งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. ผู้ติดเชื้อ เอชไอวีที่ยังไม่มีอาการ ( ไม่ต้องรับประทานยาต้านไวรัส รักษา โรคติดเชื้อฉวยโอกาส หรือวัณโรค CD4 > 200) 2. ผู้ติดเชื้อ เอชไอวีที่กำลังรักษาด้วย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. ผู้ติดเชื้อ เอชไอวีที่ยังไม่มีอาการ ( ไม่ต้องรับประทานยาต้านไวรัส รักษา โรคติดเชื้อฉวยโอกาส หรือวัณโรค CD4 > 200) 2. ผู้ติดเชื้อ เอชไอวีที่กำลังรักษาด้วย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1. ผู้ติดเชื้อ เอชไอวีที่ยังไม่มีอาการ ( ไม่ต้องรับประทานยาต้านไวรัส รักษา โรคติดเชื้อฉวยโอกาส หรือวัณโรค CD4 > 200) 2. ผู้ติดเชื้อ เอชไอวีที่กำลังรักษาด้วย ยาต้านไวรัสได้ผลดี 3. ผู้ติดเชื้อ เอชไอวีที่กำลัง รับประทานยารักษา โรคติดเชื้อฉวยโอกาส 4. ผู้ติดเชื้อ เอชไอวีที่กำลัง รับประทานยารักษาวัณโรค 5. ผู้ติดเชื้อ เอชไอวีที่กำลัง รับประทานยาต้านไวรัส ยารักษาโรคติดเชื้อฉวยโอกาส หรือ วัณโรค ผู้ติดเชื้อเอชไอวี

3 1. ผู้ติดเชื้อ เอชไอวีที่ยังไม่มีอาการ ( ไม่ต้องรับประทานยาต้านไวรัส ยารักษาโรคติดเชื้อฉวย โอกาส หรือวัณโรค ) วิธีคุมกำเนิด ใช้วิธีคุมกำเนิดที่มีฮอร์โมนได้ทุกวิธี ไม่มีข้อห้าม ใส่ห่วงอนามัยได้ ( ใหม่ และใส่ต่อไป ได้กรณีที่ใส่มาก่อน ) ทำหมันชาย / หญิงได้ ( CD4 > 200) ใช้ถุงยางอนามัยควบคู่ด้วยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์

4 ข้อพิจารณาเกี่ยวกับการ ใช้ฮอร์โมนกับการติดเชื้อ เอชไอวี 1. เพิ่มโอกาสติดเชื้อ ที่ปากมดลูก เนื่องจากการยื่นออกของเยื่อบุ ปากมดลูก ออกมาจากฤทธิ์ของ ฮอร์โมนเอสโตรเจน 2. เพิ่มการหลุดของเชื้อ เอชไอวี ทำให้โอกาสการติดเชื้อของคู่ เพิ่มขึ้น

5 2. ผู้ติดเชื้อ เอชไอวีที่กำลังรักษาด้วยยาต้านไวรัส AZT,ddI,3TC,ABC,TDF Enfurvitide Delaviridine ใช้ยาเม็ดคุมกำเนิด ยาฉีดคุมกำเนิด ยาฝังคุมกำเนิดได้ โดยปลอดภัยและมี ประสิทธิภาพ ใช้ถุงยางอนามัยควบคู่ด้วยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์

6 2. ผู้ติดเชื้อ เอชไอวีที่กำลังรักษาด้วยยาต้านไวรัส NVP,Efavirenz Atazanavir Indinavir Lopinavir Nelfinavir Ritonavir Saquinavir ไม่แนะนำใช้ยาเม็ดคุมกำเนิด แต่ สามารถใช้ยาฉีดคุมกำเนิดและ ยาฝังคุมกำเนิด ได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ แนะนำให้ฉีดยาคุมกำเนิดให้ตรงเวลาอย่าเลยกำหนด

