งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการพัฒนาคุณภาพ การดูแลรักษา ผู้ติดเชื้อ / ผู้ป่วยเอดส์ โรงพยาบาลสมเด็จพระ ยุพราชเลิงนกทา จังหวัดยโสธร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการพัฒนาคุณภาพ การดูแลรักษา ผู้ติดเชื้อ / ผู้ป่วยเอดส์ โรงพยาบาลสมเด็จพระ ยุพราชเลิงนกทา จังหวัดยโสธร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการพัฒนาคุณภาพ การดูแลรักษา ผู้ติดเชื้อ / ผู้ป่วยเอดส์ โรงพยาบาลสมเด็จพระ ยุพราชเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

2 จากปัญหางานเดิมที่ทำ / เรื่องที่ ดำเนินการ จากการทำ pap-smear HIVQUAL-T ปี 50 จำนวนผู้ป่วยหญิงทั้งหมด 17 ราย ( สุ่ม ทั้งหมด 40 ราย ) จำนวนผู้ได้รับการตรวจ 1 ราย ( 5.9% ) ผลปกติ จากการทำ pap-smear HIVQUAL-T ปี 51 จำนวนผู้ป่วยหญิงทั้งหมด 27 ราย ( สุ่ม ทั้งหมด 60 ราย ) จำนวนผู้ได้รับการตรวจ 14 ราย ( 51% ) ผลผิดปกติ 2 ราย

3 การดำเนินงานตามขั้นตอนคุณภาพ

4 วางระบบ ( plan ) - ผู้ติดเชื้อ เอชไอวี ทุกรายที่เป็นหญิง ต้องได้รับการให้คำปรึกษาจากพี่เลี้ยง และกลุ่มโดยทุกคนต้องได้รับสิทธิ์ตรวจ มะเร็งปากมดลูกแบบ PAP-Smear - มาวันไหน ตรวจ วันนั้น - ถ้าตรวจจากที่อื่นมาแล้วต้องมีผลยืนยัน ถ้าไม่มี ตรวจใหม่ - ผลิต คิด ค้น นวัตกรรม กางเกงสำหรับ ใส่ตรวจภายในแทนผ้าถุงเดิม

5 ทำตามระบบ ( DO ) เมื่อผู้ติดเชื้อเอชไอวี มาพบพี่เลี้ยงจะ ให้คำแนะนำเพิ่มเติม และคัดกรอง ตรวจมะเร็งปากมดลูกหลังรับยาเสร็จ ภายในวันเดียวกัน ถ้าสมัครใจจะไม่ นัดมาตรวจในวันอื่นหรือส่งต่อไปที่ สถานีอนามัย ทุกวันศุกร์ที่มีคลินิก จะให้ผู้ติดเชื้อ เอชไอวี ทุกรายพบแกนนำกลุ่ม ก่อนที่จะพบพี่เลี้ยง เพื่อแลกเปลี่ยน ความรู้ สถานการณ์การมีคู่ และการ ตรวจมะเร็งปากมดลูก

6 ทำตามระบบ ( DO ) ผู้ติดเชื้อเอชไอวี จะได้ใส่กางเกง ตรวจ Pap-Smear ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ที่มีผลยืนยันการ ตรวจจากที่อื่นภายในปี ลงผลได้ แต่ ถ้าไม่มีผลยืนยันหรือผู้ป่วยไม่สมัคร ใจ จะให้คำปรึกษาซ้ำในวันนัดครั้ง หน้าพร้อมให้คุยกับผู้ติดเชื้อที่ผลการ ตรวจผิดปกติ

7 ตรวจสอบ / ประเมินผล ( Check) ตรวจสอบรายชื่อผู้ติดเชื้อทุกรายที่เป็น หญิงทุกเดือน ตรวจสอบการตรวจคัดกรอง PAP- smear ถ้ายังไม่ตรวจยกไปเดือนถัดไป ต้องตาม นำกางเกงไปใช้กับคนไข้ทั่วไปตรวจคัด กรองมะเร็งปากมดลูก สอบถามความพึงพอใจในการรับบริการ ทุกรายพร้อมประเมินความพึงพอใจ กางเกงตรวจภายในที่คิดค้น

8 แก้ไข / พัฒนาระบบ (Action ) ผู้รับบริการบางคนตัวโต หา ขนาดกางเกงไม่ได้ แต่อยากใส่ แก้ไขโดยปรับ ขนาดกางเกงให้ ใหญ่ขึ้น บางครั้งตรวจเสร็จไม่ได้รูดซิบ แก้ไขโดยคนตรวจต้องรูดซิบให้ ก่อนและหลัง การตรวจ

9 แก้ไข / พัฒนาระบบ (Action คนไข้ที่ใส่ผ้าถุงมาก็อยากทดลอง บ้างทำให้กางเกงไม่เพียงพอ เสนอ ต่อผู้บริหารถึงนวัตกรรมใหม่พร้อม บางครั้งเจ้าหน้าที่งานวางแผน ครอบครัวไม่อยู่ คนไข้ต้องรอนาน * รักษามาตรฐานระบบที่วาง ไว้

10 ก่อนขึ้นเตียง

11 ก่อนรูดซิบ

12 หลังรูดซิบ

13 ผลการดำเนินงานหลังสิ้นสุด โครงการ

14 ได้รับรางวัลคนดีศรีโรงพยาบาล ประจำปี

15 ขอขอบคุณ นายแพทย์ศิษฎิคม เบญจขันธ์ ผู้อำนวยการ รพร เลิงนกทา นางวชิราภรณ์ ทาระขจัด หัวหน้ากลุ่ม งานเวช

16 แกนนำกลุ่ม

17 ที่ลืมไม่ได้ เขาเหล่านี้

18 มีเสียงหัวเราะ และรอยยิ้มทุกครั้ง ที่มาเราก็สุขใจ

19 สวัสดีจ้า


ดาวน์โหลด ppt โครงการพัฒนาคุณภาพ การดูแลรักษา ผู้ติดเชื้อ / ผู้ป่วยเอดส์ โรงพยาบาลสมเด็จพระ ยุพราชเลิงนกทา จังหวัดยโสธร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google