งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารงบประมาณ, งบ เงินอุดหนุน, ประเภทเงิน อุดหนุนทั่วไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารงบประมาณ, งบ เงินอุดหนุน, ประเภทเงิน อุดหนุนทั่วไป."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหารงบประมาณ, งบ เงินอุดหนุน, ประเภทเงิน อุดหนุนทั่วไป

2 1. เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงิน อุดหนุนปัจจัย พื้นฐานสำหรับนักเรียน ยากจน - - หมายถึง - - ความหมายของนักเรียนยากจน - - เกณฑ์การจัดสรร - - ลักษณะกรใช้งบประมาณ

3 2. แนวปฏิบัติการใช้จ่ายเงิน อุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียน ยากจน 1. สำรวจข้อมูลนักเรียนยากจน, รายงาน สพท. เพื่อเสนอขอรับ การสนับสนุนงบประมาณ 2. จัดสรรและใช้จ่ายงบประมาให้ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 3. ดำเนินกาจัดกิจกรรมและ ควบคุมดูแลนักเรียนยากจน 4. รายงานผลการดำเนินงาน

4 3. หลักเกณฑ์กรใช้จ่ายเงิน อุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน นักเรียนยากจน ให้สถานศึกษาเบิกจ่ายได้ 4 รายการ 1. ค่าหนังสือ และอุปกรณ์การ เรียน 2. ค่าเสื้อผ้า และเครื่องแต่งกาย 3. ค่าอาหารกลางวัน 4. ค่าพาหนะในการเดินทางไป - กลับ

5 การดำเนินการ 1. ค่าหนังสือและอุปกรณ์การ เรียน 2. ค่าเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย นักเรียน 1) จัดซื้อ / จ้างตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย การพัสดุ พ. ศ.2535 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม 2) จัดทำบัญชีวัสดุ 3) จัดทำใบเบิก

6 4) จัดทำหลักฐานให้นักเรียน ลงชื่อรับ 5) แนบไว้กับหลักฐานการ จัดซื้อ / จ้าง ตามข้อ 1. ตั้งแต่ 2) – 4) ตั้งแต่ 2) – 4) 3. ค่าอาหารกลางวัน - ดำเนินการโดยวิธีใด วิธีหนึ่ง ดังนี้ 3.1 จัดซื้อวัตถุดิบมาประกอบ อาหารหลักฐานการจ่าย เหมือนกับการเบิกจ่ายเงิน ค่าอาหารกลางวันที่รับโอนจาก อบต.

7 3.2 จ้างเหมาประกอบอาหาร ดำเนินการตาม ระเบียบพัสดุ 3.3 จ่ายเป็นเงินสด หลักฐาน การจ่ายประกอบด้วย 1) หลักฐานการจ่ายเงินยืม 2) บันทึกขออนุมัติเบิกจ่าย 3.4 ค่าพาหนะในการเดินทาง ไป – กลับ - จัดให้นักเรียน ตามสภาพจริง ตามความจำเป็น - การดำเนินการ

8  จ่ายเงินสด หลักฐานการจ่าย ประกอบด้วย - จัดให้นักเรียนตามสภาพ จริง ตามความ จำเป็น จำเป็น  จ้างเหมารถรับ – ส่ง ดำเนินการตามระเบียบ พัสดุ

9 ข้อตรวจพบจากการตรวจสอบ เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน 1. การนำเงินไปใช้ผิด วัตถุประสงค์ 2. การคัดเลือกเด็กใน กลุ่มเป้าหมายไม่เป็นไปตาม เกณฑ์ 3. การให้ความช่วยเหลือ ไม่ เหมาะสม 4. เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้อง ครบถ้วน / ไม่มีเอกสาร ในการ ตรวจสอบ

10


ดาวน์โหลด ppt การบริหารงบประมาณ, งบ เงินอุดหนุน, ประเภทเงิน อุดหนุนทั่วไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google