งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หมู่, เหล่า, พวก, กลุ่ม เซตของชื่อวันในสัปดาห์ เซตของสระในภาษาอังกฤษ เซตของเดือนที่มี 31 วัน เซตของจังหวัดในภาคอีสาน เซตของคำตอบของสมการ เซตของจำนวนคี่ที่หารด้วย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หมู่, เหล่า, พวก, กลุ่ม เซตของชื่อวันในสัปดาห์ เซตของสระในภาษาอังกฤษ เซตของเดือนที่มี 31 วัน เซตของจังหวัดในภาคอีสาน เซตของคำตอบของสมการ เซตของจำนวนคี่ที่หารด้วย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 หมู่, เหล่า, พวก, กลุ่ม เซตของชื่อวันในสัปดาห์ เซตของสระในภาษาอังกฤษ เซตของเดือนที่มี 31 วัน เซตของจังหวัดในภาคอีสาน เซตของคำตอบของสมการ เซตของจำนวนคี่ที่หารด้วย 2 ลงตัว

3 เซตของวันในแต่ละสัปดาห์ {อาทิตย์, จันทร์, อังคาร, พุธ, พฤหัสบดี, ศุกร์, เสาร์} เซตของแต้มบนลูกเต๋า {1, 2, 3, 4, 5, 6} เซตของวันในแต่ละสัปดาห์ { x | x เป็นวันในแต่ละสัปดาห์} “เซตเอ เป็นเซตของ เอ็กซ์ โดยที่ เอ็กซ์ เป็นวันในแต่ละสัปดาห์”

4 จงเขียนเซตในแต่ละข้อต่อไปนี้ในรูปแจกแจงสมาชิก เซตของประเทศที่มีพรมแดนติดกับประเทศไทย {พม่า, ลาว, กัมพูชา, มาเลเซีย } เซตของจังหวัดในประเทศไทยที่มีชื่อขึ้นต้นด้วย “จ” {จันทบุรี} เซตของจำนวนเต็มคู่บวก {2, 4, 6, 8, 10, …} เซตของจำนวนเต็มบวกที่เป็นเลขสองหลัก {10, 11, 12, 13, …, 99}

5 จงเขียนเซตในแต่ละข้อต่อไปนี้ในรูปบอกเงื่อนไข {a, e, i, o, u} {x | x เป็นสระในภาษาอังกฤษ} {อาทิตย์, จันทร์, อังคาร, พุธ, พฤหัสบดี, ศุกร์, เสาร์} {x | x เป็นวันในสัปดาห์} {1, 2, 3, 4, 5, 6} {x | x เป็นจำนวนเต็มบวกที่น้อยกว่า 7} {ก, ข, ฃ, ค, ฅ, …, อ, ฮ} {x | x เป็นพยัญชนะไทย}

6 เป็นสมาชิกของ ไม่เป็นสมาชิกของ จำนวนสมาชิกของ

7 เซตที่ไม่มีสมาชิก สัญลักษณ์ หรือ เช่น เซตของจำนวนเต็มบวกที่น้อยกว่า 0 เซตที่บอกได้ว่ามีจำนวนสมาชิกเท่าใด เช่น {1, 3, 5, 7, 9} เซตที่ไม่ใช่เซตจำกัด เช่น {1, 3, 5, 7, 9, …}

8 เซตว่างเป็นเซตจำกัด เซตที่สำคัญ ๆ เซตของจำนวนเต็มบวก เซตของจำนวนเต็มลบ เซตของจำนวนเต็ม เซตของจำนวนนับ เซตของจำนวนเฉพาะ

9 เซต A เท่ากับ เซต B ก็ต่อเมื่อ สมาชิกทุกตัวของเซต A เป็นสมาชิกของ เซต B และสมาชิกทุกตัวของเซต B เป็นสมาชิกของเซต A เขียนแทนด้วย A = B

10 ให้ และ จงพิจารณาว่าเซตใดบ้างที่เท่ากัน และ เซตใดบ้างที่ไม่เท่ากัน เพราะสมาชิกทุกตัวของ เป็นสมาชิกของ และสมาชิกทุกตัวของ เป็นสมาชิกของ เพราะ แต่

11 ให้ และ เป็นจำนวนคู่บวกที่น้อยกว่า จงหาว่าเซต เท่ากับเซต หรือไม่ จาก เป็นจำนวนคู่บวกที่น้อยกว่า จะได้ และ พบว่าแต่ ดังนั้น

12 เซตที่กำหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นขอบเขตของการดำเนินการ เกี่ยวเซต ซึ่งจะไม่กล่าวถึงสิ่งใดนอกเหนือจากสมาชิก ในเอกภพสัมพัทธ์ สัญลักษณ์ ถ้าไม่ระบุเอกภพสัมพัทธ์ว่าเป็นเซตใด ให้หมายถึง เซตของจำนวนจริงเป็นเอกภพสัมพัทธ์

