งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Infrastructure Best Practice โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณ สังวร จังหวัดเชียงราย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Infrastructure Best Practice โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณ สังวร จังหวัดเชียงราย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Infrastructure Best Practice โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณ สังวร จังหวัดเชียงราย

2

3 ข้อมูลทั่วไป รพ. ชุมชนขนาด 30 เตียง สถานีอนามัย 9 แห่ง แพทย์ 2 คน ทันตแพทย์ 2 คน เภสัชกร 4 คน พยาบาล 40 คน 5 ตำบล 70 หมู่บ้าน ประชากร 47,976 คน - ชาย 23,953 คน - หญิง 24,023 คน

4 สถานการณ์ เอดส์  จำนวนยอดผู้ป่วยเอดส์สะสม 1,849 คน ซึ่งเป็น อันดับ 2 ของจังหวัดเชียงราย  มีชีวิต 964 คน  เสียชีวิต 885 คน  เข้ามารักษาในโรงพยาบาล 366 คน ชาย 161 คน, หญิง 205 คน

5 ผลการวัดคุณภาพจากโปรแกรม HIVQUAL-T ปี 2546 ปี 2547 ปี 2548 ปี 2549 ปี 2550

6 โครงการพัฒนาคุณภาพตามตัวชี้วัด HIVQUAL-T ปี 2547 - โครงการพัฒนาระบบการตรวจ CD4 ปี 2548 - โครงการพัฒนาคุณภาพการให้ยาป้องกันโรคติดเชื้อ ฉวยโอกาสและยาต้านไวรัสเอดส์ ปี 2549 - โครงการพัฒนาคุณภาพการตรวจคัดกรองมะเร็งปาก มดลูก ปี 2550 - โครงการพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาให้ครอบคลุม 6 ตัวชี้วัด ปี 2551 - โครงการส่งเสริมการกินยาต้านไวรัสอย่างสม่ำเสมอ และตรงเวลา (ADHERENCE) - โครงการคัดกรองวัณโรคระยะแฝงเพื่อรักษาด้วยยา INH - โครงการพัฒนาระบบการคัดกรองวัณโรคในเด็กติด เชื้อเอชไอวี

7 สิ่งที่ได้จากการ ทำงาน ผู้ติดเชื้อ - ได้รับการดูแล / รักษาอย่างครอบคลุมมากขึ้น - ได้รับความรู้ที่จะนำไปดูแลตนเองที่บ้านและ ครอบครัว โรงพยาบาล - การประสานความร่วมมือระหว่างสหสาขา วิชาชีพ เพื่อร่วมกันดูแลผู้ป่วยที่มารับบริการใน โรงพยาบาล - เพิ่มศักยภาพของเจ้าหน้าที่ในการดูแลรักษาผู้ ติดเชื้อ / ผู้ป่วยเอดส์ - สามารถจัดระบบการพัฒนาคุณภาพฯ ให้เข้า กับงานประจำของแต่ละหน่วยงาน

8 เคล็ดลับ ความสำเร็จ การสร้างความเข้าใจและความตระหนักให้กับผู้ ติดเชื้อในการดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง สัมพันธภาพ และความศรัทธาเชื่อถือระหว่างทีม ผู้รักษา กับผู้ติดเชื้อ ความร่วมมือระหว่างทีมผู้รักษา ทีมเครือข่ายผู้ติด เชื้อ องค์กรเอกชน ระบบการจัดการชัดเจน เป็นรูปธรรม สามารถ ปฏิบัติได้

9 ขอบคุ ณ สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ศูนย์ความร่วมมือไทย – สหรัฐ ด้าน สาธารณสุข (TUC) สำนักงานควบคุมโรคที่ 10 เชียงใหม่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เชียงราย โรงพยาบาลศูนย์เชียงรายประชานุ เคราะห์ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระ ญาณสังวร เครือข่ายผู้ติดเชื้อ อ. เวียงชัย

10


ดาวน์โหลด ppt Infrastructure Best Practice โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณ สังวร จังหวัดเชียงราย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google