งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ดร. ทศพร ศิริ สัมพันธ์ เลขาธิการ ก. พ. ร.. โลกแห่งการเปลี่ยนแปลงในลักษณะแบบ non- linear Re-imagine Re-thinking the future As the future catches you World.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ดร. ทศพร ศิริ สัมพันธ์ เลขาธิการ ก. พ. ร.. โลกแห่งการเปลี่ยนแปลงในลักษณะแบบ non- linear Re-imagine Re-thinking the future As the future catches you World."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ดร. ทศพร ศิริ สัมพันธ์ เลขาธิการ ก. พ. ร.

2 โลกแห่งการเปลี่ยนแปลงในลักษณะแบบ non- linear Re-imagine Re-thinking the future As the future catches you World out of balance Change management Strategic thinking Strategy-focused Organization Strategy MapBalanced Scorecard Information technology Bio-technology (life sciences) Nano-technology Re-thinking Re-managing

3 Tom Peter: Re-imagine Business Excellence in a Disruptive Age Was –Old economy –Very real –Tangible assets –Technology support change –Procedure-centric –Within one specialty –Complex –Satisfies need –Competition –Management –Slow and steady Is –New Economy –Very Virtual –Intangible assets –Technology drives change –Client-centric –Cross-over assignment –Simple –Fulfills a dream –Cooperation –Empowerment –Fast and faster ตัวอ ย่าง

4 Strategic Management Process Strategy Formulation Strategy Implementation Strategic Control วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ Strategy Map การ ปรับแต่ง กระบวน งาน โครงสร้ าง เทคโนโ ลยี คน แผนปฏิบั ติการ กำกับติดตามและ ประเมินผล การ ดำเนินงาน การทบทวน สถานการณ์เพื่อ ปรับยุทธศาสตร์

5 S W O T Vision Strategic Issue Goal (KPI/Target) Strategies StructureProcess ITPeople Strategy FormulationStrategy Implementation Action Plan Alignment แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี แผนปฏิบัติราชการรายปี

6 Team / Individual Scorecard Vision............................................................................. Strategic Themes (Issues) ……… Strategy Map (logic model)Corporate ScorecardAction Plan ObjectivesMeasurementTargetsInitiativesBudget Serve the Customer Run the Business Manage resources Build Capacity ประสิท ธิผล คุณภา พ ประสิทธิ ภาพ พัฒนา องค์กร Values Business Unit Scorecard Financial Customer Internal work process Learning & Growth Perspectives Detroit of AsiaKing & Queen of Fruit Entertainment Complex Agenda / Focusing Areas ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ตัวอ ย่าง

7 Strategy Map Strategy Map ตัวอ ย่าง

8 Vision and Strategy Objectives Measures Targets Initiatives Customer “To achieve our vision,how should we appear to our customers?” Objectives Measures Targets Initiatives Learning and Growth “To achieve our vision,how will we sustain our ability to change and improve?” Objectives Measures Targets Initiatives Internal Business Process “To satisfy our shareholders and customers, what business processes must we excel at?” Objectives Measures Targets Initiatives Financial “To succeed financially, how should we appear to our shareholders?” Balanced Scorecard

9 มิติที่ 1 : มิติด้าน ประสิทธิผลตามพันธกิจ ส่วนราชการแสดงผลงานที่บรรลุ วัตถุประสงค์ และ เป้าหมายตามที่ได้รับงบประมาณ มาดำเนินการ เพื่อให้เกิด ประโยชน์สุขต่อประชาชนตาม แผนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด / จังหวัด มิติที่ 1 : มิติด้าน ประสิทธิผลตามพันธกิจ ส่วนราชการแสดงผลงานที่บรรลุ วัตถุประสงค์ และ เป้าหมายตามที่ได้รับงบประมาณ มาดำเนินการ เพื่อให้เกิด ประโยชน์สุขต่อประชาชนตาม แผนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด / จังหวัด มิติที่ 3 : มิติด้านคุณภาพ การให้บริการ ส่วนราชการแสดงการให้ ความสำคัญกับผู้รับบริการ ในการให้บริการที่มีคุณภาพ สร้างความพึงพอใจแก่ ผู้รับบริการ มิติที่ 3 : มิติด้านคุณภาพ การให้บริการ ส่วนราชการแสดงการให้ ความสำคัญกับผู้รับบริการ ในการให้บริการที่มีคุณภาพ สร้างความพึงพอใจแก่ ผู้รับบริการ มิติที่ 2 : มิติด้าน ประสิทธิภาพของการ ปฏิบัติราชการ ส่วนราชการแสดง ความสามารถในการปฏิบัติ ราชการเช่น การลด ค่าใช้จ่าย และการลด ระยะเวลาการให้บริการ เป็น ต้น มิติที่ 2 : มิติด้าน ประสิทธิภาพของการ ปฏิบัติราชการ ส่วนราชการแสดง ความสามารถในการปฏิบัติ ราชการเช่น การลด ค่าใช้จ่าย และการลด ระยะเวลาการให้บริการ เป็น ต้น มิติที่ 4 : มิติด้านการ พัฒนาองค์กร ส่วนราชการแสดง ความสามารถในการ เตรียมพร้อมกับการ เปลี่ยนแปลงขององค์กร เช่น การพัฒนาระบบ ฐานข้อมูล การบริหารคน และความรู้ในองค์กร เป็น ต้น มิติที่ 4 : มิติด้านการ พัฒนาองค์กร ส่วนราชการแสดง ความสามารถในการ เตรียมพร้อมกับการ เปลี่ยนแปลงขององค์กร เช่น การพัฒนาระบบ ฐานข้อมูล การบริหารคน และความรู้ในองค์กร เป็น ต้น มิติการประเมินผลฯ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 4 ด้าน Financial PerspectiveInternal Work Process Perspective Customer PerspectiveLearning & Growth Perspective

