งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จำนวนเต็ม จำนวนเต็ม ประกอบด้วย 1. จำนวนเต็มบวก ได้แก่ 1, 2, 3, 4, 5,.... 2. จำนวนเต็มลบ ได้แก่ -1, -2, -3, -4, -5,.... 3. จำนวนเต็มศูนย์ ได้แก่ 0 ดังนั้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จำนวนเต็ม จำนวนเต็ม ประกอบด้วย 1. จำนวนเต็มบวก ได้แก่ 1, 2, 3, 4, 5,.... 2. จำนวนเต็มลบ ได้แก่ -1, -2, -3, -4, -5,.... 3. จำนวนเต็มศูนย์ ได้แก่ 0 ดังนั้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จำนวนเต็ม จำนวนเต็ม ประกอบด้วย 1. จำนวนเต็มบวก ได้แก่ 1, 2, 3, 4, 5, จำนวนเต็มลบ ได้แก่ -1, -2, -3, -4, -5, จำนวนเต็มศูนย์ ได้แก่ 0 ดังนั้น เมื่อกล่าวถึงจำนวนเต็มจะหมายถึง จำนวน เต็มบวก หรือจำนวนเต็มลบ หรือ ศูนย์ เขียนแสดง จำนวนเต็มทั้งหมดโดยใช้เส้นจำนวนดังนี้

2 ศูนย์ ( ใช้สัญลักษณ์ "0" ) เป็นจำนวนเต็มอีกชนิดหนึ่ง ที่เราไม่ถือว่าเป็นจำนวนนับ จากหลักฐานที่ค้นพบ ทำให้เราทราบว่ามนุษย์รู้จักใช้สัญลักษณ์ "0" ในราวปี ค. ศ. 800 โดยที่ "0" แทน ปริมาณของการไม่มีของหรือของที่ต้องการกล่าวถึง แต่ก็ไม่ใช่ว่า 0 จะไม่มีความ หมายถึงการไม่มีเสมอไป ตัวอย่างเช่น ระดับผลการเรียนทางด้านความรู้ โดย นักเรียนที่มีระดับผลการเรียนเป็น 0 ไม่ได้หมายความว่านักเรียนคนนั้นไม่มีความรู้ เพียงแต่ ว่ามีความรู้ในระดับหนึ่งเท่านั้น

3 จำนวนเต็มบวก จำนวนเต็มบวก หรือ จำนวนนับ คือ จำนวนเต็มที่มีค่ามากกว่า 0 ไปเรื่อย ๆ โดยที่ไม่สามารถระบุได้ว่าจำนวน นับตัวสุดท้ายเป็นอะไร จำนวนนับ เริ่มต้นที่ 1, 2, 3,... ซึ่งเราทราบแล้ว ว่า จำนวนนับที่น้อยที่สุด คือ 1 จำนวนนับที่มากที่สุดหาไม่ได้

4 จำนวนเต็มลบ จำนวนเต็มลบ คือ จำนวนที่มีค่าน้อยกว่า ศูนย์ มีตำแหน่งอยู่ทางด้านซ้ายมือของ ศูนย์เมื่ออยู่บนเส้นจำนวน และ จะมีค่าลดลงเรื่อย ๆ โดยไม่สามารถจะบอกได้ว่า จำนวนใดจะมีค่าน้อยที่สุด แต่เราสามารถรู้ได้ว่าจำนวนเต็มลบที่มีค่ามาก ที่สุด คือ -1 เราพอจะสรุปลักษณะที่สำคัญของจำนวนเต็มลบได้ดังนี้ 1. จำนวนเต็มลบเป็นจำนวนที่มีค่าน้อยกว่าศูนย์ หรือถ้ามองบนเส้นจำนวน ก็คือ เป็นจำนวนที่อยู่ทางซ้ายมือของศูนย์ 2. จำนวนเต็มลบที่มีน้อยที่สุดไม่สามารถหาได้ แต่ จำนวนเต็มลบที่มีค่ามากที่สุด คือ ตัวเลขที่ตามหลังเครื่องหมายลบ ยิ่งมีค่ามากขึ้นจำนวนเต็มลบนั้นจะมีค่า น้อยลง

5 แบบฝึกทักษะที่ 1 คำชี้แจง จงเรียงลำดับจำนวนเต็มบวกจากน้อยไปหามาก 1. 17, 8, 14, 6, 96, , 82, 41, 21, 9, , 21, 0, 3, 8, 44. 0, 7, 9, 1, 4, , 78, 3, 10, 0, , 0, 100, 98, 10, , 90, 1, 200, 80, , 33, 27, 1, 30, , 9, 1, 19, 32, , 10, 45, 18, 20, 40

6 เฉลยแบบฝึกทักษะที่ , 8, 10, 14, 17, , 9, 21, 41, 45, , 3, 4, 8, 11, , 1, 3, 4, 7, , 1, 2, 3, 10, , 10, 70, 80, 98, , 78, 80, 90, 100, , 1, 9, 27, 30, , 9, 19, 20, 32, , 10, 18, 20, 40, 45

7 แบบฝึกทักษะที่ 2 คำชี้แจง จงพิจารณาประโยคต่อไปนี้ว่าประโยคใดเป็นจริง ประโยคใดเป็นเท็จ แล้วเขียนเครื่องหมาย หรือ  ลงในช่องว่างหน้าข้อความ ) 0 เป็นจำนวนเต็มบวกที่น้อยที่สุด ) 1 เป็นจำนวนเต็ม ) จำนวนนับที่น้อยที่สุด คือ ) -2 เป็นจำนวนเต็ม ) มีจำนวนเต็มลบมากมายนับไม่ถ้วน ) 2.5 เป็นจำนวนเต็ม ) จำนวนที่ต่อจาก 0 โดยลดลงครั้งละ 5 คือ ) จำนวนที่ต่อจาก -7 โดยเพิ่มครั้งละ 5 คือ ) -1, -2, -3,... เป็นการนับเพิ่มครั้งละ ) -3 เป็นจำนวนที่อยู่ห่างจาก 0 ทางซ้ายมือ 3 หน่วย

8 เฉลยแบบฝึกทักษะที่ 2 1)  2) 3)  4) 5) 6)  7) 8) 9)  10)


ดาวน์โหลด ppt จำนวนเต็ม จำนวนเต็ม ประกอบด้วย 1. จำนวนเต็มบวก ได้แก่ 1, 2, 3, 4, 5,.... 2. จำนวนเต็มลบ ได้แก่ -1, -2, -3, -4, -5,.... 3. จำนวนเต็มศูนย์ ได้แก่ 0 ดังนั้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google