งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวชี้วัดที่ 6 การดำเนินการด้านพัสดุถูกต้อง เป็นระบบ ตรวจสอบได้ง่าย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวชี้วัดที่ 6 การดำเนินการด้านพัสดุถูกต้อง เป็นระบบ ตรวจสอบได้ง่าย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวชี้วัดที่ 6 การดำเนินการด้านพัสดุถูกต้อง เป็นระบบ ตรวจสอบได้ง่าย
ระดับ 1 สำรวจรายการทรัพย์สิน พัสดุที่จะต้องใช้ในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสำเร็จตามแผนกลยุทธ์ระยะยาว ระยะปานกลางและระยะสั้น แล้วนำข้อมูลไปจัดเก็บอย่างเป็นระบบ ระดับ 2 กำหนดรายละเอียด คุณลักษณะของครุภัณฑ์ และแบบรูปรายการสิ่งก่อสร้างที่จะจ้ดหา ให้เหมาะสม มีสมรรถนะที่จะใช้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2 ตัวชี้วัดที่ 6 ต่อ.... ระดับ 3 นำรายการพัสดุที่จะต้องจัดหาตามแผนปฏิบัติการประจำปี ไปจัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปี และควบคุมการจัดหาให้เป็นไปตาม แผน ระดับ 4 นำรายการทรัพย์สิน พัสดุที่ได้รับ ไปควบคุมในบัญชี/ ทะเบียนคุมทรัพย์สินให้ครบถ้วน ถูกต้อง ทุกวันที่ 30 กันยายนของทุกปี ได้ตีราคาทรัพย์สินและรายงานสพท. ,มีตัวทรัพย์สิน/พัสดุตรงกับ บัญชี/ทะเบียนคุมทรัพย์สิน ระดับ 5 มีการดูแล บำรุงรักษาทรัพย์สิน ตรวจสอบพัสดุประจำปีและ จำหน่ายพัสดุ

3 ตัวชี้วัดที่ 7 การจัดซื้อ จัดจ้างมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้
ระดับ 1 จัดทำทะเบียนข้อมูลผู้ขาย ผู้รับจ้าง โดยระบุรายการพัสดุ คุณภาพ ราคา การบริการ เพื่อนำไปใช้ในการประกอบการตัดสินใจซื้อ/จ้าง และจัดส่งประกาศเชิญชวนให้มาร่วมเสนอราคา ระดับ 2 ดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง ปฏิบัติตามระเบียบพัสดุของส่วน ราชการ ตามคำสั่งมอบอำนาจของสพฐ. โดยเปิดโอกาสให้ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง โอกาสเป็นคู่สัญญาด้วยความเสมอภาค เท่าเทียมกัน

4 ตัวชี้วัดที่ 7 ต่อ... ระดับ 3 ไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไว้เป็นการ ถาวร และมีการแต่งตั้งตัวแทนของคณะกรรมการสถานศึกษา ตัวแทน ผู้ปกครอง หรือประชาชนร่วมเป็นกรรมการ ระดับ 4 การจัดหาพัสดุทั้งเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ มี เอกสารหลักฐานอ้างอิงถูกต้อง ครบถ้วน ไม่ได้รับการทักท้วงจากผู้ ตรวจสอบทั้งภายในและภายนอก ระดับ 5 มีการรายงานผลการดำเนินการจัดหาพัสดุให้คณะกรรมการ สถานศึกษาทราบ

5

6


ดาวน์โหลด ppt ตัวชี้วัดที่ 6 การดำเนินการด้านพัสดุถูกต้อง เป็นระบบ ตรวจสอบได้ง่าย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google