10 Operations Management Processes Customers Management Processes Intangible Assets Management Processes Human Capital Information Capital Organization Capital Strategic Readiness Value Creation Process Improvement Reengineering Lean Enterprise Six Sigma TQM Cost & Waste Cycle-time Productivity Strategy-focused Organization Satisfaction Change Management Customer Care Transparency/ Public Participation Trust efficiency quality capacity- building effectiveness

11 คำรับรองการปฏิบัติราชการ

12 รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2547 SAR- Card ( ต่อ )

13

14 Individual (Personal) Scorecard

15 Malcolm Balridge National Quality Award (MBNQA) & Public Sector Management Quality Award (PMQA) Leadership Information & Analysis Strategy Deployment HR Focus Process Management Customer & Market Focus Business Results EnablersAchievement Efficiency (Internal Work Process Perspective) Quality (Customer Perspective) Capacity- building (Learning & Growth Perspective) Effectiveness (Financial Perspective)

16 แผนปฏิบัติ ราชการประจำปี แผนปฏิบัติ ราชการ 4 ปี แผนการบริหาร ราชการแผ่นดิน ( พ. ศ. 2548-2551) บูรณา การ มิติภารกิจ หน้าที่งาน มิติพื้นที่ มิติวาระ ผลลัพธ์ สุดท้าย ผลลัพ ธ์ ผลผลิต กิจกรรม ทรัพยากร

17 แผนการบริหาร ราชการแผ่นดิน (4 ปี) Corporate Scorecard แผนปฏิบัติ ราชการ (4 ปี) กระทรวง/กรม กลุ่มจังหวัด/ จังหวัด Strategic Business Unit Scorecard กระทรวง/กรม กลุ่มจังหวัด/จังหวัด แผนปฏิบัติราชการ (รายปี) กระทรวง กรม กลุ่มจังหวัด/จังหวัด Team & Individual Scorecard PlanningMeasurement เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ Sub-unit Scorecard ยุทธศาสตร์รัฐบาล ยุทธศาสตร์กระทรวง/กรม ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด/จังหวัด Budgeting เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์

18 S W O T Vision Strategic Issue Goal (KPI/Target) Strategies StructureProcess ITPeople Strategy FormulationStrategy Implementation Action Plan Alignment Blueprint for Change แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี แผนปฏิบัติราชการรายปี Risk Assessment & Management แผนการบริหารราชการแผ่นดิน (2548-2551)

19 Natural Resource and Environment Management Capacity Building ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่งคั่งของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 (สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์) 1. ศูนย์กลางผลิตและแปรรูปสินค้าประมง เกษตร และเหล็ก 2. การพัฒนาแหล่ง ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และสุขภาพ 3. การพัฒนาสภาพแวดล้อมชายฝั่งและสิ่งแวดล้อมเมืองที่ดี 4. การพัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ ตัวอ ย่าง

20 การพัฒนาศักยภาพ ผู้ประกอบการ ด้านการผลิต การพัฒนากลุ่มจังหวัดให้ เป็นศูนย์กลางผลิตและแปรรูป สินค้าประมง เกษตร และเหล็ก การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เชิงนิเวศน์ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและสุขภาพ เป็นกลุ่มจังหวัดที่เป็นศูนย์กลางการผลิตและการแปรรูปสินค้าประมง เกษตร และเหล็ก เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ และเป็นเส้นทางคมนาคมที่สำคัญสู่ภาคใต้ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ยั่งยืน การพัฒนาสภาพแวดล้อม ชายฝั่งและ สิ่งแวดล้อมเมืองที่ดี แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 4.2 03-10-043 / 03-10-044 / 03-11-054 03-12-062 / 04-19-123 02-06-024 / 02-06-025 / 04-19-124 / 04-19-126 / 07-35-211 การพัฒนาระบบ บริหารงาน ให้มีความเป็นเลิศ 06-32-189 / 06-32-193 / 06-32-194 / 06-32-195 ตัวอ ย่าง วิสัยทัศน์ ประเด็น ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ การพัฒนาคุณภาพสินค้า ให้ได้มาตรฐานเพื่อการส่งออก การพัฒนาศักยภาพ ผู้ประกอบการ ด้านการผลิต ตัวชี้วัด โครงการ ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ โรงงานแปรรูปที่ได้รับ มาตรฐานสากล ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ ผู้ประกอบการทาง การเกษตรที่ได้รับระบบ การจัดการคุณภาพ (GAP) ร้อยละที่เพิ่มขึ้น ของรายได้จาก อุตสาหกรรมเหล็ก การผลิตสินค้าและการแปรรูป สินค้าประมง เกษตร และเหล็ก ได้รับการพัฒนาคุณภาพใน ระดับสากล เป้าประสงค์ การพัฒนาคุณภาพสินค้า ให้ได้มาตรฐาน โครงการอาหารปลอดภัย โครงการโรงงานแปรรูปอาหารทะเลผ่านเกณฑ์ GMP โครงการพัฒนามาตรฐานคุณภาพสินค้าเกษตร โครงการเฝ้าระวังสารปนเปื้อน โครงการพัฒนาฝีมือแรงงานบุคลากรกิจการร้านอาหาร

21 ร่วมพัฒนาระบบ ยกระดับบริการ เพื่อรอยยิ้มของประชาชน


ดาวน์โหลด ppt ดร. ทศพร ศิริ สัมพันธ์ เลขาธิการ ก. พ. ร.. โลกแห่งการเปลี่ยนแปลงในลักษณะแบบ non- linear Re-imagine Re-thinking the future As the future catches you World.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google