งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประยุกต์ Logic Gates ภาค 2 บทที่ 7. การลบเลข  ในคอมพิวเตอร์แท้จริงแล้วไม่สามารถลบได้  จะใช้การบวก  ตัวลบ จะต้องมีการแปลงเป็น 2 ’ s complement 

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประยุกต์ Logic Gates ภาค 2 บทที่ 7. การลบเลข  ในคอมพิวเตอร์แท้จริงแล้วไม่สามารถลบได้  จะใช้การบวก  ตัวลบ จะต้องมีการแปลงเป็น 2 ’ s complement "— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประยุกต์ Logic Gates ภาค 2 บทที่ 7

2 การลบเลข  ในคอมพิวเตอร์แท้จริงแล้วไม่สามารถลบได้  จะใช้การบวก  ตัวลบ จะต้องมีการแปลงเป็น 2 ’ s complement  แล้วนำมาบวกกับตัวตั้ง วิธีหา 2’s complement

3 7 01111000 + 1 1001 121100 0011 + 1 0100

4 ทำการลบโดยการบวก กรณีตัวตั้งมากกว่าตัวลบ 12 - 7 1100 1001 + 10101 ตัดทิ้ง จะได้ 5 ได้ 1 แสดงว่า เป็นค่า +

5 ทำการลบโดยการบวก กรณีตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบ 7 - 12 0111 0100 + 1011 0 ได้ 0 แสดงว่า เป็นค่า - หา 2’s complement 0100 + 1 101 จะได้ -5

6 การสร้างวงจรลบ  หากต้องการลบโดยไม่ใช้วิธี 2 ’ s complement จะกล่าวถึง การประยุกต์ในภายหลัง (Full Subtractor)

7 ประโยชน์ของ 2 ’ s complement  ใช้แทนค่าลบของตัวเลขในเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่เก็บใน RAM  ใช้ signed bit 0 = ค่าลบ 1 = ค่าบวก สมมติว่าหน่วยความจำของเรามีขนาด 4 บิท จะได้ 2 4 = 16 ดังนั้น จะเหลือ 3 บิทเก็บข้อมูล ดังนั้นข้อมูลจริงๆมีจำนวน 2 3 = 8 0/1 xxx signed bit

8 2 4 = 16 ทั้งหมด 16 ค่า, 2 3 = 8 ค่า + และ - 0111 0110 0101 0100 0011 0010 0001 0000 1111 1110 1101 1100 1011 1010 1001 1000 7 6 5 4 3 2 1 0 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 + - 2 ’ s complement

9 ถ้าหน่วยความจำ 8 บิทจะเก็บเลข ได้เท่าไร  ประกาศตัวแปร byte  2 8 = 256  หาร 2 ได้ 128  ดังนั้น ค่าบวกจะได้ = 0 ถึง 127  ค่าลบจะได้ – 1 ถึง -128 01111111 … 00000001 00000000 11111111 … 10000001 10000000 127 -128 int 16 บิท float 32 บิท

10 รหัส BCD  Binary coded decimal  ใช้แทนเลขฐาน 10  เลขฐาน 10 จำนวน 1 ตัว สร้างได้จากเลขฐาน 2 จำนวน 4 ตัว  ตัวอย่าง 45 0100 0101 52 0101 0010 27 0010 0111 4545 0100 0101

11 การตรวจสอบความผิดพลาดของ BCD code  หากค่าเกิน 9 จะ ERROR ( เลข 0-9)  แก้ไขได้โดยบวกด้วย 6  เช่น 72 + 44 0111 0010 0100 + 1011 0110 +6 ได้ 1011 + 0110 10001 1 6

12 Multiplexer แบบ 2 อินพุท  เราสามารถนำข้อมูลจากหลายๆอินพุทมา รวมกันให้ออกเป็น Output เดียวได้ เรียกว่า การ Multiplex  วงจรที่ทำงานนี้คือ Multiplexer  ใช้หลักการของการสลับข้อมูล ไปตามช่วงเวลา เล็กๆ MUX 1 2 3 321

13 วงจร Multiplexer แบบ 2 อินพุท  A ทำงานเป็น Address Input ซึ่งใช้เลือก Input ที่ต้องการส่งข้อมูล

14 การทำงาน  อินพุทที่เราต้องการ Multiplex มี 2 ตัว ได้แก่ x1 และ x2  A ทำหน้าที่เลือกอินพุทที่จะส่งออกไป Output  ดังนั้น หากเราส่งข้อมูลไปที่ A สลับกัน (0,1) ข้อมูลของ x1 และ x2 ก็จะสลับกันไปด้วย  ในการส่งเราอาจส่งข้อมูลไปที่ A แบบ สัญญาณนาฬิกาก็ได้  แต่ข้อมูลทั้งหมดจะต้องเข้าจังหวะกัน (Synchronize)

15 สัญญาณ Clock  เป็นสัญญาณแรงดันไฟฟ้าขึ้นและลง ตาม ช่วงเวลาที่คงที่  สัญญาณ 0 และ 1 สลับกัน

16 วงจร Multiplexer แบบ 4 อินพุท ใช้ A, B ในการเลือกอินพุท

17 2-to-4 Demultiplexer

18 ทำการทดลอง  ให้ลองต่อวงจร Multiplexer และ Demultiplexer ตามรูปที่แสดงมาแล้ว

19 การทำงาน  ข้อมูลเข้ามาที่ IN  A และ B เป็นตัวเลือกว่าจะส่งไปออกที่ Output ตัวไหน  A และ B นี้จะนำไป Synch กับ A และ B ที่ ตัว Multiplexer


ดาวน์โหลด ppt การประยุกต์ Logic Gates ภาค 2 บทที่ 7. การลบเลข  ในคอมพิวเตอร์แท้จริงแล้วไม่สามารถลบได้  จะใช้การบวก  ตัวลบ จะต้องมีการแปลงเป็น 2 ’ s complement 

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google