งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมผู้บริหาร กรม ครั้งที่ 8 วันที่ 28 ตุลาคม 2551 กลุ่ม ตรวจสอบ ภายใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมผู้บริหาร กรม ครั้งที่ 8 วันที่ 28 ตุลาคม 2551 กลุ่ม ตรวจสอบ ภายใน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมผู้บริหาร กรม ครั้งที่ 8 วันที่ 28 ตุลาคม 2551 กลุ่ม ตรวจสอบ ภายใน

2 2 การจัดทำรายงานต่างๆ เกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้าง ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงิน แผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการ จัดซื้อจัดจ้าง พ. ศ. 2546 1. ผู้มีหน้าที่จัดทำ - ตามประกาศ ข้อ 3(1) และ (2) 2. ประเภทรายงานที่ต้องจัดทำ - ตามประกาศ ข้อ 5 และ ข้อ 6 3. บทลงโทษ - ตามประกาศข้อ 7

3 3 สาระสำคัญในการจัดทำรายงาน ประจำปี 2552 ตามหนังสือกลุ่มตรวจสอบภายในที่ 647/2551 ลงวันที่ 30 กันยายน 2551 1. แบบรายงานแผนปฏิบัติการ จัดซื้อจัดจ้าง - ต้องจัดทำและส่งภายในวันที่ 31 ตุลาคม ของทุกปี - กรณีมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติม ให้จัดส่งโดยเร็ว - ขอบเขตการจัดทำรายงาน

4 4 ขอบเขตการจัดทำรายงาน แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง สตง. กลุ่มตรวจสอบ ภายใน เงินงบประมาณและเงินนอก งบประมาณ เงินรายได้ เงินกู้ หรือเงิน อุดหนุน 1. รายการครุภัณฑ์ที่มีราคา เกิน 100,000 บาท 2. รายการค่าที่ดิน และ สิ่งก่อสร้าง - หน่วยงานส่วนกลาง - หน่วยงานส่วนภูมิภาค เงินงบประมาณ เงินนอก งบประมาณ เงินงบกลาง เงินกปร. และเงินมูลนิธิชัย พัฒนา 1. รายการครุภัณฑ์ที่มีราคา เกิน 100,000 บาท 2. รายการครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง รวมทั้งเงิน กันเหลื่อมปี และเงินกัน ขยาย ทุกรายการไม่จำกัด วงเงิน

5 5 2. แบบรายงานผลการปฏิบัติตาม แผน - จัดทำรายงานส่งให้ สตง. เป็นราย ไตรมาส ภายใน 30 วัน นับ แต่วันทำการสุดท้ายของไตรมาส - upload ข้อมูลผ่านหน้า web ของ กองแผนงาน - เงินนอกงบประมาณและ เงินกองทุนจัดรูปที่ดิน จัดส่ง รายงานให้กลุ่มตรวจสอบภายในเป็น ราย ไตรมาส

6 6 3. แบบรายงานแผนจัดซื้อจัดจ้าง ทางท้องถิ่น ( ฉบับระบุรายละเอียด ) - ส่งสำเนาให้กลุ่มตรวจสอบภายใน 1 ชุด - ไม่ต้องจัดส่งให้ สตง.

7 7 ระบบการติดตามผลการปฏิบัติแบบ บูรณาการ ตามหนังสือ กตน. ที่ 673/2551 ลง วันที่ 9 ตุลาคม 2551 กรม เห็นชอบเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2551 วิธีการ - กตน. เป็นผู้สนับสนุนข้อมูล จากรายงานการ ตรวจสอบให้กองการเงินและบัญชี และกองพัสดุ - กองผู้ควบคุม รายงานผลการ ติดตามให้กรมทราบ และสำเนา รายงานให้กตน. ทราบ

8 8 ข้อปฏิบัติเมื่อหน่วยงานภายนอกเข้า ตรวจสอบ ตามคำสั่งกรมที่ 28/2551 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2551 1. เมื่อหน่วยงานภายนอกเข้า ตรวจสอบ 2. เมื่อได้รับจดหมายหรือบันทึก สอบถามข้อมูล 3. เมื่อได้รับแจ้งผลการตรวจสอบ

9 9 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt การประชุมผู้บริหาร กรม ครั้งที่ 8 วันที่ 28 ตุลาคม 2551 กลุ่ม ตรวจสอบ ภายใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google