7 2. ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่กำลังรักษา ด้วยยาต้านไวรัส ห่วงอนามัย ใช้ได้ถ้าการรักษาได้ผล ( ทั้งใส่ใหม่ และใส่ต่อไปได้กรณีที่ใส่มาก่อน ) ยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดฉุกเฉิน ใช้ได้แต่ไม่ควรใช้บ่อย ทำหมันทั้งชาย / หญิง ใช้ได้ ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ วิธีคุมกำเนิด ฉุกเฉิน

8 3. ผู้ติดเชื้อ เอชไอวีที่กำลัง รับประทานยารักษา โรคติดเชื้อฉวยโอกาส

9 3. ผู้ติดเชื้อ เอชไอวีที่กำลัง รับประทานยารักษา โรคติดเชื้อฉวยโอกาส ( ต่อ ) ไม่แนะนำให้ใช้ ยาเม็ดคุมกำเนิด

10 3. ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่กำลัง รับประทานยารักษา โรคติดเชื้อฉวยโอกาส โรคติดเชื้อ Mycobacterium avium complex (MAC) ที่ได้รับ ยา Ciprofloxacin สามารถใช้ยาเม็ด คุมกำเนิดได้

11 4. ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่กำลัง รับประทานยารักษาวัณโรค ไม่แนะนำให้ใช้ ยาเม็ดคุมกำเนิด

12 5. ผู้ติดเชื้อ เอชไอวีที่กำลัง รับประทานยาต้านไวรัส ยารักษา โรคติดเชื้อฉวยโอกาส หรือ วัณ โรค ยาเม็ดคุมกำเนิด ไม่แนะนำให้ใช้

13 6. ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีอาการ แต่ไม่ได้รักษาด้วยยาต้านไวรัส ห่วงอนามัย : ไม่แนะนำให้ใส่ห่วง อนามัยใหม่ หากใส่อยู่ก่อน สามารถใส่ต่อไปได้ไม่ ต้องถอดออก

14 แพทย์หญิง นันทา อ่วมกุล ผู้อำนวยการสำนักที่ปรึกษา ขอขอบคุณ ทีมพัฒนาแนวทางการให้บริการอนามัยการเจริญพันธุ์ สำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวี นพ. สัญญา ภัทราชัย * * ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ภญ.ธิดาพร จิรวัฒนะไพศาล ภม, ภบ. กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

15 ขอขอบคุณ ที่ปรึกษาโครงการ 1. นายแพทย์ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา อธิบดี กรมอนามัย 2. รศ. แพทย์หญิงอรวรรณ คีรีวัฒน์ ที่ปรึกษาอาวุโสศูนย์วิจัย การอนามัยเจริญพันธุ์และวางแผนครอบครัว คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราช พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 3. นายแพทย์โสภณ เมฆธน รองอธิบดี กรมอนามัย ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. สำนักที่ปรึกษา กรมอนามัย

16 ขอขอบคุณ คณะทำงาน 1. สำนักที่ปรึกษา กรมอนามัย 2. สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย 3. กองอนามัยเจริญพันธุ์ กรมอนามัย 4. สำนักพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต 5. สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค 6. ศูนย์ความร่วมมือไทย สหรัฐ ด้านสาธารณสุข 7. ที่ปรึกษาพันธมิตรสาธารณสุข 8. มูลนิธิรักษ์ไทย 9. มูลนิธิพัฒนาเครือข่ายเอดส์ 10. ศูนย์ประสานงานเครือข่ายผู้หญิงติดเชื้อ


ดาวน์โหลด ppt 1. ผู้ติดเชื้อ เอชไอวีที่ยังไม่มีอาการ ( ไม่ต้องรับประทานยาต้านไวรัส รักษา โรคติดเชื้อฉวยโอกาส หรือวัณโรค CD4 > 200) 2. ผู้ติดเชื้อ เอชไอวีที่กำลังรักษาด้วย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google