งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความรู้เกี่ยวกับการเงิน และหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย... นางสาว โสภิดา ขี่ทอง หน่วยกิจการนักศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความรู้เกี่ยวกับการเงิน และหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย... นางสาว โสภิดา ขี่ทอง หน่วยกิจการนักศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความรู้เกี่ยวกับการเงิน และหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย... นางสาว โสภิดา ขี่ทอง หน่วยกิจการนักศึกษา

2 ที่มาของหลักฐานการ เบิกจ่าย ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจาก คลัง การเก็บรักษาเงินและ การนำเงินส่งคลัง พ. ศ. ๒๕๕๑

3 ส่วนที่ ๒ หลักฐานการเบิกจ่าย ข้อที่ ๓๙ การจ่ายทุกครั้งต้องใช้ใบเสร็จ หรือใบสำคัญรับเงิน หรือ ใบรับรองการจ่าย ( บก ๑๑๑ ) หรือเอกสารอื่นใดที่ กระทรวงการคลังกำหนดใช้

4 ข้อที่ ๔๑ ส่วนที่ ๒ หลักฐานการเบิกจ่าย ( ต่อ ) ลายมือชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงินทั้งตัวเลข และ ตัวอักษร รายการแสดงการรับเงินว่าเป็นค่าอะไร ใบเส ร็จ รับ เงิน ต้อง มี ราย การ ดังนี้ วัน เดือน ปี ที่รับเงิน ชื่อที่ สถานที่อยู่ หรือที่ทำการผู้รับเงิน

5 ส่วนที่ ๒ หลักฐานการเบิกจ่าย ( ต่อ ) ถ้าไม่สามารถเขียน ใบเสร็จรับเงินได้ ให้ใช้ใบสำคัญรับเงิน เพื่อเป็นหลักฐานการเบิกจ่าย ได้ ข้อที่ ๔๒

6 ส่วนที่ ๒ หลักฐานการเบิกจ่าย ( ต่อ ) ถ้าใบเสร็จรับเงินหาย ให้ใช้สำเนาใบเสร็จมาเบิก แทนได้ โดยให้ผู้รับเงินรับรองเป็น เอกสารเบิกแทน ข้อที่ ๔๓

7 ข้อควรระวังการรับใบเสร็จ ขอให้ส่งเอกสารเบิกจ่ายภายใน ๗ วัน หลังจากสิ้นสุดโครงการ 4 ใบเสร็จมีการแก้ไขต้องให้ผู้รับเงิน เซ็นชื่อกำกับในจุดที่มีการแก้ไข 2 ตรวจสอบใบเสร็จรับเงินให้ครบถ้วน ถูกต้องตามระเบียบฯ 1 อย่าชื้อก่อนที่รับการ อนุมัติให้จัดโครงการ 3

8 บทบาทหน้าที่ของเหรัญญิก ลงบัญชีรับ - จ่ายของสโมสร และชมรมให้ถูกต้อง จัดทำงบรายรัย - รายจ่าย เก็บเอกสารต่างๆ ของสโมสรและชมรมให้ สามารถตรวจสอบได้

9 ตัวอย่างใบเสร็จรับเงิน


ดาวน์โหลด ppt ความรู้เกี่ยวกับการเงิน และหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย... นางสาว โสภิดา ขี่ทอง หน่วยกิจการนักศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google