งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

We well check the answer

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "We well check the answer"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 We well check the answer
Practice 2.1

2 4.พิจารณาผลคูณต่อไปนี้ 37 x 3 = 111 37 x 3 x 1 = 111 37 x 6 = 222
Practice 2.1 Page… 34 4.พิจารณาผลคูณต่อไปนี้ 37 x 3 = 111 37 x 3 x 1 = 111 37 x 6 = 222 37 x 3 x 2 = 222 37 x 9 = 333 37 x 3 x 3 = 333 37 x 12 = 444 37 x 3 x 4 = 444 มีข้อสังเกตอย่างไรเกี่ยวกับตัวคูณและผลคูณข้างต้น

3 4.พิจารณาผลคูณต่อไปนี้ 37 x 15 = 555 37 x 3 x 5 = 555 37 x 18 = 666
Practice 2.1 Page… 34 4.พิจารณาผลคูณต่อไปนี้ 37 x 15 = 555 37 x 3 x 5 = 555 37 x 18 = 666 37 x 3 x 6 = 666 37 x 21 = 777 37 x 3 x 7 = 777 37 x 24 = 888 37 x 3 x 8 = 888 37 x 27 = 999 37 x 3 x 9 = 999 2) ใช้การให้เหตุผลแบบอุปนัยเพื่อหาตัวคูณที่ได้ผลคูณเป็น 555 , 666, 777, 888 ,999

4 Practice 2.1 Page… 34 5) จากแบบรูปของสมการที่กำหนดให้ จงหาสมการถัดไปโดยใช้การให้เหตุผลแบบอุปนัย และตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบโดยวิธีการคำนวณ 1) (9 x 9 ) = (98 x 9 ) = (987 x 9 ) = 8,888 (9,876 x 9 ) = 88,888 (98,765 x 9)+3 = 888,888

5 Practice 2.1 Page… 34 5) จากแบบรูปของสมการที่กำหนดให้ จงหาสมการถัดไปโดยใช้การให้เหตุผลแบบอุปนัย และตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบโดยวิธีการคำนวณ 2) x = 1,156 x = 111,556 3,334 x 3,334 = 11,115,556 33,334 x 33, = 1,111,155,556 ok Company Logo

6 Practice 2.1 Page… 34 5) จากแบบรูปของสมการที่กำหนดให้ จงหาสมการถัดไปโดยใช้การให้เหตุผลแบบอุปนัย และตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบโดยวิธีการคำนวณ 3) = 4 – 2 = 8 - 2 = = = ok

7 Practice 2.1 Page… 35 5) จากแบบรูปของสมการที่กำหนดให้ จงหาสมการถัดไปโดยใช้การให้เหตุผลแบบอุปนัย และตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบโดยวิธีการคำนวณ 15(6) = 2

8 Practice 2.1 Page… 35 5) จากแบบรูปของสมการที่กำหนดให้ จงหาสมการถัดไปโดยใช้การให้เหตุผลแบบอุปนัย และตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบโดยวิธีการคำนวณ 5) (6) = 6(6 – 1 ) 5(6) + 5 (36) = 6(36 – 1 ) 5(6) + 5 (36) + 5 (216) = 6(216 – 1 ) 5(6)+5(36)+5(216)+5(1,296) = 6(1,296 – 1)

9 11 11 11 11

10 101 101 101 101

11 997 997 997 997

12 11 11 วิธีที่ 1 11 11

13 6 12 วิธีที่ 2 12 12

14 20 20 20 20

15 22 22 22 22

16 Home work Practice 2.1 ok

17 ศึกษาจาก โปรแกรม Excel
6) นักคณิตศาสตร์ชาวเยอรมันชื่อ คาร์ล ฟรีดริช เกาส์ (Carl Friedrich Gauss, คศ ) ได้หาผลบวกของจำนวนตั้งแต่ 1 ถึง 100 ซึ่งเท่ากับ 5,050 โดยวิธีการดังนี้ 101 101 101 เกาส์ สังเกตว่า จำนวน 101 มีทั้งหมด 50 จำนวน ดังนั้น เขาจึงหาคำตอบโดยหาผลคูณของ x ซึ่งเท่ากับ 5,050 ok

18 ok 6) จงใช้วิธีของเกาส์ในตัวอย่างข้างต้น หาผลบวกต่อไปนี้
Home work Practice 2.1 Page… 35 6) จงใช้วิธีของเกาส์ในตัวอย่างข้างต้น หาผลบวกต่อไปนี้ 1) … + 150 2) … + 300 3) … + 500 4) … + 1,000 ok

19 ok 6) จงใช้วิธีของเกาส์ในข้อ 6 เพื่อหาผลบวกต่อไปนี้
Home work Practice 2.1 Page… 36 6) จงใช้วิธีของเกาส์ในข้อ 6 เพื่อหาผลบวกต่อไปนี้ 1) … + 100 2) … + 125 3) … + n เมื่อ n เป็นจำนวนนับที่เป็นจำนวนคี่ ok

20 Home work Practice 2.1 Page… 36 8.ชาวกรีกโบราณเขียนจำนวน 1,3,6,10,15,21 โดยใช้สัญลักษณ์ดังนี้ 1 3 6 10 15 21 ok

21 ok เรียกจำนวนที่สามารถเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ในลักษณะข้างต้นว่า
Home work Practice 2.1 Page… 36 เรียกจำนวนที่สามารถเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ในลักษณะข้างต้นว่า จำนวนสามเหลี่ยม triangular numbers 1) จงเขียนจำนวนสามเหลี่ยมข้างต้นถัดจาก 21 อีก สองจำนวน อธิบายวิธีการเขียนจำนวนสามเหลี่ยมโดยการแทนด้วยจุดว่าแต่ละรูป มีความสัมพันธ์กันอย่างไร 3) 72 เป็นจำนวนสามเหลี่ยมหรือไม่ ok

22 9) จงใช้การให้เหตุผลแบบอุปนัยในการตรวจสอบข้อสรุปต่อไปนี้
Home work Practice 2.1 Page… 36 9) จงใช้การให้เหตุผลแบบอุปนัยในการตรวจสอบข้อสรุปต่อไปนี้ 1) ผลคูณของจำนวนสองจำนวนใด ๆ จะหารด้วย 2 ลงตัวเสมอ 2) จำนวนนับใด ๆ ที่มากกว่า 4 จะเขียนในรูปการบวกของจำนวนนับที่เรียกติดกันสองจำนวน หรือมากว่าสองจำนวนได้เสมอ เช่น 5 = , 6 = , 14 = เป็นต้น 3) กำลังสองของจำนวนนับใด ๆ จะเป็นจำนวนคู่เสมอ

23 10 จากแบบรูปที่กำหนดให้ จงเขียนรูปที่อยู่ถัดไป
Home work Practice 2.1 Page… 37 10 จากแบบรูปที่กำหนดให้ จงเขียนรูปที่อยู่ถัดไป 1 2 3 1 2 3

24 See you again next class


ดาวน์โหลด ppt We well check the answer

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google