งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการพัฒนาคุณภาพ การดูแลรักษา ผู้ติดเชื้อ / ผู้ป่วยเอดส์ โรงพยาบาลสมเด็จพระ ยุพราชเลิงนกทา จังหวัดยโสธร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการพัฒนาคุณภาพ การดูแลรักษา ผู้ติดเชื้อ / ผู้ป่วยเอดส์ โรงพยาบาลสมเด็จพระ ยุพราชเลิงนกทา จังหวัดยโสธร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการพัฒนาคุณภาพ การดูแลรักษา ผู้ติดเชื้อ / ผู้ป่วยเอดส์ โรงพยาบาลสมเด็จพระ ยุพราชเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

2 จากปัญหางานเดิมที่ทำ / เรื่องที่ ดำเนินการ จากการทำ pap-smear HIVQUAL-T ปี 50 จำนวนผู้ป่วยหญิงทั้งหมด 17 ราย ( สุ่ม ทั้งหมด 40 ราย ) จำนวนผู้ได้รับการตรวจ 1 ราย ( 5.9% ) ผลปกติ จากการทำ pap-smear HIVQUAL-T ปี 51 จำนวนผู้ป่วยหญิงทั้งหมด 27 ราย ( สุ่ม ทั้งหมด 60 ราย ) จำนวนผู้ได้รับการตรวจ 14 ราย ( 51% ) ผลผิดปกติ 2 ราย

3 การดำเนินงานตามขั้นตอนคุณภาพ

4 วางระบบ ( plan ) - ผู้ติดเชื้อ เอชไอวี ทุกรายที่เป็นหญิง ต้องได้รับการให้คำปรึกษาจากพี่เลี้ยง และกลุ่มโดยทุกคนต้องได้รับสิทธิ์ตรวจ มะเร็งปากมดลูกแบบ PAP-Smear - มาวันไหน ตรวจ วันนั้น - ถ้าตรวจจากที่อื่นมาแล้วต้องมีผลยืนยัน ถ้าไม่มี ตรวจใหม่ - ผลิต คิด ค้น นวัตกรรม กางเกงสำหรับ ใส่ตรวจภายในแทนผ้าถุงเดิม

5 ทำตามระบบ ( DO ) เมื่อผู้ติดเชื้อเอชไอวี มาพบพี่เลี้ยงจะ ให้คำแนะนำเพิ่มเติม และคัดกรอง ตรวจมะเร็งปากมดลูกหลังรับยาเสร็จ ภายในวันเดียวกัน ถ้าสมัครใจจะไม่ นัดมาตรวจในวันอื่นหรือส่งต่อไปที่ สถานีอนามัย ทุกวันศุกร์ที่มีคลินิก จะให้ผู้ติดเชื้อ เอชไอวี ทุกรายพบแกนนำกลุ่ม ก่อนที่จะพบพี่เลี้ยง เพื่อแลกเปลี่ยน ความรู้ สถานการณ์การมีคู่ และการ ตรวจมะเร็งปากมดลูก

6 ทำตามระบบ ( DO ) ผู้ติดเชื้อเอชไอวี จะได้ใส่กางเกง ตรวจ Pap-Smear ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ที่มีผลยืนยันการ ตรวจจากที่อื่นภายในปี ลงผลได้ แต่ ถ้าไม่มีผลยืนยันหรือผู้ป่วยไม่สมัคร ใจ จะให้คำปรึกษาซ้ำในวันนัดครั้ง หน้าพร้อมให้คุยกับผู้ติดเชื้อที่ผลการ ตรวจผิดปกติ

7 ตรวจสอบ / ประเมินผล ( Check) ตรวจสอบรายชื่อผู้ติดเชื้อทุกรายที่เป็น หญิงทุกเดือน ตรวจสอบการตรวจคัดกรอง PAP- smear ถ้ายังไม่ตรวจยกไปเดือนถัดไป ต้องตาม นำกางเกงไปใช้กับคนไข้ทั่วไปตรวจคัด กรองมะเร็งปากมดลูก สอบถามความพึงพอใจในการรับบริการ ทุกรายพร้อมประเมินความพึงพอใจ กางเกงตรวจภายในที่คิดค้น

8 แก้ไข / พัฒนาระบบ (Action ) ผู้รับบริการบางคนตัวโต หา ขนาดกางเกงไม่ได้ แต่อยากใส่ แก้ไขโดยปรับ ขนาดกางเกงให้ ใหญ่ขึ้น บางครั้งตรวจเสร็จไม่ได้รูดซิบ แก้ไขโดยคนตรวจต้องรูดซิบให้ ก่อนและหลัง การตรวจ

9 แก้ไข / พัฒนาระบบ (Action ) @ คนไข้ที่ใส่ผ้าถุงมาก็อยากทดลอง บ้างทำให้กางเกงไม่เพียงพอ เสนอ ต่อผู้บริหารถึงนวัตกรรมใหม่พร้อม เสนอผลงาน @ บางครั้งเจ้าหน้าที่งานวางแผน ครอบครัวไม่อยู่ คนไข้ต้องรอนาน * รักษามาตรฐานระบบที่วาง ไว้

10 ก่อนขึ้นเตียง

11 ก่อนรูดซิบ

12 หลังรูดซิบ

13 ผลการดำเนินงานหลังสิ้นสุด โครงการ

14 ได้รับรางวัลคนดีศรีโรงพยาบาล ประจำปี 2550-2551

15 ขอขอบคุณ นายแพทย์ศิษฎิคม เบญจขันธ์ ผู้อำนวยการ รพร เลิงนกทา นางวชิราภรณ์ ทาระขจัด หัวหน้ากลุ่ม งานเวช

16 แกนนำกลุ่ม

17 ที่ลืมไม่ได้ เขาเหล่านี้

18 มีเสียงหัวเราะ และรอยยิ้มทุกครั้ง ที่มาเราก็สุขใจ

19 สวัสดีจ้า


ดาวน์โหลด ppt โครงการพัฒนาคุณภาพ การดูแลรักษา ผู้ติดเชื้อ / ผู้ป่วยเอดส์ โรงพยาบาลสมเด็จพระ ยุพราชเลิงนกทา จังหวัดยโสธร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google