. ส่วนที่ 1 สัมภาษณ์ ผู้รับบริการและวงกลม ข้อที่พบ อาการทางคลินิกที่เข้าได้กับการติด เชื้อวัณโรค ความเสี่ยงต่อการติดเชื้อวัณ โรค 1. มีอาการไอเรื้อรังนานกว่า 2 สัปดาห์ 1. มีประวัติสัมผัสหรือคลุกคลี กับผู้ติดเชื้อวัณโรค 2. มีไข้ต่ำๆเรื้อรังนานกว่า 2 สัปดาห์ ที่บ้านหรือที่ทำงาน 3. น้ำหนักลด 2. มีประวัติรักษาวัณโรค 4. ไอเป็นเลือด 3. ฉีดยาเสพติดเข้าเส้น 5. เหงื่อออกตอนกลางคืน 4. เคยติดคุก - ถ้ามีอาการทางคลินิกข้อใดข้อหนึ่งให้ส่งตรวจเสมหะ 3 วัน และ Chest X - ray ด้วย - ถ้ามีความเสี่ยงข้อใดข้อหนึ่ง แต่ไม่มีอาการทางคลินิก ให้ Chest X - ray อย่างเดียว กรณีผล ฟิลม์ไม่แน่ชัด / สงสัยวัณโรคปอด ให้เพิ่มเก็บ AFB X 3 วัน - การเก็บเสมหะ ต้องมี Collected อย่าง น้อย 1 ครั้ง - การ Chest X - ray ให้เช็คประวัติด้วยทุกครั้ง ถ้าเคยมา Chest X - ray ภายใน 1 สัปดาห์ ไม่ต้องทำอีก

15 ส่วนที่ 2 การคัดกรอง รายละเอียด ได้รับไม่ได้รับ ผู้รับบริการได้รับความรู้ เรื่องวัณโรค ผู้รับบริการได้รับการ สัมภาษณ์เพื่อคัดกรองในส่วน ที่ 1 ผู้รับบริการได้รับการ ตรวจ AFB X 3 วัน ผู้รับบริการได้รับการส่ง ตรวจ CXR ส่วนที่ 3 ผลการคัดกรอง วัณโรค 1. ผลการคัดกรองวัณโรค ( ) เป็น วัณโรค ( ) ไม่เป็นวัณโรค 2. ผลการคัดกรอง VDRL ( ) ปกติ ( ) Positive ( ) ไม่ได้ตรวจ VDRL

16 แบบประเมิน และคัดกรองภาวะสุขภาพ ทุก 6 เดือน ชื่อ – สกุล............................................................................................... รายการวันที่ประเมิน................................. 1. สถานภาพ ( ) โสด ( ) คู่ ( ) หม้าย, แยกกัน 2. เพศสัมพันธ์ ( ) มี ( ) ไม่มี 3. การใช้ถุงยางอนามัย ( ) ไม่ใช้ ( ) ใช้ทุกครั้ง ( ) ใช้บางครั้ง 4. แหล่งถุงยาง ( ) รพ. ( ) PCU ( ) ซื้อ 5. การคุมกำเนิดใช้วิธี.................................... 6. คู่ทราบผลเลือด ( ) ทราบ ( ) ไม่ทราบ 7. แนะนำให้คู่มาตรวจเลือด ( ) แนะนำ ( ) ไม่ได้แนะนำ 8. ผลเลือดของคู่ ( ) Negative ( ) Positive ( ) ไม่ ทราบ 9. คัดกรองวัณโรค ( ) ไม่เสี่ยง ( ) AFB ( ) CXR ผล....... 10. คัดกรองโรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์ ( ) ไม่มีอาการ ( ) มีอาการ................. 11. คัดกรอง VDRL วันที่.................. ผล................... 12. Pap’ smear วันที่................. ผล..................... 13.Routine Lab วันที่.......................................... 14. CXR ปีละ 1 ครั้งวันที่.........................................

17 แบบบันทึกการให้ คำปรึกษา ชื่อ - สกุล................................. วดป.วดป. ปัญหา / การให้ คำปรึกษา การ ติดตาม บันทึกการใช้ยา ARV ชื่อ - สกุล....................HN……… ….. เดือ น ปัญหาการ ขาดยา Adhera nce

18 ข้อเสนอแนะ / ปัญหาอุปสรรคในการ ดำเนินงาน ด้านโปรแกรม - กรณีผู้ป่วยแพ้ยารักษา OI เวลาลงโปรแกรม ข้อมูลจะขาดไป - การคิด Adherence ผู้บันทึกยังไม่ค่อยมั่นใจ ด้านโปรแกรม - กรณีผู้ป่วยแพ้ยารักษา OI เวลาลงโปรแกรม ข้อมูลจะขาดไป - การคิด Adherence ผู้บันทึกยังไม่ค่อยมั่นใจ ด้านผู้ป่วย - กรณีที่เป็นผู้ติดเชื้อ ไม่มีอาการ มักไม่มาตรวจตาม นัด ทำให้ข้อมูลไม่ได้ตามเป้าหมาย - การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ผู้รับบริการบาง รายไม่ยินยอม ด้านผู้ป่วย - กรณีที่เป็นผู้ติดเชื้อ ไม่มีอาการ มักไม่มาตรวจตาม นัด ทำให้ข้อมูลไม่ได้ตามเป้าหมาย - การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ผู้รับบริการบาง รายไม่ยินยอม ด้านผู้ให้บริการ - ผู้รับบริการเพิ่มมากขึ้น การทำงานเน้นคุณภาพมาก ขึ้น ภาระงานเพิ่มขึ้น ด้านผู้ให้บริการ - ผู้รับบริการเพิ่มมากขึ้น การทำงานเน้นคุณภาพมาก ขึ้น ภาระงานเพิ่มขึ้น


ดาวน์โหลด ppt โรงพยาบาลทับ สะแก อำเภอทับสะแก จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ โดยนางสาววรรณพร วงศ์ทองดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google