งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมผู้บริหารกรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมผู้บริหารกรม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมผู้บริหารกรม
กลุ่มตรวจสอบภายใน การประชุมผู้บริหารกรม ครั้งที่ 8 วันที่ 28 ตุลาคม 2551

2 การจัดทำรายงานต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2546 1. ผู้มีหน้าที่จัดทำ - ตามประกาศ ข้อ 3(1) และ (2) 2. ประเภทรายงานที่ต้องจัดทำ - ตามประกาศ ข้อ 5 และ ข้อ 6 3. บทลงโทษ - ตามประกาศข้อ 7

3 สาระสำคัญในการจัดทำรายงาน ประจำปี 2552
ตามหนังสือกลุ่มตรวจสอบภายในที่ 647/2551 ลงวันที่ 30กันยายน 2551 1. แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง - ต้องจัดทำและส่งภายในวันที่ 31 ตุลาคม ของทุกปี - กรณีมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติม ให้จัดส่งโดยเร็ว - ขอบเขตการจัดทำรายงาน

4 ขอบเขตการจัดทำรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สตง. กลุ่มตรวจสอบภายใน เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ เงินรายได้ เงินกู้ หรือเงินอุดหนุน 1. รายการครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน 100, บาท 2. รายการค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง - หน่วยงานส่วนกลาง - หน่วยงานส่วนภูมิภาค เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินงบกลาง เงินกปร. และเงินมูลนิธิชัยพัฒนา 1. รายการครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน 100,000 บาท 2. รายการครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง รวมทั้งเงินกันเหลื่อมปี และเงินกันขยาย ทุกรายการไม่จำกัดวงเงิน

5 2. แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผน
- จัดทำรายงานส่งให้ สตง. เป็นรายไตรมาส ภายใน วัน นับแต่วันทำการสุดท้ายของไตรมาส - upload ข้อมูลผ่านหน้า web ของกองแผนงาน - เงินนอกงบประมาณและเงินกองทุนจัดรูปที่ดิน จัดส่งรายงานให้กลุ่มตรวจสอบภายในเป็นราย ไตรมาส

6 3. แบบรายงานแผนจัดซื้อจัดจ้างทางท้องถิ่น (ฉบับระบุรายละเอียด)
- ส่งสำเนาให้กลุ่มตรวจสอบภายใน 1 ชุด - ไม่ต้องจัดส่งให้ สตง.

7 ระบบการติดตามผลการปฏิบัติแบบบูรณาการ
ตามหนังสือ กตน.ที่ 673/2551 ลงวันที่ 9 ตุลาคม กรมเห็นชอบเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2551 วิธีการ - กตน. เป็นผู้สนับสนุนข้อมูลจากรายงานการ ตรวจสอบให้กองการเงินและบัญชี และกองพัสดุ - กองผู้ควบคุม รายงานผลการติดตามให้กรมทราบ และสำเนารายงานให้กตน. ทราบ

8 ข้อปฏิบัติเมื่อหน่วยงานภายนอกเข้าตรวจสอบ
ตามคำสั่งกรมที่ 28/2551 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2551 1. เมื่อหน่วยงานภายนอกเข้าตรวจสอบ 2. เมื่อได้รับจดหมายหรือบันทึกสอบถามข้อมูล 3. เมื่อได้รับแจ้งผลการตรวจสอบ

9 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt การประชุมผู้บริหารกรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google