งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

We well check the answer Practice 2.1 We well check the answer Practice 2.1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "We well check the answer Practice 2.1 We well check the answer Practice 2.1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 We well check the answer Practice 2.1 We well check the answer Practice 2.1

3 4. พิจารณาผลคูณ ต่อไปนี้ 37 x 3 = 111 37 x 6 = 222 37 x 9 = 333 37 x 12 = 444 1) มีข้อสังเกตอย่างไรเกี่ยวกับตัวคูณและผล คูณข้างต้น Practice 2.1 37 x 3 x 1 = 111 37 x 3 x 2 = 222 37 x 3 x 3 = 333 37 x 3 x 4 = 444 Page… 34

4 4. พิจารณาผลคูณ ต่อไปนี้ 37 x 15 = 555 37 x 18 = 666 37 x 21 = 777 37 x 24 = 888 2) ใช้การให้เหตุผลแบบอุปนัยเพื่อหา ตัวคูณที่ได้ผลคูณเป็น 555, 666, 777, 888,999 Practice 2.1 37 x 3 x 5 = 555 37 x 3 x 6 = 666 37 x 3 x 7 = 777 37 x 3 x 8 = 888 37 x 27 = 999 37 x 3 x 9 = 999 Page… 34

5 5) จากแบบรูปของสมการที่กำหนดให้ จงหาสมการถัดไป โดยใช้การให้เหตุผลแบบอุปนัย และตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบโดยวิธีการคำนวณ 1) (9 x 9 ) + 7 = 88 (98 x 9 ) + 6 = 888 (987 x 9 ) + 5 = 8,888 (9,876 x 9 ) + 4 = 88,888 Page… 34 Practice 2.1

6 www.thmemgallery.comCompany Logo 5) จากแบบรูปของสมการที่กำหนดให้ จงหาสมการถัดไป โดยใช้การให้เหตุผลแบบอุปนัย และตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบโดยวิธีการคำนวณ 2) 34 x 34 = 1,156 334 x 334 = 111,556 3,334 x 3,334 = Practice 2.1 Page… 34 ok

7 3) 2 = 4 – 2 2 + 4 = 8 - 2 2 + 4 + 8 = 16 - 2 2 + 4 + 8 + 16 = 32 - 2 5) จากแบบรูปของสมการที่กำหนดให้ จงหาสมการถัดไป โดยใช้การให้เหตุผลแบบอุปนัย และตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบโดยวิธีการคำนวณ Page… 34 Practice 2.1 ok

8 5) จากแบบรูปของสมการที่กำหนดให้ จงหาสมการถัดไป โดยใช้การให้เหตุผลแบบอุปนัย และตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบโดยวิธีการคำนวณ Practice 2.1 Page… 35

9 5) จากแบบรูปของสมการที่กำหนดให้ จงหาสมการถัดไป โดยใช้การให้เหตุผลแบบอุปนัย และตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบโดยวิธีการคำนวณ 5) 5(6) = 6(6 – 1 ) 5(6) + 5 (36) = 6(36 – 1 ) 5(6) + 5 (36) + 5 (216) = 6(216 – 1 ) Practice 2.1 Page… 35

10 1 + 2 + 3 + 5 … 6 + 8 +9 + 10 11

11 1 + 2 + 3 + 50 … 51 + 98 +99 + 100 101

12 1 + 2 + 3 + 498 … 499 +994 +995 + 996 997

13 1 + 2 + 3 + 5 … 6 + 8 +9 + 10 + 11 11 วิธีที่ 1

14 1 + 2 + 3 + 6 +9 + 10 + 11 12 6 วิธีที่ 2

15 1 + 3 + 5 + 9 … 11 + 15 +17 + 19 20

16 2 + 4 + 6 + 10 … 12 + 16 +18 + 20 22

17 Home work Practice 2.1 ok

18 ศึกษาจาก โปรแกรม Excel ศึกษาจาก โปรแกรม Excel 6) นักคณิตศาสตร์ชาวเยอรมันชื่อ คาร์ล ฟรีดริช เกาส์ (Carl Friedrich Gauss, คศ 1777-1855) ได้หาผลบวก ของจำนวนตั้งแต่ 1 ถึง 100 ซึ่งเท่ากับ 5,050 โดยวิธีการ ดังนี้ 1 + 2 + 3 + … + 98 + 99 + 100 101 เกาส์ สังเกตว่า จำนวน 101 มีทั้งหมด 50 จำนวน ดังนั้น เขาจึงหาคำตอบโดยหาผลคูณของ 50 x 101 ซึ่งเท่ากับ 5,050 ok

19 6) จงใช้วิธีของเกาส์ในตัวอย่างข้างต้น หาผลบวกต่อไปนี้ 1) 1 + 2 + 3 + … + 150 2) 1 + 2 + 3 + … + 300 3) 1 + 2 + 3 + … + 500 4) 1 + 2 + 3 + … + 1,000 Home work Practice 2.1Page… 35 ok

20 6) จงใช้วิธีของเกาส์ในข้อ 6 เพื่อ หาผลบวกต่อไปนี้ 1) 2 + 4 + 6 + … + 100 2) 1 + 2 + 3 + … + 125 3) 1 + 2 + 3 + … + n เมื่อ n เป็น จำนวนนับที่เป็นจำนวนคี่ ok Home work Practice 2.1Page… 36

21 8. ชาวกรีกโบราณเขียนจำนวน 1,3,6,10,15,21 โดยใช้ สัญลักษณ์ดังนี้ 1 1 3 3 6 6 1010 1010 1515 1515 2121 2121 Home work Practice 2.1Page… 36 ok

22 Home work Practice 2.1Page… 36 เรียกจำนวนที่สามารถเขียนแทนด้วย สัญลักษณ์ในลักษณะข้างต้นว่า จำนวนสามเหลี่ยม triangular numbers 1) จงเขียนจำนวนสามเหลี่ยมข้างต้นถัดจาก 21 อีก สองจำนวน 2) อธิบายวิธีการเขียนจำนวนสามเหลี่ยมโดยการ แทนด้วยจุดว่าแต่ละรูป มีความสัมพันธ์กันอย่างไร 3) 72 เป็นจำนวนสามเหลี่ยมหรือไม่ ok

23 9) จงใช้การให้เหตุผลแบบอุปนัยในการตรวจสอบ ข้อสรุปต่อไปนี้ 1) ผลคูณของจำนวนสองจำนวนใด ๆ จะหาร ด้วย 2 ลงตัวเสมอ 2) จำนวนนับใด ๆ ที่มากกว่า 4 จะเขียนใน รูปการบวกของจำนวนนับที่เรียกติดกันสองจำนวน หรือมากว่าสองจำนวนได้เสมอ เช่น 5 = 2 + 3, 6 = 1+2+3, 14 = 2+3+4+5 เป็นต้น 3) กำลังสองของจำนวนนับใด ๆ จะเป็นจำนวน คู่เสมอ Home work Practice 2.1Page… 36

24 10 จากแบบรูปที่กำหนดให้ จง เขียนรูปที่อยู่ถัดไป Home work Practice 2.1Page… 37 1 1 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3

25 See you again next class


ดาวน์โหลด ppt We well check the answer Practice 2.1 We well check the answer Practice 2.1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google