งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วัตถุประสง ค์ ผลงาน แบบเสนอโครงการ พัฒนาปรับปรุงงาน โปสเตอร์ขนาด 40 x 60 เซนติเมตร ผลงานที่ส่งประกวดประกอบด้วย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วัตถุประสง ค์ ผลงาน แบบเสนอโครงการ พัฒนาปรับปรุงงาน โปสเตอร์ขนาด 40 x 60 เซนติเมตร ผลงานที่ส่งประกวดประกอบด้วย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 วัตถุประสง ค์

4 ผลงาน

5 แบบเสนอโครงการ พัฒนาปรับปรุงงาน โปสเตอร์ขนาด 40 x 60 เซนติเมตร ผลงานที่ส่งประกวดประกอบด้วย

6 ระดับการประกวด มี 2 ระดับ ระดับกอง / สำนัก / สำนักงาน / ศูนย์ (18 หน่วยงาน ) ระดับสำนักงานอธิการบดี

7 ระดับกอง / สำนัก / สำนักงาน / ศูนย์ (18 หน่วยงาน ) คัดเลือกผลงานของบุคลากรเพื่อส่ง เข้าประกวด ในระดับสำนักงานอธิการบดี ไม่เกิน 2 ผลงาน คัดเลือกผลงานของบุคลากรเพื่อส่ง เข้าประกวด ในระดับสำนักงานอธิการบดี ไม่เกิน 2 ผลงาน

8 ระดับสำนักงานอธิการบดี กรณีกอง / สำนัก / สำนักงาน / ศูนย์ ส่งผล งานไม่เกิน 10 ผลงาน ให้นำเสนอผลงานทั้งหมด กรณีกอง / สำนัก / สำนักงาน / ศูนย์ ส่งผล งานเกิน 10 ผลงาน คณะ กรรมการฯ จะคัดเลือกให้ เหลือ 10 ผลงาน

9 การพิจารณาตัดสินรางวัล 1. การนำเสนอผลงาน - ประเด็นการนำเสนอ + โปสเตอร์ 30 คะแนน - ประเด็นเนื้อหา 30 คะแนน 2. การให้คะแนนจากกรรมการผู้แทน หน่วยงาน 40 คะแนน รวม 100 คะแนน 1. การนำเสนอผลงาน - ประเด็นการนำเสนอ + โปสเตอร์ 30 คะแนน - ประเด็นเนื้อหา 30 คะแนน 2. การให้คะแนนจากกรรมการผู้แทน หน่วยงาน 40 คะแนน รวม 100 คะแนน

10 รางวัล รางวัลดีมาก (85 – 100 คะแนน ) ได้รับเงิน 10,000.00 บาท พร้อมใบประกาศ เกียรติคุณ รางวัลดี (75 – 84 คะแนน ) ได้รับเงิน 5,000.00 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติ คุณ รางวัลชมเชย (65 – 74 คะแนน ) ได้รับเงิน 2,500.00 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติ คุณ

11 ส่งผลงานที่ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการปฏิบัติราชการ ( สำนักงาน ก. พ. ร. มก. ชั้น 7 อาคารสารนิเทศ 50 ปี ) ภายในวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2554 เวลา 16.30 น.

12 ดูรายละเอียดโครงการ พัฒนาปรับปรุงงานของ สำนักงานอธิการบดี ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่เว็บไซด์ของสำนักงาน ก. พ. ร. มก. www.opd.psd.ku.ac.th สอบถามรายละเอียดที่ สำนักงาน ก. พ. ร. มก. เบอร์ภายใน 4775 สายตรง 02-9407199

13


ดาวน์โหลด ppt วัตถุประสง ค์ ผลงาน แบบเสนอโครงการ พัฒนาปรับปรุงงาน โปสเตอร์ขนาด 40 x 60 เซนติเมตร ผลงานที่ส่งประกวดประกอบด้วย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google