13 กำหนด จงเขียนเซต ในรูปแจกแจงสมาชิก เมื่อกำหนดเอกภพ สัมพัทธ์ต่อไปนี้

14 กำหนดให้ และ เป็นเซตใด ๆ เป็นสับเซต ก็ต่อเมื่อ สมาชิกทุกตัวของ เป็นสมาชิกของ ไม่เป็นสับเซต ก็ต่อเมื่อ สมาชิกอย่างน้อย 1 ตัวของ เป็นสมาชิกของ เซตว่างเป็นสับเซตของเซตทุกเซต

15 กำหนดให้ จะได้ว่าเนื่องจากสมาชิกทุกตัวของ เป็นสมาชิกของ เนื่องจากสมาชิก แต่ กำหนดให้ จงพิจารณาว่าความสัมพันธ์แต่ละข้อเป็นจริงหรือไม่

16 จงพิจารณาว่าข้อต่อไปนี้ถูกหรือผิด เพราะ และ เพราะ ไม่ได้อยู่ใน เพราะ แต่ เพราะ และ

17 กำหนดให้ เป็นเซตใด ๆ และ เป็นจำนวนสมาชิกของเซต จะได้ จำนวนสับเซตทั้งหมดของ เท่ากับ เซต กำหนดให้ จงหาสับเซตทั้งหมดของ จาก จะได้ สับเซตของ จะมีทั้งหมด เซต ได้แก่ สับเซตแท้ของ

18 กำหนดให้ จงหาสับเซตทั้งหมดของ จาก จะได้ สับเซตของ จะมีทั้งหมด เซต ได้แก่ สับเซตแท้ของ

19 กำหนดให้ จงหาสับเซตทั้งหมดของ จาก จะได้ สับเซตของ จะมีทั้งหมด เซต ได้แก่ สับเซตแท้ของ

20

21 กำหนดให้ สามารถเขียนเป็นแผนภาพของเวนน์-ออยเลอร์ได้ดังนี้

22 ยูเนียนของ และ คือ เซตที่ประกอบด้วยสมาชิกซึ่งเป็นสมาชิกของ หรือ หรือของทั้งสองเซต เขียนแทนด้วย หรือ กำหนดให้

23 อินเตอร์เซกชันของ และ คือ เซตที่ประกอบด้วยสมาชิกซึ่งเป็นสมาชิกทั้งของ และ เขียนแทนด้วย และ กำหนดให้

24 คอมพลิเมนต์ของ คือ เซตที่ประกอบด้วยสมาชิกซึ่งเป็นสมาชิกของ แต่ไม่เป็น สมาชิกของ เขียนแทนด้ยว กำหนดให้

25 ผลต่างของของ และ คือ เซตที่ประกอบด้วยสมาชิกซึ่งเป็นสมาชิกของ แต่ ไม่เป็นสมาชิกของ เขียนแทนด้วย และ กำหนดให้

26

27 กำหนดให้ เป็นเซตใด ๆ เพาเวอร์เซตของ คือ เซตที่ประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นสับเซตทั้งหมดของ เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ กำหนดให้ จงหา จาก จะได้ว่าสับเซตทั้งหมดของ ได้แก่ ดังนั้น

28 กำหนดให้ และ เป็นเซตใด ๆ ถ้า เป็นเซตจำกัด และ มีสมาชิก ตัว แล้ว จะมีสมาชิก ตัว ก็ต่อเมื่อ

29 กำหนดให้ เป็นเซตใด ๆ จำนวนสมาชิกของ การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับจำนวนสมาชิกของเซตจำกัด ใช้วิธีการเขียนแผนภาพเวนน์-ออยเลอร์ ใช้สูตร

30 กำหนดให้ และ มีสมาชิก 100, 40, 25 และ 6 ตัว ตามลำดับ จงหา จำนวนสมาชิกของเซตต่าง ๆ ลงในตาราง เซต จำนวนสมาชิก จากโจทย์

31 นักเรียนชั้น ม.4 โรงเรียนแห่งหนึ่ง 100 คน ชอบวิชาฟิสิกส์ 20 คน ชอบวิชาเคมี 15 คน ในจำนวนนี้ชอบทั้งวิชาฟิสิกส์และวิชาเคมี 10 คน จงหาว่า จำนวนนักเรียนที่ชอบเพียงหนึ่งวิชาจำนวนนักเรียนทั้งหมดที่ชอบวิชาทั้งสอง จำนวนนักเรียนที่ไม่ชอบทั้งสองวิชานี้ ฟิสิกส์เคมี15 คน 25 คน 75 คน


ดาวน์โหลด ppt หมู่, เหล่า, พวก, กลุ่ม เซตของชื่อวันในสัปดาห์ เซตของสระในภาษาอังกฤษ เซตของเดือนที่มี 31 วัน เซตของจังหวัดในภาคอีสาน เซตของคำตอบของสมการ เซตของจำนวนคี่ที่หารด้วย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google