งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 9 การใช้ E (Electronic) ในภาครัฐ. E-Government • คือ การใช้ระบบสารสนเทศและการ สื่อสาร หรือ ICT ( Information and Communication Technology ) เพื่อส่งเสริมให้รัฐบาลมี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 9 การใช้ E (Electronic) ในภาครัฐ. E-Government • คือ การใช้ระบบสารสนเทศและการ สื่อสาร หรือ ICT ( Information and Communication Technology ) เพื่อส่งเสริมให้รัฐบาลมี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 9 การใช้ E (Electronic) ในภาครัฐ

2 E-Government • คือ การใช้ระบบสารสนเทศและการ สื่อสาร หรือ ICT ( Information and Communication Technology ) เพื่อส่งเสริมให้รัฐบาลมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาก ยิ่งขึ้นรวมถึงลดความยุ่งยากในการที่ ประชาชนและธุรกิจจะเข้าถึงการ บริการของรัฐและเข้าถึงสารสนเทศ ได้กว้างขวางขึ้น

3 แนวทางของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 1. สร้างบริการตามความต้องการ ของประชาชน 2. ทำให้รัฐและการบริการของรัฐ เข้าถึงได้มากขึ้น 3. เกิดประโยชน์แก่สังคมโดยทั่วกัน 4. มีการใช้สารสนเทศที่ดีกว่าเดิม

4 ประเด็นการทำงานหลักของรัฐบาล อิเล็กทรอนิกส์ 1. ประชาชน คือ ลูกค้าสำคัญ 2. ข้อมูล 3. โครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ 4. วิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์แห่งชาติ

5 E-Custom เป็นระบบที่ศุลกากรพัฒนาขึ้นเพื่อ รองรับและอำนวยความสะดวกด้าน การค้าระหว่างประเทศ ให้ทันต่อ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดย ทำการติดตั้งระบบเครือข่ายสื่อสาร ทั่วประเทศ เพื่อรองรับระบบต่างๆ ของ กรมศุลกากรในส่วนกลางและ ส่วนภูมิภาค ในการให้บริการด้วย ระบบอิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ

6 ขั้นตอนการผ่านพิธีการและตรวจปล่อย สินค้า ระบบเดิม มี 7 ขั้นตอน 1. บริษัทจัดทำใบ ขนสินค้า นำใบขนสินค้า พร้อมเอกสารยื่น ที่กรมศุลกากร 2. เจ้าหน้าที่ ออกใบขนส่ง ลงทะเบียน 3. ตรวจสอบ พิธีการ, พิกัด, ราคา 4. ชำระค่า ภาษีอากร 5. บริษัทยื่นใบ ขนฯและ เอกสารแนบ ฝ่ายตรวจสินค้า 6. จนท. ลงทะเบียน ตรวจสอบความ ถูกต้องและตรวจสอบ กับบัญชีสินค้าที่ ตัวแทนเรือยื่น 7. กำหนดชื่อ นายตรวจแบ Manual 8. เจ้าหน้า ที่ตรวจ สินค้าทุก Shipme nt

7 ระบบใหม่ 4 ขั้นตอน 1. บริษัทบันทึก ข้อมูลต่างๆ ผ่าน คอมพิวเตอร์ผ่าน ระบบ EDI ของ กรมศุล 3. บริษัทยื่นเอกสารที่ฝ่าย ตรวจสินค้า และตัวแทนเรือยื่นบัญชี สินค้า เพื่อให้จนท. ตรวจสอบและ กำหนดชื่อนายตรวจ อัตโนมัติ จนท. สุ่มตรวจ สินค้าตาม หลักเกณฑ์ที่ เครื่องกำหนด 2. เครื่องที่กรมศุล ตรวจสอบความ ถูกต้องของข้อมูล ( ถ้าถูกต้องจะชำระ ค่าภาษีอากรได้ ทันที )

8 การนำสินค้าเข้า / ส่งสินค้าออก 1. ผู้นำเข้า / ส่งออก ยื่นใบขนสินค้า E-Declaration 2. ผู้นำเข้า / ส่งออก ชำระเงิน E-Payment 3. ตัวแทนเรือยื่นบัญชี สินค้าสำหรับเรือ E-Manifest

9 E-Procurement • คือ ระบบสารสนเทศที่สนับสนุน การให้บริการที่เกี่ยวข้องใน กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้างของ ภาครัฐ เช่น การตกลงราคา การ สอบราคา การประกวดราคา และการจัดซื้อรวมแบบออนไลน์

10 ขั้นตอนของระบบ E-Procurement 1. ค้นหาสินค้า / บริการที่จะซื้อผ่าน E- Catalog 2. เลือกหมวดสินค้าที่ต้องการจะซื้อผ่าน E- Shopping List 3. จัดประกาศเชิญชวนผ่าน Web-Site 4. ผู้ขายเสนอคุณสมบัติของสินค้าทาง อินเตอร์เน็ต (E-RFP) 5. ผู้ซื้อตรวจสอบราคากลาง (E-RFQ) และ Track Record ของผู้ขาย 6. ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E- Auction) 7. ประกาศผล ผู้ชนะและส่งมอบ / ตรวจรับ พัสดุ 8. จ่ายเงินตรงด้วยระบบ E-Payment

11 E-Auction การจัดหาพัสดุซึ่งเกิดจากการ รวมความต้องการจัดซื้อพัสดุใน ปริมาณมาก (Demand Aggregation) ทำให้คำสั่งซื้อมี มูลค่าสูงจนสามารถจัดการ ประมูลได้

12 ประเภทของการประมูลออนไลน์ •English Auctions •Dutch Auctions •Private Auctions •Reserve Auctions •Vickery Auctions •Yankee Auctions

13 ความแตกต่างของแบบดั้งเดิมและออนไลน์ การประมูลแบบดั้งเดิมการประมูลแบบออนไลน์ - เสนอราคาได้เพียงครั้ง เดียว (Static Pricing) - เสนอราคาได้ไม่จำกัดครั้ง (Dynamic Pricing) - โปร่งใสน้อยกว่า - โปร่งใสทุกขั้นตอน - ใช้เวลายาวนานกว่า - ใช้เวลาดำเนินการสั้น - ต้องเดินทางมาติดต่อกัน - ออนไลน์ได้จากทั่วโลก - มีรูปแบบเดียว - ประมูลได้หลายรูปแบบ - จำกัดอยู่แค่ผู้ขายรายเดิม - เพิ่มโอกาสได้พบผู้ขาย รายใหม่ ๆ


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 9 การใช้ E (Electronic) ในภาครัฐ. E-Government • คือ การใช้ระบบสารสนเทศและการ สื่อสาร หรือ ICT ( Information and Communication Technology ) เพื่อส่งเสริมให้รัฐบาลมี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google