งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จำนวนเต็ม จำนวนเต็ม ประกอบด้วย 1. จำนวนเต็มบวก ได้แก่ 1, 2, 3, 4, 5,.... 2. จำนวนเต็มลบ ได้แก่ -1, -2, -3, -4, -5,.... 3. จำนวนเต็มศูนย์ ได้แก่ 0 ดังนั้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จำนวนเต็ม จำนวนเต็ม ประกอบด้วย 1. จำนวนเต็มบวก ได้แก่ 1, 2, 3, 4, 5,.... 2. จำนวนเต็มลบ ได้แก่ -1, -2, -3, -4, -5,.... 3. จำนวนเต็มศูนย์ ได้แก่ 0 ดังนั้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จำนวนเต็ม จำนวนเต็ม ประกอบด้วย 1. จำนวนเต็มบวก ได้แก่ 1, 2, 3, 4, 5,.... 2. จำนวนเต็มลบ ได้แก่ -1, -2, -3, -4, -5,.... 3. จำนวนเต็มศูนย์ ได้แก่ 0 ดังนั้น เมื่อกล่าวถึงจำนวนเต็มจะหมายถึง จำนวน เต็มบวก หรือจำนวนเต็มลบ หรือ ศูนย์ เขียนแสดง จำนวนเต็มทั้งหมดโดยใช้เส้นจำนวนดังนี้ -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

2 ศูนย์ ( ใช้สัญลักษณ์ "0" ) เป็นจำนวนเต็มอีกชนิดหนึ่ง ที่เราไม่ถือว่าเป็นจำนวนนับ จากหลักฐานที่ค้นพบ ทำให้เราทราบว่ามนุษย์รู้จักใช้สัญลักษณ์ "0" ในราวปี ค. ศ. 800 โดยที่ "0" แทน ปริมาณของการไม่มีของหรือของที่ต้องการกล่าวถึง แต่ก็ไม่ใช่ว่า 0 จะไม่มีความ หมายถึงการไม่มีเสมอไป ตัวอย่างเช่น ระดับผลการเรียนทางด้านความรู้ โดย นักเรียนที่มีระดับผลการเรียนเป็น 0 ไม่ได้หมายความว่านักเรียนคนนั้นไม่มีความรู้ เพียงแต่ ว่ามีความรู้ในระดับหนึ่งเท่านั้น

3 จำนวนเต็มบวก จำนวนเต็มบวก หรือ จำนวนนับ คือ จำนวนเต็มที่มีค่ามากกว่า 0 ไปเรื่อย ๆ โดยที่ไม่สามารถระบุได้ว่าจำนวน นับตัวสุดท้ายเป็นอะไร จำนวนนับ เริ่มต้นที่ 1, 2, 3,... ซึ่งเราทราบแล้ว ว่า จำนวนนับที่น้อยที่สุด คือ 1 จำนวนนับที่มากที่สุดหาไม่ได้

4 จำนวนเต็มลบ จำนวนเต็มลบ คือ จำนวนที่มีค่าน้อยกว่า ศูนย์ มีตำแหน่งอยู่ทางด้านซ้ายมือของ ศูนย์เมื่ออยู่บนเส้นจำนวน และ จะมีค่าลดลงเรื่อย ๆ โดยไม่สามารถจะบอกได้ว่า จำนวนใดจะมีค่าน้อยที่สุด แต่เราสามารถรู้ได้ว่าจำนวนเต็มลบที่มีค่ามาก ที่สุด คือ -1 เราพอจะสรุปลักษณะที่สำคัญของจำนวนเต็มลบได้ดังนี้ 1. จำนวนเต็มลบเป็นจำนวนที่มีค่าน้อยกว่าศูนย์ หรือถ้ามองบนเส้นจำนวน ก็คือ เป็นจำนวนที่อยู่ทางซ้ายมือของศูนย์ 2. จำนวนเต็มลบที่มีน้อยที่สุดไม่สามารถหาได้ แต่ จำนวนเต็มลบที่มีค่ามากที่สุด คือ -1 3. ตัวเลขที่ตามหลังเครื่องหมายลบ ยิ่งมีค่ามากขึ้นจำนวนเต็มลบนั้นจะมีค่า น้อยลง

5 แบบฝึกทักษะที่ 1 คำชี้แจง จงเรียงลำดับจำนวนเต็มบวกจากน้อยไปหามาก 1. 17, 8, 14, 6, 96, 10 2. 45, 82, 41, 21, 9, 6 3. 11, 21, 0, 3, 8, 44. 0, 7, 9, 1, 4, 3 5. 2, 78, 3, 10, 0, 16. 70, 0, 100, 98, 10, 80 7. 78, 90, 1, 200, 80, 1008. 9, 33, 27, 1, 30, 0 9. 45, 9, 1, 19, 32, 2010. 0, 10, 45, 18, 20, 40

6 เฉลยแบบฝึกทักษะที่ 1 1. 6, 8, 10, 14, 17, 96 2. 6, 9, 21, 41, 45,82 3. 0, 3, 4, 8, 11, 21 4. 0, 1, 3, 4, 7, 9 5. 0, 1, 2, 3, 10, 78 6. 0, 10, 70, 80, 98, 100 7. 1, 78, 80, 90, 100, 200 8. 0, 1, 9, 27, 30, 33 9. 1, 9, 19, 20, 32, 45 10. 0, 10, 18, 20, 40, 45

7 แบบฝึกทักษะที่ 2 คำชี้แจง จงพิจารณาประโยคต่อไปนี้ว่าประโยคใดเป็นจริง ประโยคใดเป็นเท็จ แล้วเขียนเครื่องหมาย หรือ  ลงในช่องว่างหน้าข้อความ................. 1) 0 เป็นจำนวนเต็มบวกที่น้อยที่สุด................. 2) 1 เป็นจำนวนเต็ม................. 3) จำนวนนับที่น้อยที่สุด คือ 0................. 4) -2 เป็นจำนวนเต็ม................. 5) มีจำนวนเต็มลบมากมายนับไม่ถ้วน................. 6) 2.5 เป็นจำนวนเต็ม................. 7) จำนวนที่ต่อจาก 0 โดยลดลงครั้งละ 5 คือ -5................. 8) จำนวนที่ต่อจาก -7 โดยเพิ่มครั้งละ 5 คือ -2................. 9) -1, -2, -3,... เป็นการนับเพิ่มครั้งละ 1................. 10) -3 เป็นจำนวนที่อยู่ห่างจาก 0 ทางซ้ายมือ 3 หน่วย

8 เฉลยแบบฝึกทักษะที่ 2 1)  2) 3)  4) 5) 6)  7) 8) 9)  10)


ดาวน์โหลด ppt จำนวนเต็ม จำนวนเต็ม ประกอบด้วย 1. จำนวนเต็มบวก ได้แก่ 1, 2, 3, 4, 5,.... 2. จำนวนเต็มลบ ได้แก่ -1, -2, -3, -4, -5,.... 3. จำนวนเต็มศูนย์ ได้แก่ 0 ดังนั้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google