งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วัตถุประสง ค์ ผลงาน แบบเสนอโครงการ พัฒนาปรับปรุงงาน โปสเตอร์ขนาด 40 x 60 เซนติเมตร ผลงานที่ส่งประกวดประกอบด้วย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วัตถุประสง ค์ ผลงาน แบบเสนอโครงการ พัฒนาปรับปรุงงาน โปสเตอร์ขนาด 40 x 60 เซนติเมตร ผลงานที่ส่งประกวดประกอบด้วย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 วัตถุประสง ค์

4 ผลงาน

5 แบบเสนอโครงการ พัฒนาปรับปรุงงาน โปสเตอร์ขนาด 40 x 60 เซนติเมตร ผลงานที่ส่งประกวดประกอบด้วย

6 ระดับการประกวด มี 2 ระดับ ระดับกอง / สำนัก / สำนักงาน / ศูนย์ (18 หน่วยงาน ) ระดับสำนักงานอธิการบดี

7 ระดับกอง / สำนัก / สำนักงาน / ศูนย์ (18 หน่วยงาน ) คัดเลือกผลงานของบุคลากรเพื่อส่ง เข้าประกวด ในระดับสำนักงานอธิการบดี ไม่เกิน 2 ผลงาน คัดเลือกผลงานของบุคลากรเพื่อส่ง เข้าประกวด ในระดับสำนักงานอธิการบดี ไม่เกิน 2 ผลงาน

8 ระดับสำนักงานอธิการบดี กรณีกอง / สำนัก / สำนักงาน / ศูนย์ ส่งผล งานไม่เกิน 10 ผลงาน ให้นำเสนอผลงานทั้งหมด กรณีกอง / สำนัก / สำนักงาน / ศูนย์ ส่งผล งานเกิน 10 ผลงาน คณะ กรรมการฯ จะคัดเลือกให้ เหลือ 10 ผลงาน

9 การพิจารณาตัดสินรางวัล 1. การนำเสนอผลงาน - ประเด็นการนำเสนอ + โปสเตอร์ 30 คะแนน - ประเด็นเนื้อหา 30 คะแนน 2. การให้คะแนนจากกรรมการผู้แทน หน่วยงาน 40 คะแนน รวม 100 คะแนน 1. การนำเสนอผลงาน - ประเด็นการนำเสนอ + โปสเตอร์ 30 คะแนน - ประเด็นเนื้อหา 30 คะแนน 2. การให้คะแนนจากกรรมการผู้แทน หน่วยงาน 40 คะแนน รวม 100 คะแนน

10 รางวัล รางวัลดีมาก (85 – 100 คะแนน ) ได้รับเงิน 10, บาท พร้อมใบประกาศ เกียรติคุณ รางวัลดี (75 – 84 คะแนน ) ได้รับเงิน 5, บาท พร้อมใบประกาศเกียรติ คุณ รางวัลชมเชย (65 – 74 คะแนน ) ได้รับเงิน 2, บาท พร้อมใบประกาศเกียรติ คุณ

11 ส่งผลงานที่ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการปฏิบัติราชการ ( สำนักงาน ก. พ. ร. มก. ชั้น 7 อาคารสารนิเทศ 50 ปี ) ภายในวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2554 เวลา น.

12 ดูรายละเอียดโครงการ พัฒนาปรับปรุงงานของ สำนักงานอธิการบดี ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่เว็บไซด์ของสำนักงาน ก. พ. ร. มก. สอบถามรายละเอียดที่ สำนักงาน ก. พ. ร. มก. เบอร์ภายใน 4775 สายตรง

13


ดาวน์โหลด ppt วัตถุประสง ค์ ผลงาน แบบเสนอโครงการ พัฒนาปรับปรุงงาน โปสเตอร์ขนาด 40 x 60 เซนติเมตร ผลงานที่ส่งประกวดประกอบด้วย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google