งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ร้านจำหน่ายหนังสือ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข (1) Stang Mongkolsuk Library Bookshop (1)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ร้านจำหน่ายหนังสือ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข (1) Stang Mongkolsuk Library Bookshop (1)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ร้านจำหน่ายหนังสือ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข (1) Stang Mongkolsuk Library Bookshop (1)

2 ประวัติความเป็นมาของโครงการ  เริ่มก่อตั้งปี 2548 ( มกราคม 2548- ปัจจุบัน )  ผู้ริเริ่มโครงการคือ คุณรุจเรขา อัศวิษณุ ( หัวหน้า ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข )

3 ประวัติความเป็นมาของโครงการ เนื่องจากหนังสือและตำราวิชาการในปัจจุบันมี ราคาสูง บางเล่มอาจมีราคาตั้งแต่ หลักพันจนถึงหลักหมื่น หากเป็นนักศึกษาที่มีความ จำเป็นในการใช้หนังสือ ประกอบการเรียน หรือเพื่อเสริมความรู้นอกเวลา เรียนเพิ่มเติม อาจเกินความสามารถ ที่จะซื้อได้ การจัดทำกิจกรรมโครงการร้านจำหน่ายหนังสือ จะช่วยให้นักศึกษาหรือผู้สนใจทั่วไป สามารถซื้อหนังสือคุณภาพดีได้ในราคาที่ประหยัด และเป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ที่มี หนังสืออยู่แล้ว แต่ไม่ได้ใช้หนังสือนั้นอีกสามารถนำ หนังสือมาจำหน่ายกับโครงการนี้ได้ นอกจากนั้นอาจารย์ นักเขียน หรือผู้ที่ต้องการ จำหน่ายหนังสือใหม่สามารถนำหนังสือมา ฝากจำหน่ายกับโครงการนี้ได้เช่นกัน

4 ประวัติความเป็นมาของโครงการ  เดิมโครงการชื่อ “ ร้านจำหน่ายหนังสือและ แลกเปลี่ยนหนังสือ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข (Stang Mongkolsuk Library Bookshop & Exchange Corner)”  ต่อมาปี 2549 เปลี่ยนชื่อเป็น “ ร้านจำหน่าย หนังสือห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข (Stang Mongkolsuk Library Bookshop)”  ปัจจุบันดำเนินการเป็นโครงการต่อเนื่องครบเป็น เวลา 2 ปี ( ม. ค. 48- ม. ค. 50)

5 วัตถุประสงค์การจัดตั้งโครงการ 1. เพื่อเป็นแหล่งรับฝากจำหน่ายหนังสือทั่วไปและ ตำราวิชาการสำหรับนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ และบุคคล ทั่วไป 2. เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายการซื้อตำราของนักศึกษา ให้นักศึกษาสามารถเป็นเจ้าของ หนังสือและตำราวิชาการที่มีคุณภาพสูงได้ในราคา ประหยัด 3. เพื่อเป็นกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ ให้กับนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร ของคณะวิทยาศาสตร์ และบุคคลทั่วไป 4. รายได้ส่วนหนึ่งจากการฝากจำหน่าย เพื่อใช้เป็น เงินสวัสดิการของงานสารสนเทศและ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

6 หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานสารสนเทศและ ห้องสมุดสตางค์ มงคล สุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

7 สถานที่ดำเนินการ  สถานที่จำหน่ายหนังสือ บริเวณชั้น 2 ของห้องสมุด ( เชิงบันไดทางขึ้นชั้น 3)  สถานที่ทำการ ห้อง P203  โทร. 5717

8 ที่ปรึกษาโครงการ  คุณรุจเรขา อัศวิษณุ หัวหน้าห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ( ผู้เริ่มโครงการ )  คุณมัณฑนา สุนันตา บรรณารักษ์งานพัฒนา ทรัพยากรสารสนเทศ

9 ระเบียบการรับฝากจำหน่าย หนังสือ 1. สามารถนำหนังสือมาฝากจำหน่ายได้ไม่จำกัด 2. ห้องสมุดไม่รับฝากจำหน่ายหนังสือซึ่งเป็นฉบับ สำเนาจากต้นฉบับจริง เพราะอาจเกิด ปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ในภายหลัง 3. ห้องสมุดไม่รับฝากจำหน่ายหนังสือจากร้านค้า และสำนักพิมพ์ 4. ผู้ฝากควรทำความเข้าใจเรื่องสภาพของหนังสือ การกำหนดราคาจำหน่าย และการลด ราคาหนังสือให้กับผู้ซื้อ ร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ผู้รับ ฝาก โดยเฉพาะการกำหนดราคาควร พิจารณาจากสภาพและอายุการใช้งานของหนังสือ ด้วย 5. การอนุญาตให้ฝากจำหน่าย หรือยกเลิกการฝาก จำหน่ายหนังสือทุกเล่ม ขึ้นอยู่ ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่รับฝาก

10 ระเบียบการรับฝากจำหน่าย หนังสือ 6. ระยะเวลาการฝากจำหน่ายหนังสือขึ้นอยู่กับความ เหมาะสมของหนังสือและดุลยพินิจ ของผู้ฝาก หากไม่สามารถจำหน่ายได้ทางห้องสมุด จะติดต่อให้มารับหนังสือคืน 7. ผู้ฝากจะต้องนำหลักฐานมาแสดงเมื่อมารับเงินค่า จำหน่ายหนังสือทุกครั้ง ( ในกรณีที่ผู้ฝากทำหลักฐานสูญหาย ให้นำบัตร ประชาชนมาแสดงตนแทนได้ ) 8. การติดต่อฝากจำหน่าย เปิดบริการเฉพาะภายใน วันและเวลาราชการเท่านั้น ( จันทร์ - ศุกร์ 8.30-16.30 น. เว้นวันหยุดนักขัต ฤกษ์ ) 9. ผู้ฝากสามารถติดตามผลการจำหน่ายได้ที่ ห้องสมุด หรือติดต่อคุณอาภาภรณ์ โทร. 0-2201-5717 หรือทางเว็บไซต์ http://stang.sc.mahidol.ac.th/bookshops.htm

11 ค่าธรรมเนียมรับฝากจำหน่าย หนังสือ ประเภทหนังสือราคาจำหน่าย ( บาท ) ค่าดำเนินการ (%) จากราคา ที่จำหน่ายได้ หนังสือใหม่ > 1,000 บาท 10 % หนังสือมือสอง > 1,000 บาท 10 % หนังสือใหม่ < 1,000 บาท 10 % หนังสือมือสอง < 1,000 บาท 5%

12 ตัวอย่างหนังสือที่จำหน่าย

13

14 เว็บไซต์ของโครงการ http://stang.sc.mahidol.a c.th/bookshop.htm

15 TO BE CONTINUED

16

17 http://stang.sc.mahidol.ac.th/ bookshops.htm


ดาวน์โหลด ppt ร้านจำหน่ายหนังสือ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข (1) Stang Mongkolsuk Library Bookshop (1)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google