งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวี
วิธีคุมกำเนิด สำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวี

2 ผู้ติดเชื้อเอชไอวี 1. ผู้ติดเชื้อ เอชไอวีที่ยังไม่มีอาการ
(ไม่ต้องรับประทานยาต้านไวรัส รักษาโรคติดเชื้อฉวยโอกาส หรือวัณโรค CD4 > 200) 2. ผู้ติดเชื้อ เอชไอวีที่กำลังรักษาด้วยยาต้านไวรัสได้ผลดี 3. ผู้ติดเชื้อ เอชไอวีที่กำลังรับประทานยารักษา โรคติดเชื้อฉวยโอกาส 4. ผู้ติดเชื้อ เอชไอวีที่กำลังรับประทานยารักษาวัณโรค 5. ผู้ติดเชื้อ เอชไอวีที่กำลังรับประทานยาต้านไวรัส ยารักษาโรคติดเชื้อฉวยโอกาส หรือวัณโรค

3 1. ผู้ติดเชื้อ เอชไอวีที่ยังไม่มีอาการ
(ไม่ต้องรับประทานยาต้านไวรัส ยารักษาโรคติดเชื้อฉวย โอกาส หรือวัณโรค) ( CD4 > 200) วิธีคุมกำเนิด ใช้วิธีคุมกำเนิดที่มีฮอร์โมนได้ทุกวิธีไม่มีข้อห้าม ใส่ห่วงอนามัยได้(ใหม่ และใส่ต่อไปได้กรณีที่ใส่มาก่อน) ทำหมันชาย/หญิงได้ Please ! ใช้ถุงยางอนามัยควบคู่ด้วยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์

4 ข้อพิจารณาเกี่ยวกับการใช้ฮอร์โมนกับการติดเชื้อเอชไอวี
เพิ่มโอกาสติดเชื้อ ที่ปากมดลูก เนื่องจากการยื่นออกของเยื่อบุปากมดลูก ออกมาจากฤทธิ์ของฮอร์โมนเอสโตรเจน 2. เพิ่มการหลุดของเชื้อ เอชไอวี ทำให้โอกาสการติดเชื้อของคู่เพิ่มขึ้น

5 2. ผู้ติดเชื้อ เอชไอวีที่กำลังรักษาด้วยยาต้านไวรัส
AZT,ddI,3TC,ABC,TDF Enfurvitide Delaviridine ใช้ยาเม็ดคุมกำเนิด ยาฉีดคุมกำเนิด ยาฝังคุมกำเนิดได้โดยปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ Please ! Pill ยาเม็ดคุมกำเนิด ยาฉีดคุมกำเนิด Injectable Implant ยาฝังคุมกำเนิด ใช้ถุงยางอนามัยควบคู่ด้วยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์

6 2. ผู้ติดเชื้อ เอชไอวีที่กำลังรักษาด้วยยาต้านไวรัส
Pill ยาเม็ดคุมกำเนิด NVP,Efavirenz Atazanavir Indinavir Lopinavir Nelfinavir Ritonavir Saquinavir ไม่แนะนำใช้ยาเม็ดคุมกำเนิด แต่ สามารถใช้ยาฉีดคุมกำเนิดและ ยาฝังคุมกำเนิด ได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ Please ! แนะนำให้ฉีดยาคุมกำเนิดให้ตรงเวลาอย่าเลยกำหนด ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์

7 2. ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่กำลังรักษาด้วยยาต้านไวรัส
ยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดฉุกเฉิน ใช้ได้แต่ไม่ควรใช้บ่อย ห่วงอนามัย ใช้ได้ถ้าการรักษาได้ผล (ทั้งใส่ใหม่ และใส่ต่อไปได้กรณีที่ใส่มาก่อน) ทำหมันทั้งชาย/หญิง ใช้ได้ Please ! Intra Uterine Device วิธีคุมกำเนิดฉุกเฉิน ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์

