งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ปีงบประมาณ 2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ปีงบประมาณ 2551."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ปีงบประมาณ 2551

2 ผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์สะสม ทั้ง จังหวัด ( ตั้งแต่ มี. ค.2532-20 มี. ค.2551 ) จำนวน 6,054 ราย ๛ รับบริการโรงพยาบาล ร้อยเอ็ด ประมาณ 350-500 คน ต่อปี รับบริการคลินิกติดเชื้อ ผู้ใหญ่ 326 ราย ( รับ ยาต้าน 286 ราย ) เด็ก 28 ราย สถานการ ณ์เอดส์

3 ผลการวัดโดย HIVQUAL-T

4 ผลการวัดโดย HIVQUAL-T : ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน เป้าหม าย 25492550 ร้อยละของผู้ป่วยที่มี เพศสัมพันธ์ไม่ใช้ถุงยางอนามัย 004 ร้อยละของผู้ป่วยที่เคยตรวจ VDRL 1007584.8 ร้อยละของผู้ป่วยที่มี เพศสัมพันธ์ ได้ตรวจ VDRL 1008737.7 ร้อยละของผู้ป่วยหญิงที่ได้รับ การตรวจภายใน 10057.547.7 ร้อยละของผู้ป่วยหญิงที่ได้รับ การตรวจ PAP smear 8052.541.5

5 โอกาสพัฒนา  กิจกรรมที่พัฒนาแล้วจัดให้อยู่ในแผนงานประจำปี และผลักดันให้เป็น งานพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล  พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูล การนำไปใช้ และความ เชื่อมโยงกับโปรแกรมอื่นๆ เช่น NAP, CHILD, CARE, HOSXP, AIDSOI ฯลฯ  พัฒนาระบบการติดตามผู้ติดเชื้อ  วัดและประเมินศักยภาพการดูแลแบบองค์รวม โดย ทีมสหสาขาวิชาชีพทุกปี เพื่อพัฒนาคุณภาพ อย่างต่อเนื่อง  สนับสนุนทีมสมาชิกกลุ่มผู้ติดเชื้อให้มีส่วนร่วมในการให้ คำปรึกษา / เยี่ยม / บริการ

6 เป้าหมาย  ผู้ป่วยที่ระบุว่ามีเพศสัมพันธ์ มีและใช้ ถุงยางอนามัยทุกครั้ง  ผู้ป่วยที่มีเพศสัมพันธ์ได้รับการตรวจคัด กรองซิฟิลิส ร้อยละ 100  หญิงติดเชื้อ เอช ไอ วี ได้รับบริการตรวจ ภายใน และตรวจคัดกรองมะเร็งปาก มดลูกอย่างครอบคลุม และได้รับการ รักษาอย่างทันท่วงที  มีการติดตามผลการตรวจ PAP smear ทุกราย แจ้งให้ผู้ป่วยทราบและมีระบบส่ง ต่อที่ชัดเจน

7 วิธีการดำเนินงาน  ประเมินคุณภาพการดูแลรักษา โดย HIVQUAL – T อย่างต่อเนื่อง ปีละ 1 ครั้ง  ประชุมทีมในการวางแผนการดำเนินงาน โครงการฯ จำนวน 32 คน ๆละ 2 ครั้ง ( ผู้บริหาร / สหสาขา วิชาชีพ / คณะกรรมการฯ )  ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ผ่านกลุ่มแกนนำผู้ติดเชื้อ  จัดกิจกรรมกลุ่มสร้างความตระหนัก 120 คน 1 วัน  นัดผู้ป่วยมารับการตรวจคัดกรอง  ให้บริการตรวจคัดกรอง

8 งบประมาณ  ค่าอาหารว่าง / อาหารกลางวันในการจัด ประชุมคณะกรรมการและกลุ่มเป้าหมาย  ค่าวิทยากร  ค่าวัสดุ / เอกสาร / สื่อ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท ( สามหมื่นบาทถ้วน )

9 ขอบพระคุณที่สนับสนุน ค่ะ........


ดาวน์โหลด ppt โครงการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ปีงบประมาณ 2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google