งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Master of Arts Program in Politics and Governance หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและ การจัดการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Master of Arts Program in Politics and Governance หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและ การจัดการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Master of Arts Program in Politics and Governance หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและ การจัดการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความสามารถในด้าน การเมืองการปกครอง สามารถใช้องค์ความรู้ใน การวิเคราะห์ทำความเข้าใจ รวมถึงวางแผนใน การปฏิบัติงานได้ เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่สามารถนำความรู้ไป ประยุกต์ใช้ และบูรณาการ เพื่อพัฒนาหน่วยงาน ของตนเอง ให้มีประสิทธิภาพ และมีระบบใน การปกครองที่เป็นธรรมาภิบาล และเป็น พลเมืองที่มีศักยภาพของสังคม

3 การรับสมัคร รับสมัครนิสิตใหม่ รุ่น 1 ปีการศึกษา 2555 ระหว่าง วันที่ 11 มิถุนายน – 10 สิงหาคม 2555 สมัครด้วยตนเอง หรือส่งใบสมัครทางไปรษณีย์มา ที่หลักสูตรฯ โดยรับใบสมัครที่สำนักงานหลักสูตร หรือดาวน์โหลดใบสมัครที่ กรอกใบสมัครติดรูปถ่ายและเอกสารประกอบการสมัคร ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องให้ครบถ้วน พร้อมธนาณัติ ค่าสมัคร 1,200 บาท ยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงาน หลักสูตรฯ ภาควิชาการปกครอง อาคารสำราญราษฎร์ บริรักษ์ ( ตึก 1) ชั้น 1 คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ ระหว่างวันที่ 11 มิถุนายน - 10 สิงหาคม 2555 วัน จันทร์ – วัน เสาร์ เวลา น.

4 เอกสารประกอบการสมัคร ◦ รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป ( ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ) ◦ ใบรับรองผลการศึกษา (transcript) ◦ สำเนาปริญญาบัตร ◦ สำเนาบัตรข้าราชการ / บัตรประชาชน ◦ หนังสือรับรองการมีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี จากผู้บังคับบัญชาระดับเหนือขึ้นไป ◦ ผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ ◦ ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ( ถ้ามี ) หมายเหตุ : ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องเอกสารทุก แผ่น

5 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สำนักงานหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การเมืองและการจัดการปกครอง ภาควิชา ปกครอง อาคารสำราญราษฎร์บริรักษ์ ( ตึก 1) คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์ โทรสาร มือถือ ( พัชรินทร์ ) และ ( เยาวณี ) อีเมล : เว็บไซต์ หรือที่ https://www.facebook.com/pages/Master-of-Arts- Program-in-Politics-and-Governance https://www.facebook.com/pages/Master-of-Arts- Program-in-Politics-and-Governance


ดาวน์โหลด ppt Master of Arts Program in Politics and Governance หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและ การจัดการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google