งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการประกวดกองทุน สำรองเลี้ยงชีพดีเด่น ครั้งที่ 2 ประจำปี 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการประกวดกองทุน สำรองเลี้ยงชีพดีเด่น ครั้งที่ 2 ประจำปี 2556."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการประกวดกองทุน สำรองเลี้ยงชีพดีเด่น ครั้งที่ 2 ประจำปี 2556

2 ประเภทของการประกวด 1. กองทุนฯ ที่มีขนาดมากกว่า 5,000 ล้าน บาท 2. กองทุนฯ ที่มีขนาดระหว่าง 1,000-5,000 ล้านบาท 3. กองทุนฯ ที่มีขนาดต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท 4. บริษัทจัดการกองทุนที่จัดการกองทุนร่วม (pooled fund) ดีเด่น หมายเหตุ : สำหรับกองทุนร่วม (pooled fund) ที่สนใจเข้าร่วม ประกวดจะจัดอยู่ในประเภทที่ 3

3 ประเภทของรางวัล 1. รางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่พระราชทานของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี 2. รางวัลชมเชยได้รับโล่จากกระทรวงการคลัง สมาคมฯจะประกาศผลการตัดสินและมอบรางวัลแก่ กองทุนที่ชนะการประกวด ในวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องนภาลัย โรงแรมดุสิตธานี โดยศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ให้เกียรติเป็นประธาน

4 คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เป็นกองทุนฯ จดทะเบียนกับกลต. มาแล้วไม่น้อย กว่า 3 ปี 2. ในกรณีประเภทการประกวดที่ 1-3 กองทุนฯ ต้อง ได้รับความเห็นชอบจากประธานกองทุนฯ ในกรณีประเภทการประกวดที่ 4 บลจ. ต้องได้รับ ความเห็นชอบจากผู้อำนวยการสายงานกองทุน สำรองเลี้ยงชีพ 3. ไม่เป็นกองทุนที่ได้รับรางวัลโล่พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในโครงการประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่น ประจำปี 2555

5 รูปแบบการตัดสิน ประเภทที่ 1-3 ประเภทที่ 4 1. การตัดสินจาก ใบสมัคร 70 คะแนน 50 คะแนน 2. การสัมภาษณ์ 30 คะแนน 50 คะแนน 30 คะแนน - บลจ. 20 คะแนน - กองทุนที่ เป็นสมาชิก สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.aop.or.th กำหนดปิดรับใบสมัครวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2556 ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรกและนัดสัมภาษณ์ใน เดือนกันยายน

6 เกณฑ์การตัดสินและน้ำหนักคะแนน ประเภท 1-3 เกณฑ์การตัดสิน น้ำหนัก 1 โครงสร้างการบริหารจัดการกองทุนสำรอง เลี้ยงชีพ 15 2 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของ นายจ้างและคณะกรรมการกองทุน 30 3 ความสามารถในการเป็นที่พึ่งในวัยหลัง เกษียณ 35 4 บทบาทของกองทุนต่อพัฒนาการและ ศักยภาพของสมาชิกกองทุนและสมาคมฯ 20 รวม 100

7 เกณฑ์การตัดสินและน้ำหนักคะแนน ประเภท 4 เกณฑ์การตัดสิน น้ำหนั ก 1 การบริหารจัดการกองทุน 30 2 ความสามารถในการเป็นที่พึ่งในวัย หลังเกษียณ 40 3 บทบาทของกองทุนต่อพัฒนาการ และศักยภาพของสมาชิกกองทุนและ สมาคมฯ 30 รวม 100

8 Q&A


ดาวน์โหลด ppt โครงการประกวดกองทุน สำรองเลี้ยงชีพดีเด่น ครั้งที่ 2 ประจำปี 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google