งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความรู้เกี่ยวกับการเงิน และหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความรู้เกี่ยวกับการเงิน และหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความรู้เกี่ยวกับการเงิน และหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน
โดย... นางสาว โสภิดา ขี่ทอง หน่วยกิจการนักศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2 ที่มาของหลักฐานการเบิกจ่าย
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑

3 ส่วนที่ ๒ หลักฐานการเบิกจ่าย
ข้อที่ ๓๙ การจ่ายทุกครั้งต้องใช้ใบเสร็จหรือใบสำคัญรับเงิน หรือใบรับรองการจ่าย (บก ๑๑๑) หรือเอกสารอื่นใดที่กระทรวงการคลังกำหนดใช้

4 ส่วนที่ ๒ หลักฐานการเบิกจ่าย (ต่อ)
ข้อที่ ๔๑ ชื่อที่ สถานที่อยู่ หรือที่ทำการผู้รับเงิน ใบเสร็จ รับเงินต้องมีรายการดังนี้ วัน เดือน ปี ที่รับเงิน รายการแสดงการรับเงินว่าเป็นค่าอะไร จำนวนเงินทั้งตัวเลข และ ตัวอักษร ลายมือชื่อผู้รับเงิน

5 ส่วนที่ ๒ หลักฐานการเบิกจ่าย (ต่อ)
ถ้าไม่สามารถเขียนใบเสร็จรับเงินได้ ให้ใช้ใบสำคัญรับเงิน เพื่อเป็นหลักฐานการเบิกจ่ายได้ ข้อที่ ๔๒

6 ส่วนที่ ๒ หลักฐานการเบิกจ่าย (ต่อ)
ถ้าใบเสร็จรับเงินหาย ให้ใช้สำเนาใบเสร็จมาเบิกแทนได้ โดยให้ผู้รับเงินรับรองเป็นเอกสารเบิกแทน ข้อที่ ๔๓

7 ตรวจสอบใบเสร็จรับเงินให้ครบถ้วนถูกต้องตามระเบียบฯ
ข้อควรระวังการรับใบเสร็จ ตรวจสอบใบเสร็จรับเงินให้ครบถ้วนถูกต้องตามระเบียบฯ 1 ใบเสร็จมีการแก้ไขต้องให้ผู้รับเงินเซ็นชื่อกำกับในจุดที่มีการแก้ไข 2 อย่าชื้อก่อนที่รับการอนุมัติให้จัดโครงการ 3 ขอให้ส่งเอกสารเบิกจ่ายภายใน ๗ วันหลังจากสิ้นสุดโครงการ 4

8 บทบาทหน้าที่ของเหรัญญิก
ลงบัญชีรับ-จ่ายของสโมสรและชมรมให้ถูกต้อง จัดทำงบรายรัย-รายจ่าย เก็บเอกสารต่างๆ ของสโมสรและชมรมให้สามารถตรวจสอบได้

9 ตัวอย่างใบเสร็จรับเงิน


ดาวน์โหลด ppt ความรู้เกี่ยวกับการเงิน และหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google