งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 โครงการพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ ปีงบประมาณ 2548 การส่งเสริมให้ส่วนราชการนำร่องเข้าสู่ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ นำเสนอต่อ ผู้บริหารของกรมสุขภาพจิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 โครงการพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ ปีงบประมาณ 2548 การส่งเสริมให้ส่วนราชการนำร่องเข้าสู่ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ นำเสนอต่อ ผู้บริหารของกรมสุขภาพจิต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 โครงการพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ ปีงบประมาณ 2548 การส่งเสริมให้ส่วนราชการนำร่องเข้าสู่ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ นำเสนอต่อ ผู้บริหารของกรมสุขภาพจิต วันที่ 20 กันยายน 2548 วันที่ 20 กันยายน 2548

2 2 ประเด็นนำเสนอ 1. ความเป็นมาของการพัฒนาคุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐ 2. วัตถุประสงค์ของการพัฒนาคุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐ 3. เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4. วัตถุประสงค์ของการส่งเสริมส่วนราชการนำร่อง เข้าสู่ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 5. ประโยชน์ที่หน่วยงานนำร่องจะได้รับ 6. ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินงาน 7. ค่าใช้จ่ายและสถานที่ 8. ถาม - ตอบ

3 3 Good Governance พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร ราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 Efficiency Value-for-money Effectiveness Quality Accountability Participation Transparency Responsiveness Decentralization Rule of law แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ระบบราชการไทย (พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2550) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ระบบราชการไทย (พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2550) ความเป็นมาของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ1

4 4 การบริหารกระบวนการ กระบวนการบริหารลูกค้า การวางระบบบริหารจัดการ สินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ ทุนมนุษย์ ทุนข้อมูลสารสนเทศ & ทุนความรู้ ทุนองค์กร มีความพร้อมเชิง ยุทธศาสตร์ เพิ่มคุณค่า Value Creation การพัฒนาขั้นตอนการทำงานให้ดีขึ้น Reengineering Lean Enterprise Six Sigma TQM ลดต้นทุน & ความ สูญเสีย ลดรอบระยะเวลาดำเนินการ เพิ่มผลผลิต องค์กรที่มุ่งเน้นยุทธศาสตร์ Strategy-focused Organization สร้างความพึงพอใจ การบริหารการเปลี่ยนแปลง Change Management การดูแลผู้รับบริการ ความโปร่งใส มีส่วนร่วม มีความไว้วางใจ ประสิทธิภาพ efficiency คุณภาพ quality ขีด สมรรถนะ capacity- building effectiveness

5 5 วางยุทธศาสตร์ ให้มีการจัดทำแผนบริหารราชการแผ่นดิน แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี สร้างกลไกการผลักดัน การนำยุทธศาสตร์ ไปสู่การปฏิบัติ โดยเชื่อมโยงยุทธศาสตร์กับ การวัดผลสัมฤทธิ์ครอบคลุม 4 มิติ และให้มี การทำคำรับรองฯ นำยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ ให้มีการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี/รายปี วางวิธีการจัดสรรงบประมาณ การปรับแต่งองคาพยพของระบบราชการ:  กระบวนงาน  โครงสร้าง  เทคโนโลยี  คน เพื่อผลักดันการทำงานตามยุทธศาสตร์ การควบคุมเชิงยุทธศาสตร์ วางระบบให้มีการประเมินผลตนเอง การ ตรวจสอบผลการดำเนินการตามคำรับรอง การวางระบบการบริหารการเงิน การคลัง (GFMIS) การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ การดำเนินงานที่ผ่านมา การดำเนินงานขั้นต่อไป การเตรียมพร้อมเพื่อยกระดับและพัฒนา คุณภาพมาตรฐานการบริหารงานภาครัฐ MBNQA + พรฎ. GG เกณฑ์ คุณภาพ การบริหาร จัดการ ภาครัฐ รางวัลคุณภาพ แห่งชาติ (TQA) รางวัล คุณภาพ การบริหาร จัดการ ภาครัฐ MBNQA ภาคเอกชน ภาครัฐ