8 3. ผู้ติดเชื้อ เอชไอวีที่กำลังรับประทานยารักษา โรคติดเชื้อฉวยโอกาส
- โรคติดเชื้อแคนดิดา(Candidiasis) ที่ได้รับยา Fluconazole,Ketoconazole และ Itraconazole โรคปอดอักเสบจากเชื้อนิวโมซิสติส(Pneumocytis pneumonia or PCP) โรคติดเชื้อคริปโตคอคคัส(Cryptococcosis) ที่ได้รับยา Fluconazole โรคติดเชื้อ เพนนิซิเลี่ยมและฮิสโตพลาสมา(Penicillium and Histoplasmosis ที่ได้รับยา Itraconazole โรคสมองอักเสบจากเชื้อ ท๊อกโซพลาสมา(Toxoplasmic encephalitis) โรคติดเชื้อ Mycobacterium avium complex (MAC) ที่ได้รับยาClarithomycin

9 3. ผู้ติดเชื้อ เอชไอวีที่กำลังรับประทานยารักษา
โรคติดเชื้อฉวยโอกาส (ต่อ) ไม่แนะนำให้ใช้ ยาเม็ดคุมกำเนิด Pill ยาเม็ดคุมกำเนิด

10 สามารถใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดได้
3. ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่กำลังรับประทานยารักษา โรคติดเชื้อฉวยโอกาส โรคติดเชื้อ Mycobacterium avium complex (MAC) ที่ได้รับยา Ciprofloxacin สามารถใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดได้ Pill ยาเม็ดคุมกำเนิด

11 4. ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่กำลังรับประทานยารักษาวัณโรค
ไม่แนะนำให้ใช้ ยาเม็ดคุมกำเนิด Pill ยาเม็ดคุมกำเนิด

12 5. ผู้ติดเชื้อ เอชไอวีที่กำลังรับประทานยาต้านไวรัส ยารักษาโรคติดเชื้อฉวยโอกาส หรือ วัณโรค
ยาเม็ดคุมกำเนิด ไม่แนะนำให้ใช้ Pill ยาเม็ดคุมกำเนิด

13 6. ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีอาการแต่ไม่ได้รักษาด้วยยาต้านไวรัส
ห่วงอนามัย : ไม่แนะนำให้ใส่ห่วงอนามัยใหม่ หากใส่อยู่ก่อน สามารถใส่ต่อไปได้ไม่ต้องถอดออก

14 ทีมพัฒนาแนวทางการให้บริการอนามัยการเจริญพันธุ์สำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวี
ขอขอบคุณ ทีมพัฒนาแนวทางการให้บริการอนามัยการเจริญพันธุ์สำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวี แพทย์หญิง นันทา อ่วมกุล ผู้อำนวยการสำนักที่ปรึกษา นพ. สัญญา ภัทราชัย * * ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ภญ.ธิดาพร จิรวัฒนะไพศาล ภม, ภบ. กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

15 ขอขอบคุณ ที่ปรึกษาโครงการ
1. นายแพทย์ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา อธิบดี กรมอนามัย 2. รศ. แพทย์หญิงอรวรรณ คีรีวัฒน์ ที่ปรึกษาอาวุโสศูนย์วิจัยการอนามัยเจริญพันธุ์และวางแผนครอบครัว คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 3. นายแพทย์โสภณ เมฆธน รองอธิบดี กรมอนามัย ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. สำนักที่ปรึกษา กรมอนามัย

16 ขอขอบคุณ คณะทำงาน 1. สำนักที่ปรึกษา กรมอนามัย
2. สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย 3. กองอนามัยเจริญพันธุ์ กรมอนามัย 4. สำนักพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต 5. สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค 6. ศูนย์ความร่วมมือไทย สหรัฐ ด้านสาธารณสุข 7. ที่ปรึกษาพันธมิตรสาธารณสุข 8. มูลนิธิรักษ์ไทย 9. มูลนิธิพัฒนาเครือข่ายเอดส์ 10. ศูนย์ประสานงานเครือข่ายผู้หญิงติดเชื้อ


ดาวน์โหลด ppt สำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google