งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเขียนเลข โรมัน ค 21201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1. สัญลักษณ์ของเลข โรมัน  M=1,000M = 1,000,000  D=500D = 500,000  C=100C= 100,000  L=50L=50,000  X=10X=10,000.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเขียนเลข โรมัน ค 21201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1. สัญลักษณ์ของเลข โรมัน  M=1,000M = 1,000,000  D=500D = 500,000  C=100C= 100,000  L=50L=50,000  X=10X=10,000."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเขียนเลข โรมัน ค 21201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1

2 สัญลักษณ์ของเลข โรมัน  M=1,000M = 1,000,000  D=500D = 500,000  C=100C= 100,000  L=50L=50,000  X=10X=10,000  V=5V=5,000  I=1

3 หลักการเขียนเลขอารบิก จากเลขโรมัน  กระจายเลขโรมันตามสัญลักษณ์  สัญลักษณ์ที่เรียงลำดับให้นำค่ามาบวกกัน  สัญลักษณ์คู่ใดที่สลับกันให้นำมาลบก่อน บวก เช่น ถ้าพบ I มาก่อน V ให้นำค่า V คือ 5 ลบด้วยค่าของ I คือ 1 จะได้ 5- 1=4 แล้วนำไปบวกกับค่ารวม  ข้อสังเกต : สัญลักษณ์เกี่ยวเลข 5 เช่น D, L, V มักปรากฏเพียงครั้งเดียว

4 ตัวอย่างการเขียนเลขอารบิก จากเลขโรมัน  1. จงเขียนเลขอารบิกแทน MDCCLXXXVI  วิธีทำ MDCCLXXXVI= M + D + CC + L + XXX + V + I  = 1,000 + 500 + 200 + 50 + 30 + 5 + 1  = 1,786  ตอบ 1,786  2. จงเขียนเลขอารบิกแทน MMMDCCCLXXXVIII  วิธีทำ MMMDCCCLXXXVIII = MMM + D + CCC + L + XXX + V + III  = 3,000 + 500 + 300 + 50 + 30 + 5 + 3  = 3,888  ตอบ 2,434

5 ตัวอย่างการเขียนเลขอารบิก จากเลขโรมัน  3. จงเขียนเลขอารบิกแทน XXIX  วิธีทำ XXIX = XX + IX  = 20 + 9  = 29  ตอบ 29  4. จงเขียนเลขอารบิกแทน MMCDXXXIV  วิธีทำ MMCDXXXIV = MM + CD + XXX + IV  = 2,000 + (500-100) + 30 + 4  = 2,434  ตอบ 2,434

6 หลักการเขียนเลขโรมัน จากเลขอารบิก  ใช้หลักการบวก กระจายค่าตามหลักให้ สอดคล้องกับสัญลักษณ์ของเลขโรมัน โดยมี เงื่อนไขคือ ห้ามเขียนสัญลักษณ์ติดกันเกิน 3 ตัว เช่น ห้ามเขียน IIII หรือ XXXX  จำนวนใดที่ผิดเงื่อนไขการบวกให้ใช้หลักการ ลบ โดยเขียนสัญลักษณ์ที่น้อยกว่า แทนการ ลบ เช่น IV = 4 หรือ IX = 9 โดยมีเงื่อนไข คือ  หน้า X กับ V ใช้ I เพียงตัวเดียว ใกล้ค่าไหน นำค่านั้น  หน้า L กับ C ใช้ X เพียงตัวเดียว ใกล้ค่าไหน นำค่านั้น  หน้า D กับ M ใช้ C เพียงตัวเดียวใกล้ค่าไหน นำค่านั้น  ตรวจคำตอบทุกค่าจนไม่มีการเขียนที่ผิด เงื่อนไข

7 ตัวอย่างการเขียนเลข โรมัน  1. จงเขียนเลขโรมันแทน 123  วิธีทำ 123 = 100 + 20 + 3  = C + XX + III  = CXXIII  ตอบ CXXIII  2. จงเขียนเลขโรมันแทน 2,954  วิธีทำ 2,934 = 2,000 + 900 + 50 + 4  = MM + CM + L + IV  = MMCMLIV  ตอบ MMCMLIV

8 ตัวอย่างการเขียนเลข โรมัน  3. จงเขียนเลขโรมันแทน 444  วิธีทำ 444 = 400 + 40 + 4  = CD + XL + IV  = CDXLIV  ตอบ CDXLIV  4. จงเขียนเลขโรมันแทน 999  วิธีทำ 999 = 900 + 90 + 9  = CM + XC + IX  = CMXCIX  ตอบ CMXCIX


ดาวน์โหลด ppt การเขียนเลข โรมัน ค 21201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1. สัญลักษณ์ของเลข โรมัน  M=1,000M = 1,000,000  D=500D = 500,000  C=100C= 100,000  L=50L=50,000  X=10X=10,000.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google