6 6 วัตถุประสงค์การพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานของ ภาครัฐให้สอดคล้องกับ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ. ศ. 2546 เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐนำไปใช้เป็นแนวทาง ในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของ หน่วยงานสู่ระดับมาตรฐานสากล เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการประเมินตนเอง และเป็นบรรทัดฐานการติดตามและประเมินผล การบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐ 2

7 7 ประสิทธิผล คุณภาพ ประสิทธิภาพ พัฒนาองค์กร ผลลัพธ์ การจัดการ กระบวนการ การมุ่งเน้น ทรัพยากร บุคคล การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ การนำ องค์กร การวางแผน เชิงยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ตัวผลักดันให้เกิดผลลัพธ์ (เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ) 1. เกิดประโยชน์สุข ของประชาชน 2. เกิดผลสัมฤทธิ์ ต่อภารกิจของรัฐ 3. ประสิทธิภาพ และคุ้มค่า 4. ลดขั้นตอน การปฏิบัติงาน 5. ปรับปรุงภารกิจ ของส่วนราชการ 6. อำนวยความสะดวก ให้กับประชาชน 7. ประเมินผล การปฏิบัติราชการ พรฎ. การให้ความ สำคัญกับ ผู้รับบริการและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สร้างความเชื่อมโยงกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 3

8 8 บูรณาการเครื่องมือและ โครงการต่าง ๆ ใน การพัฒนาระบบราชการ (Management Tools and Projects) การประเมินองค์กร ด้วยตนเอง (Self- Assessment) 1 ส่วนราชการทราบจุด แข็งและโอกาสในการ ปรับปรุง 2 สร้างแผนปรับปรุง 3 ดำเนินการปรับปรุง 4 ประโยชน์ต่อส่วนราชการ

9 9 สมัครเข้ารับ รางวัล PMQA สมัครเข้ารับ รางวัล PMQA การพัฒนา คุณภาพการ บริหารจัดการ ภาครัฐ ” Yes No ได้รับรายงาน ป้อนกลับ ได้รับรางวัล และ / หรือได้รับการ ประกาศเกียรติคุณ การแบ่งปันวิธีการ ปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice Sharing) บูรณาการเครื่องมือและ โครงการต่าง ๆ ใน การพัฒนาระบบราชการ (Management Tools and Projects) การประเมินองค์กร ด้วยตนเอง (Self- Assessment) ส่วนราชการทราบจุด แข็งและโอกาสในการ ปรับปรุง ดำเนินการปรับปรุง สร้างแผนปรับปรุง 12 3 4

10 10 วัตถุประสงค์ของการส่งเสริม ส่วนราชการนำร่องเข้าสู่การพัฒนา คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สร้างความพร้อมให้ส่วนราชการนำร่อง เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ การพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ 4

11 11 ประโยชน์ที่หน่วยงานนำร่องจะได้รับ ได้เรียนรู้ระบบการพัฒนาคุณภาพ บริหารจัดการภาครัฐ ก่อนหน่วยงานอื่น ได้รับทราบสภาพองค์กรในปัจจุบัน ทราบจุดอ่อน และโอกาสในการปรับปรุง ขององค์กร เพื่อการปรับปรุงพัฒนา ตนเอง (Improvement Action Plan) ได้เอกสารรายงานการดำเนินการบริหาร จัดการขององค์กร ตามเกณฑ์คุณภาพ (Application Report) 5

12 12 เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐ 6. การจัดการ กระบวนการ 5. การมุ่งเน้น ทรัพยากรบุคคล 4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 3. การให้ความสำคัญ กับผู้รับบริการและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 1. การนำ องค์กร 2. การวางแผน เชิงยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ลักษณะสำคัญขององค์กร สภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์ และความท้า ทาย 7. ผลลัพธ์ การดำเนินการ Knowled ge Manage ment e- governm ent MIS การปรับ กระบวน ทัศน์ (I am Ready) แผน แม่บท ด้าน ทรัพยากร บุคคล 3- 5 ปี (Compet ency) การลด ขั้นตอน และ ระยะเวลา การ ปฏิบัติงาน Blueprint for Change Capacity Building Redesign Process ระบบ ควบคุม ภายใน Vision Mission Strategic เป้าประสง ค์ แผนปฏิบัติ ราชการ 4 ปี ( แผนบริหาร ราชการ แผ่นดิน ) ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุณภ าพ คำรับรอง การปฏิบัติ ราชการ พัฒ นา องค์ กร

