งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวอย่าง การปรับปรุงข้อสอบ วิชา LB105: Study Skills ภาคที่ 1 / 2545 ( ก่อนการปรับปรุงเป็นข้อ 78 หลังการปรับปรุงเป็นข้อ 20 )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวอย่าง การปรับปรุงข้อสอบ วิชา LB105: Study Skills ภาคที่ 1 / 2545 ( ก่อนการปรับปรุงเป็นข้อ 78 หลังการปรับปรุงเป็นข้อ 20 )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ตัวอย่าง การปรับปรุงข้อสอบ วิชา LB105: Study Skills ภาคที่ 1 / 2545 ( ก่อนการปรับปรุงเป็นข้อ 78 หลังการปรับปรุงเป็นข้อ 20 )

3 ก่อนการปรับปรุง ข้อ 78. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการนำเสนอ รายงาน A. การนำเสนอรายงานเป็นกิจกรรมที่ช่วยฝึกทักษะทางภาษา ของทั้งผู้พูดและผู้ฟัง B. เนื้อเรื่องเป็นประเด็นหลักที่สำคัญที่สุดของการนำเสนอ รายงาน C. การวางโครงเรื่องหรือการจัดประเด็นสำคัญในการพูดจะ ช่วยให้การพูดเป็นระเบียบ ไม่วกวน และจะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้พูดเป็นอย่าง ดี D. การนำโสตทัศนูปกรณ์ทุกชนิดมาประกอบการนำเสนอ รายงาน จะช่วยให้เรื่องนั้นน่าสนใจ และได้รับความสำเร็จ สาเหตุที่ต้องปรับปรุง คือ อำนาจจำแนก (0.05) มี ค่าต่ำกว่า 0.20 อะไรเป็นสาเหตุ ? โปรดสังเกตที่ผลการ วิเคราะห์ สิ่งที่ต้องปรับปรุง คือ ตัวลวง A เพราะกลุ่มสูงตอบ มากกว่ากลุ่มต่ำ ดูรายละเอียดหน้า ต่อไป ? เอกสาร หน้า 20

4 สาเหตุที่ต้องปรับปรุงข้อ 78. คือ อำนาจจำแนก (0.05) มีค่าต่ำกว่า 0.20 สิ่งที่ต้องปรับปรุงข้อ 78. คือ ตัวลวง A. เพราะตัวลวงนี้เป็นตัวลวงที่กลุ่ม สูงตอบมากกว่ากลุ่มต่ำ ซึ่งผิดวัตถุประสงค์ในการ เขียนตัวลวง เพราะหน้าที่ของตัวลวงคือ ลวงให้คนที่ ไม่รู้จริง ( คือรู้แบบงูๆปลาๆ ) ตอบ ดังนั้นกลุ่มสูงควร ตอบน้อยกว่ากลุ่มต่ำ ( ยิ่งกลุ่มสูงไม่ตอบเลยยิ่งดี ) ในที่นี้กลุ่มสูงตอบมากกว่ากลุ่มต่ำถึง 33% - 19% = 14% แสดงว่าตัวลวงตัวนี้มีปัญหา สำหรับตัวลวง B. และ C. ได้ทำหน้าที่ เหมาะสมแล้ว เพราะกลุ่มต่ำตอบมากกว่ากลุ่มสูงเกิน 5% กล่าวคือ ตัวลวง B. กลุ่มต่ำตอบมากกว่ากลุ่มสูง 37% - 29% = 8% และตัวลวง C. กลุ่มต่ำ ตอบมากกว่ากลุ่มสูง 15% - 04% = 11% เอกสาร หน้า 20

5 หลังการปรับปรุง ( ตัว ลวง A ) ข้อ 20. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการนำเสนอ รายงาน A. การฝึกซ้อมก่อนพูดจริงเป็นขั้นตอนหนึ่งที่ควรปฏิบัติต่อจาก การจัดระเบียบเรื่องที่พูด B. เนื้อเรื่องเป็นประเด็นหลักที่สำคัญที่สุดของการนำเสนอ รายงาน C. การวางโครงเรื่องหรือการจัดประเด็นสำคัญในการพูดจะ ช่วยให้การพูดเป็นระเบียบ ไม่วกวน และจะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้พูดเป็นอย่าง ดี D. การนำโสตทัศนูปกรณ์ทุกชนิดมาประกอบการนำเสนอ รายงาน จะช่วยให้เรื่องนั้นน่าสนใจ และได้รับความสำเร็จ ผลการปรับปรุง คือ อำนาจจำแนกเพิ่มเป็น 0.31 ซึ่งสูงกว่า 0.20 จึงถือว่า จำแนกได้ มีสิ่งที่จะต้องปรับปรุงได้ อีกหรือไม่ ? โปรดสังเกตที่ผลการ วิเคราะห์ สิ่งที่จะต้องปรับปรุงต่อไป ตัวลวง C. เพราะกลุ่มต่ำตอบมากกว่า กลุ่มสูง 9% - 6% = 3% ซึ่ง น้อยกว่า 5% ดูรายละเอียดหน้าต่อไป ? เอกสาร หน้า 21

6 ผลการปรับปรุง อำนาจจำแนกเพิ่มเป็น 0.31 ซึ่งสูงกว่า 0.20 จึงถือว่าจำแนกได้ โดยกลุ่ม สูง (UP) ที่เคยเลือกตัวลวง A. ลดลงจากก่อน ปรับปรุงซึ่งมี 33% เหลือหลังปรับปรุงเป็น 15% ในขณะที่กลุ่มต่ำ (LO) แทบจะไม่เปลี่ยนแปลงเลย กล่าวคือ ก่อนการปรับปรุง ผู้ตอบกลุ่มต่ำเลือกตัว ลวง A. 19% หลังการปรับปรุงแล้ว ผู้ตอบกลุ่มต่ำ เลือกตัวลวง A. 20% ซึ่งแตกต่างกันเพียง 1% เท่านั้น แสดงว่าตัวลวงตัวนี้สามารถลวงกลุ่มต่ำได้ อย่างคงเส้นคงวา สิ่งที่จะต้องปรับปรุงต่อไป เดิมตัวลวง C. ถือว่าใช้ได้ โดยกลุ่มต่ำตอบมากกว่ากลุ่มสูง 15% - 4% = 11% แต่เมื่อมีการปรับปรุงตัวลวง A. แล้ว ทำให้ผู้สอบต้องจัดระเบียบความคิดใหม่ ผล การจัดระเบียบดังกล่าวทำให้กลุ่มต่ำตอบมากกว่า กลุ่มสูง 9% - 6% = 3% ซึ่งน้อยกว่า 5% ดังนั้น ครั้งต่อไปควรปรับปรุงตัวลวง C. นอกจากนี้แล้ว ถ้า เนื้อหาของตัวลวงไม่มีความเกี่ยวข้องกันแล้ว ควร เรียงลำดับตัวเลือกตามความยาวของข้อความด้วย เอกสาร หน้า 21


ดาวน์โหลด ppt ตัวอย่าง การปรับปรุงข้อสอบ วิชา LB105: Study Skills ภาคที่ 1 / 2545 ( ก่อนการปรับปรุงเป็นข้อ 78 หลังการปรับปรุงเป็นข้อ 20 )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google