งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงพยาบาล อุตรดิตถ์ โรงพยาบาล อุตรดิตถ์ รพศ. ขนาด 562 เตียง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงพยาบาล อุตรดิตถ์ โรงพยาบาล อุตรดิตถ์ รพศ. ขนาด 562 เตียง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงพยาบาล อุตรดิตถ์ โรงพยาบาล อุตรดิตถ์ รพศ. ขนาด 562 เตียง

2 จำนวนผู้ป่วยทั้งหมด ณ 31 พ. ค.2551 - จำนวนผู้ป่วยเอดส์ที่รับยา อยู่ทั้งหมด - เด็ก....23..... ราย ผู้ใหญ่...... 434........ ราย

3 จำนวนผู้ป่วย ( ราย ) ปี 49 ปี 50 เข้าเกณฑ์ ทั้งหมด 609578 ตัวอย่างที่สุ่ม 100 ตารางแสดงจำนวนผู้ป่วย

4 ผลการวิเคราะห์การพัฒนา คุณภาพฯ ตัวชี้วัดหลักปี 49 ปี 50 CD4 test 8771 PCP/ Crypto 4.3 / 7.1 55.3 / 54.5 ARV therapy 26.186.7 TB screen 1144 Positive prevention 3550 PAP smear 00

5 ตัวชี้วัดเสริมปี 49 ปี 50 OI for MAC 11.150 ARV adheren ce 3570.1 VDRL22 ผลการวิเคราะห์การพัฒนา คุณภาพฯ ( ต่อ )

6 ผลการวิเคราะห์โดย HIVQUAL-T 4 Indicators

7 ผลการวิเคราะห์โดย HIVQUAL-T 3 Indicators

8 ผลการวิเคราะห์โดย HIVQUAL-T 4 OI Indicators

9 QI project ตัวชี้วัดที่พัฒนา –VDRL –PAP SMEAR ระยะเวลา ต. ค.2550— พ. ค.2551(8 เดือน ) โดยประเมินความพร้อม และส่ง ตรวจเมื่อมารับยา

10 ผลการดำเนินงาน ตรวจ VDRL –Negative ทุกราย ทำ pap smear – ระหว่าง ต. ค. 2550 ถึง พ. ค.2551 (8 เดือน ) – ตรวจได้ 67 ราย พบความ ผิดปกติ 3 ราย

11 Best practice การทำงานเป็นทีม ร่วมกับ เครือข่ายผู้ติดเชื้อ การประสานงานใน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระหว่างห้องตรวจนรีเวช ห้องตรวจวัณโรค ห้อง ตรวจตา ห้อง Lab

12 ข้อเสนอแนะ / ปัญหาอุปสรรค การทำ Pap smear – บางรายตรวจวัดจาก สอ./ คลินิก แล้ว ไม่ยอมตรวจบางรายที่นัด 2-3 เดือน ไม่สามารถตรวจตาม นัดได้ / อยู่ไกลต้องรีบเดินทาง กลับ ให้ญาติมารับยาแทน ทำมาตรฐานการตรวจคัดกรอง ก่อนเข้าโครงการรับยา

13 ข้อเสนอแนะเพื่อการ พัฒนาระบบฯ เพื่อลดความคลาดเคลื่อนจาก การประเมิน ควรทำการ ประเมินข้ามโรงพยาบาล หรือ มีหน่วยงานนอกรพ. มาประเมิน คุณภาพในอนาคต จัดทำมาตรฐานงานเอดส์ใน ระดับประเทศ ข้อมูลที่มี นำไปสู่การพัฒนาใน อนาคตต่อไป

14


ดาวน์โหลด ppt โรงพยาบาล อุตรดิตถ์ โรงพยาบาล อุตรดิตถ์ รพศ. ขนาด 562 เตียง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google