13 13 3. ขั้นทบทวนผล การดำเนินงาน โครงการ ขั้นตอน & ระยะเวลาดำเนินงาน 6 1. ขั้น เตรียมการ 2. ขั้นตอน ดำเนินการ

14 14 1. ขั้นเตรียมการ 1. ขั้นเตรียมการ เข้าพบฝ่ายบริหารของกรมนำร่อง จัดตั้งคณะทำงาน เปิดโครงการ ปูพื้นฐานให้คณะทำงาน และชี้แจง ขั้นตอนการทำงาน

15 15 Steering Committee ผู้บริหาร สูงสุด ผู้บริหาร ระดับรอง หน้าที่ : สนับสนุน Working Team ในการดำเนินการ จัดสรรทรัพยากรสำหรับดำเนินการตามแผนปรับปรุง และ สื่อสารให้ทุกคนในองค์กรตระหนักถึงความสำคัญของ การใช้เกณฑ์มาปรับปรุงองค์กร ประธา น รอง ประธาน

16 16 Working Team < 20 คน หน้าที่ : ดำเนินการประเมินองค์กรด้วยตนเอง และ เขียน Application Report ระบุจุดแข็ง โอกาสใน การปรับปรุง และกำหนดแผนการปรับปรุง Category Champion 1…2.3 Members Category Champion 6 Members รองประธาน Steering Committee

17 17 แบ่งกลุ่มทำ workshop เป็น 6 กลุ่ม ตามหมวด workshop ให้ตอบตามตาราง template โดยมี workshop 10 ครั้ง 2. ขั้นตอนดำเนินการ 2. ขั้นตอนดำเนินการ

18 18

19 19 ทบทวนการเขียนเอกสารรายงาน การดำเนินการบริหารจัดการ ทบทวนการประเมินหา Strength กับ OFI สรุปผลการดำเนินโครงการ 3. ขั้นตอนการทบทวนผลการ ดำเนินโครงการ

20 20 สมัครเข้ารับ รางวัล PMQA สมัครเข้ารับ รางวัล PMQA การพัฒนา คุณภาพการ บริหารจัดการ ภาครัฐ Yes No ได้รับรายงาน ป้อนกลับ ได้รับรางวัล และ / หรือได้รับการ ประกาศเกียรติคุณ การแบ่งปันวิธีการ ปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice Sharing) บูรณาการเครื่องมือและ โครงการต่าง ๆ ใน การพัฒนาระบบราชการ (Management Tools and Projects) การประเมินองค์กร ด้วยตนเอง (Self- Assessment) ส่วนราชการทราบจุด แข็งและโอกาสในการ ปรับปรุง ดำเนินการปรับปรุง สร้างแผนปรับปรุง 12 3 4 Grooming (Worksho p 0-7) Grooming (Worksho p 8-10) Appli catio n Repor t Impro vemen t Result Draft Applicati on Report Improve ment Action Plan Implement ation and another round of SA (2549) ปรับป รุง เกณฑ์

21 21 ค่าใช้จ่าย ( ไม่เกิน 20 ท่าน ) สำนักงาน ก. พ. ร. เป็นผู้รับผิดชอบ สถานที่ ( โดยส่วนใหญ่จะจัดที่โรงแรม ) อาหาร อุปกรณ์ และเอกสาร วิทยากร สำหรับค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง หรือค่าใช้จ่าย อื่นๆ ที่เกิดนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น ทาง หน่วยงานนำร่องจะเป็นผู้รับผิดชอบ ค่าใช้จ่าย & สถานที่ 7

22 22... ถาม – ตอบ.....Q.&.A..


ดาวน์โหลด ppt 1 โครงการพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ ปีงบประมาณ 2548 การส่งเสริมให้ส่วนราชการนำร่องเข้าสู่ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ นำเสนอต่อ ผู้บริหารของกรมสุขภาพจิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google