งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวชี้วัดที่ 6 การดำเนินการด้าน พัสดุถูกต้อง เป็นระบบ ตรวจสอบได้ง่าย ระดับ 1 สำรวจรายการทรัพย์สิน พัสดุ ที่จะต้องใช้ในการปฏิบัติงานให้ บรรลุผลสำเร็จตามแผนกลยุทธ์ระยะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวชี้วัดที่ 6 การดำเนินการด้าน พัสดุถูกต้อง เป็นระบบ ตรวจสอบได้ง่าย ระดับ 1 สำรวจรายการทรัพย์สิน พัสดุ ที่จะต้องใช้ในการปฏิบัติงานให้ บรรลุผลสำเร็จตามแผนกลยุทธ์ระยะ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวชี้วัดที่ 6 การดำเนินการด้าน พัสดุถูกต้อง เป็นระบบ ตรวจสอบได้ง่าย ระดับ 1 สำรวจรายการทรัพย์สิน พัสดุ ที่จะต้องใช้ในการปฏิบัติงานให้ บรรลุผลสำเร็จตามแผนกลยุทธ์ระยะ ยาว ระยะปานกลางและระยะสั้น แล้วนำ ข้อมูลไปจัดเก็บอย่างเป็นระบบ ระดับ 1 สำรวจรายการทรัพย์สิน พัสดุ ที่จะต้องใช้ในการปฏิบัติงานให้ บรรลุผลสำเร็จตามแผนกลยุทธ์ระยะ ยาว ระยะปานกลางและระยะสั้น แล้วนำ ข้อมูลไปจัดเก็บอย่างเป็นระบบ ระดับ 2 กำหนดรายละเอียด คุณลักษณะของครุภัณฑ์ และแบบรูป รายการสิ่งก่อสร้างที่จะจ้ดหา ให้ เหมาะสม มีสมรรถนะที่จะใช้ปฏิบัติงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระดับ 2 กำหนดรายละเอียด คุณลักษณะของครุภัณฑ์ และแบบรูป รายการสิ่งก่อสร้างที่จะจ้ดหา ให้ เหมาะสม มีสมรรถนะที่จะใช้ปฏิบัติงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2 ตัวชี้วัดที่ 6 ต่อ.... ระดับ 3 นำรายการพัสดุที่จะต้องจัดหาตาม แผนปฏิบัติการประจำปี ไปจัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปี และ ควบคุมการจัดหาให้เป็นไปตาม แผน ระดับ 4 นำรายการทรัพย์สิน พัสดุที่ได้รับ ไปควบคุมในบัญชี / ทะเบียนคุมทรัพย์สินให้ครบถ้วน ถูกต้อง ทุก วันที่ 30 กันยายนของทุกปี ได้ตีราคาทรัพย์สินและรายงานสพท., มีตัว ทรัพย์สิน / พัสดุตรงกับ บัญชี / ทะเบียนคุมทรัพย์สิน ระดับ 5 มีการดูแล บำรุงรักษาทรัพย์สิน ตรวจสอบพัสดุประจำปีและ จำหน่ายพัสดุ

3 ตัวชี้วัดที่ 7 การจัดซื้อ จัดจ้างมี ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ระดับ 1 จัดทำทะเบียนข้อมูลผู้ขาย ผู้รับจ้าง โดยระบุรายการพัสดุ คุณภาพ ราคา การบริการ เพื่อนำไปใช้ใน การประกอบการตัดสินใจซื้อ / จ้าง และจัดส่งประกาศเชิญชวนให้มาร่วมเสนอ ราคา ระดับ 2 ดำเนินการจัดซื้อ / จ้าง ปฏิบัติตาม ระเบียบพัสดุของส่วน ราชการ ตามคำสั่งมอบอำนาจของสพฐ. โดย เปิดโอกาสให้ผู้ขาย / ผู้รับจ้าง โอกาสเป็นคู่สัญญาด้วยความเสมอภาค เท่า เทียมกัน

4 ตัวชี้วัดที่ 7 ต่อ... ระดับ 3 ไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจ รับพัสดุไว้เป็นการ ถาวร และมีการแต่งตั้งตัวแทนของ คณะกรรมการสถานศึกษา ตัวแทน ผู้ปกครอง หรือประชาชนร่วมเป็นกรรมการ ระดับ 4 การจัดหาพัสดุทั้งเงินงบประมาณ และนอกงบประมาณ มี เอกสารหลักฐานอ้างอิงถูกต้อง ครบถ้วน ไม่ได้รับการทักท้วงจากผู้ ตรวจสอบทั้งภายในและภายนอก ระดับ 5 มีการรายงานผลการดำเนินการ จัดหาพัสดุให้คณะกรรมการ สถานศึกษาทราบ

5

6


ดาวน์โหลด ppt ตัวชี้วัดที่ 6 การดำเนินการด้าน พัสดุถูกต้อง เป็นระบบ ตรวจสอบได้ง่าย ระดับ 1 สำรวจรายการทรัพย์สิน พัสดุ ที่จะต้องใช้ในการปฏิบัติงานให้ บรรลุผลสำเร็จตามแผนกลยุทธ์ระยะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google