งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย..... นางนิภา เลือดสกุล. หลักฐานการจ่ายค่าใช้จ่าย รายการต่างๆ 1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการ 2. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 3. ค่าใช้จ่ายในการเข้าค่าย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย..... นางนิภา เลือดสกุล. หลักฐานการจ่ายค่าใช้จ่าย รายการต่างๆ 1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการ 2. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 3. ค่าใช้จ่ายในการเข้าค่าย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย..... นางนิภา เลือดสกุล

2 หลักฐานการจ่ายค่าใช้จ่าย รายการต่างๆ 1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการ 2. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 3. ค่าใช้จ่ายในการเข้าค่าย ลูกเสือ ยุวกาชาด 4. ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันความ เป็นเลิศ - จ่ายเป็นเบี้ยเลี้ยง - จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน

3 5. ค่าใช้จ่ายในการจัดกีฬาสี 6. เงินโครงการอาหารกลางวัน 7. ค่าอาหารทำการนอกเวลา ราชการ 8. ค่าสาธารณูปโภค 9. ค่าใช้จ่ายในการไปแหล่ง เรียนรู้

4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการ - แบบใบเบิกค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการ - แบบใบเบิกค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการ - ใบสำคัญรับเงินหรือหลักฐาน การจ่ายเงินของ ส่วนราชการ ส่วนราชการ - ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน ( แบบ บก.111) - ใบเสร็จรับเงินของโรงแรมที่พัก และ Folio - หลักฐานการจ่ายอื่น - บันทึกขออนุมัติเดินทางไป ราชการ

5 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม - โครงการตารางการอบรม คำสั่ง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงาน - หลักฐานการเบิกค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรม เช่น  หลักฐานการจัดจ้างตามระเบียบ พัสดุ  ใบสำคัญคู่จ่ายที่เป็น ใบเสร็จรับเงิน เช่นใบสำคัญรับเงิน - บัญชีลงเวลา - การจัดซื้อวัสดุ เพื่อใช้ในการอบรม ให้เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการจัดซื้อ ตามระเบียบพัสดุ

6 ค่าใช้จ่ายในการเข้าค่ายลูกเสือ ยุว กาชาด กรณีเข้าค่ายเอกชน เก็บเป็นราย หัว - โครงการ - บันทึกขออนุมัติเบิกจ่าย - ใบเสร็จรับเงิน / ใบสำคัญรับ เงิน - รายชื่อเด็ก / บัญชีลงเวลา

7 กรณีสถานศึกษาเป็นผู้จัด กิจกรรม - โครงการ - บันทึกขออนุมัติเบิกจ่าย - ใบเสร็จรับเงิน เช่น / ใบสำคัญรับเงิน ค่าวัสดุ เบ็ดเตล็ด - หากจ้างเหมาประกอบอาหาร ดำเนินการ ตามระเบียบพัสดุ

8 ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันความ เป็นเลิศ กรณีจ่ายเป็นเบี้ยเลี้ยง - จัดทำรายงานค่าใช้จ่ายในการ เดินทาง เทียบเท่าข้าราชการระดับ 1,2 ประเภทก. วันละ 120 เทียบเท่าข้าราชการระดับ 1,2 ประเภทก. วันละ 120 - โครงการ กรณีจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน - บันทึกขออนุมัติเบิกจ่าย - หลักฐานการจ่ายเงินอื่น - โครงการ

9 ค่าใช้จ่ายในการจัดกีฬาสี - โครงการ คำสั่งแต่งตั้ง ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงาน - บันทึกขออนุมัติเบิกจ่าย - ใบสำคัญรับเงิน, ใบเสร็จรับเงิน - หลักฐานการจัดซื้อ / จ้าง

10 เงินโครงการอาหารกลางวัน กรณีซึ่งเป็นเงินเชื่อ จ่ายเมื่อถึง กำหนดเวลา - แบบจัดซื้ออาหารสำเร็จรูป ซึ่ง ประกอบด้วย 1. รายงานขอซื้อ 2. ใบสั่งซื้อ พร้อมรายการ อาหารที่ส่งมอบ 3. ใบส่งมอบ

11 4. ใบตรวจรับ 5. ใบเสร็จรับเงินหรือ ใบสำคัญรับเงิน 6. บันทึกขออนุมัติเบิก จ่ายเงิน กรณียืมเงินเพื่อจ่ายอาหารสด – แห้ง - สัญญายืมเงิน - เมื่อครบกำหนดเวลาให้ผู้ ยืมส่งใช้เงินยืมตามระเบียบ

12 ค่าอาหารทำการนอกเวลา ราชการ - หน้างบรายละเอียด - บันทึกรายงานผลการ ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ - บันทึกเสนอขออนุมัติปฏิบัติงาน - คำสั่งอนุญาตให้ปฏิบัติงานนอก เวลาราชการ - บัญชีจัดลงเวลาปฏิบัติงานนอก เวลาราชการ - หลักฐานการจ่ายเงิน ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก เวลาราชการ - เอกสารขออนุมัติเบิกจ่ายต่อผู้มี อำนาจ

13 ค่าสาธารณูปโภค กรณี เบิกจ่ายจากเงินอุดหนุน การศึกษา - บันทึกขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน ตาม ใบแจ้งหนี้ - บันทึกขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน ตาม ใบแจ้งหนี้ - ใบเสร็จรับเงิน - ใบเสร็จรับเงิน กรณี ส่งเบิกสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา - หนังสือนำส่ง, - หน้างบ รายละเอียด - หนังสือนำส่ง, - หน้างบ รายละเอียด - ใบเสร็จรับเงินค่าสาธารณูปโภค ฉบับจริง - ใบเสร็จรับเงินค่าสาธารณูปโภค ฉบับจริง - สำเนาสมุดคู่ฝากธนาคารของ ผู้รับเงิน - สำเนาสมุดคู่ฝากธนาคารของ ผู้รับเงิน - หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง - หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง

14 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปแหล่ง เรียนรู้ - โครงการ - คำสั่งแต่งตั้งกรรมการฝ่ายต่างๆ - บันทึกเสนอขออนุมัติดำเนินการ และใช้จ่ายเงิน - บัญชีลงเวลาหรือบัญชีรายชื่อ ผู้เข้าร่วมโครงการ - หลักฐานการจัดซื้อ / จัดจ้าง

15 - หลักฐานการจ่ายเงิน หรือ ใบสำคัญรับเงิน หรือ ใบรับรองแทนการจ่ายเงิน - หลักฐานเอกสารอื่นที่ เกี่ยวข้อง เช่น กรณีจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกัน ชีวิต

16


ดาวน์โหลด ppt โดย..... นางนิภา เลือดสกุล. หลักฐานการจ่ายค่าใช้จ่าย รายการต่างๆ 1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการ 2. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 3. ค่าใช้จ่ายในการเข้าค่าย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google