งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จำนวนนับ ไม่เกิน 1,000 1. การเขียน และการ อ่าน จำนวน คู่ และ จำนวนคี่ 2. ค่าของ เลขโดดใน แต่ละหลัก 3. การเขียน ในรูปการ กระจาย 4. การ เปรียบเทียบ และ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จำนวนนับ ไม่เกิน 1,000 1. การเขียน และการ อ่าน จำนวน คู่ และ จำนวนคี่ 2. ค่าของ เลขโดดใน แต่ละหลัก 3. การเขียน ในรูปการ กระจาย 4. การ เปรียบเทียบ และ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 จำนวนนับ ไม่เกิน 1,000 1. การเขียน และการ อ่าน จำนวน คู่ และ จำนวนคี่ 2. ค่าของ เลขโดดใน แต่ละหลัก 3. การเขียน ในรูปการ กระจาย 4. การ เปรียบเทียบ และ เรียงลำดับ

3 อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม 1. แผ่น Card สำหรับ นักเรียนคนละ 1 ใบ 2. แผ่นภาพประกอบ สำหรับนักเรียนคนละ 1 ชุด ( ประกอบด้วย แผ่น 100 ช่อง 9 แผ่น / แผ่น 10 ช่อง 9 แผ่น / แผ่น 1 ช่อง 9 แผ่น

4 แบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ 5 คน ก่อนเริ่มกิจกรรม กิจกรรม ที่ 1 1. ให้นักเรียนสุ่มตัวเลข 3 หลัก คนละ 1 ตัว และให้ใส่ ตัวเลขนั้นไปใน เลขโจทย์ ของ Card จำนวนนับ 2. ให้อ่านตัวเลขจำนวนนับที่ เลือกเอาไว้ และระบุว่า เป็นจำนวนคู่หรือจำนวนคี่ 3. ระบายสี ที่เสาภาพระบายสี ตามตัวเลขที่ตั้งไว้ 4. เลือก แผ่นภาพ ตามตัวเลขที่ตั้งไว้ 5. ใส่ค่าประจำหลัก ตามตารางขั้นบันได ( หัวข้อที่ 4 ค่าประจำหลัก ) 6. เขียนในรูปการกระจาย ( หัวข้อที่ 5)

5 กิจกรรม ที่ 2 ( การเปรียบเทียบและการเรียงลำดับ 1. ให้นักเรียนนับแผ่น Card ของตัวเอง ไป เปรียบเทียบกับเพื่อนในกลุ่มทีละ คน และ บอกว่า ของตัวเอง เท่ากับ ไม่เท่ากับ มากกว่า หรือน้อยกว่า 2. ให้นักเรียน วงลำดับของ Card ว่า ตัวเองอยู่ใน ลำดับที่เท่าไหร่ โดยเรียงจากมากไปน้อย 3. ให้นักเรียน วงลำดับของ Card อีกครั้ง ว่า ตัวเองอยู่ ในลำดับที่เท่าไหร่ โดยเรียงจากน้อยไปมาก

6 กิจกรรม ที่ 3 ( การบวก และการลบ ) 1. ให้นักเรียน เลือก แผ่นกิจกรรม 2 ใบ ที่ทำให้มี ผลบวกมากที่สุด แต่ไม่เกิน 999 โดยให้ทำ Card จำนวนนับขึ้นมาอีก 1 ใบ ให้มีค่าเท่ากับ คำตอบที่ ได้มา 2. ให้นักเรียน เลือก แผ่นกิจกรรม 2 ใบ ที่ทำให้ผลลบ มีค่าน้อยที่สุด โดยให้ทำ Card จำนวนนับขึ้นมาอีก 1 ใบ ให้มีค่าเท่ากับ คำตอบที่ได้มา


ดาวน์โหลด ppt จำนวนนับ ไม่เกิน 1,000 1. การเขียน และการ อ่าน จำนวน คู่ และ จำนวนคี่ 2. ค่าของ เลขโดดใน แต่ละหลัก 3. การเขียน ในรูปการ กระจาย 4. การ เปรียบเทียบ และ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google