งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้เงินอุดหนุน ปัจจัยพื้นฐาน นักเรียนยากจน. เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงิน อุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับ นักเรียนยากจน - - หมายถึง - - ความหมายของนักเรียนยากจน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้เงินอุดหนุน ปัจจัยพื้นฐาน นักเรียนยากจน. เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงิน อุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับ นักเรียนยากจน - - หมายถึง - - ความหมายของนักเรียนยากจน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้เงินอุดหนุน ปัจจัยพื้นฐาน นักเรียนยากจน

2 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงิน อุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับ นักเรียนยากจน - - หมายถึง - - ความหมายของนักเรียนยากจน - - เกณฑ์การจัดสรร - - ลักษณะการใช้งบประมาณ

3 แนวปฏิบัติการใช้จ่ายเงิน อุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียน ยากจน 1. สำรวจข้อมูลนักเรียนยากจน, รายงาน สพท. เพื่อเสนอขอรับ การสนับสนุนงบประมาณ 2. จัดสรรและใช้จ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 3. ดำเนินการจัดกิจกรรมและ ควบคุมดูแลนักเรียนยากจน 4. รายงานผลการดำเนินงาน

4 หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงิน อุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน นักเรียนยากจน ให้สถานศึกษาเบิกจ่ายได้ 4 รายการ 1. ค่าหนังสือ และอุปกรณ์การ เรียน 2. ค่าเสื้อผ้า และเครื่องแต่งกาย 3. ค่าอาหารกลางวัน 4. ค่าพาหนะในการเดินทางไป - กลับ

5 การดำเนินการ 1. ค่าหนังสือและอุปกรณ์การ เรียน 2. ค่าเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย นักเรียน 1) จัดซื้อ / จ้างตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย การพัสดุ พ. ศ.2535 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม 2) จัดทำบัญชีวัสดุ 3) จัดทำใบเบิก

6 4) จัดทำหลักฐานให้นักเรียน ลงชื่อรับ 5) แนบหลักฐานข้อ 2)-4) กับ หลักฐานการจัดซื้อ / จัดจ้าง 3. ค่าอาหารกลางวัน - ดำเนินการโดยวิธีใด วิธีหนึ่ง ดังนี้ 3.1 จัดซื้อวัตถุดิบมาประกอบ อาหารโดยใช้หลักฐานการจ่าย เหมือนกับการเบิกจ่ายเงิน ค่าอาหารกลางวัน ที่รับโอนจาก อบต.

7 3.2 จ้างเหมาประกอบอาหาร ดำเนินการตาม 3.2 จ้างเหมาประกอบอาหาร ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ 3.3 จ่ายเป็นเงินสด หลักฐานการ จ่ายประกอบด้วย 1) บันทึกขออนุมัติเบิกจ่าย 2) หลักฐานการจ่ายเงินอื่น

8 4. ค่าพาหนะในการเดินทาง ไป – กลับ 4. ค่าพาหนะในการเดินทาง ไป – กลับ - จัดให้นักเรียนตามสภาพจริง ตามความจำเป็น - การดำเนินการ 4.1 จ่ายเงินสด หลักฐานการ จ่ายประกอบด้วย 4.1 จ่ายเงินสด หลักฐานการ จ่ายประกอบด้วย 1) บันทึกขออนุมัติเบิกจ่าย 2) หลักฐานการจ่ายเงินอื่น 2) หลักฐานการจ่ายเงินอื่น 4.2 จ้างเหมารถรับ – ส่ง ดำเนินการตามระเบียบ พัสดุ 4.2 จ้างเหมารถรับ – ส่ง ดำเนินการตามระเบียบ พัสดุ

9 ข้อตรวจพบจากการตรวจสอบ เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน 1. การนำเงินไปใช้ผิด วัตถุประสงค์ 2. การคัดเลือกเด็ก กลุ่มเป้าหมายไม่เป็นไปตาม เกณฑ์ 3. การให้ความช่วยเหลือ ไม่ เหมาะสม 4. เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้อง ครบถ้วน 5. ไม่มีหลักฐานให้ตรวจสอบ

10


ดาวน์โหลด ppt การใช้เงินอุดหนุน ปัจจัยพื้นฐาน นักเรียนยากจน. เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงิน อุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับ นักเรียนยากจน - - หมายถึง - - ความหมายของนักเรียนยากจน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google