งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

2 หัวข้อ  แนวคิด  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  การนำไปปฏิบัติ

3 สภาพปัญหา ของระบบราชการ กฎ ระเบียบ เทคโนโลยี วิธีปฏิบัติงาน ไม่ทันสมัย การทุจริต ประพฤติมิชอบ ความเก่า ล้าสมัย ของระบบ การบริหาร แบบรวมศูนย์ อำนาจ กำลังคน ไม่มีคุณภาพ ทัศนคติ ค่านิยม แบบดั้งเดิม ค่าตอบแทน สวัสดิการไม่เหมาะสม ทุจริต ประพฤติ มิชอบ ความไม่ รับผิดชอบ ปัญหา ประสิทธิภาพ

4 แรงผลักดัน การปฏิรูป ระบบราชการ ความต้องการ มีส่วนร่วม ของประชาชน ความก้าวหน้าทาง เทคโนโลยี กระแสโลกาภิวัตน์ วิกฤต เศรษฐกิจ การเข้าสู่ สังคมเรียนรู้ ความเข้มแข็ง ของภาคเอกชน รัฐธรรมนูญ

5 ปรับวิธีการ บริหารงานให้มี ประสิทธิภาพ และ เน้นผลงาน ปรับการบริหารงาน ให้เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ ปรับบทบาทภารกิจและ กลยุทธ์โดยให้เอกชน และชุมชนมีส่วนร่วม ประสิทธิภาพโปร่งใส การบริหาร ภาครัฐแนวใหม่ การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี

6 องค์ประกอบหลักของการบริหารภาครัฐแนวใหม่ การประชุมของ The Commonwealth Association For Public Administration and Management (CAPAM) ปี 1994 สรุปได้ว่า NPM ประกอบด้วย 1. การให้บริการที่มีคุณภาพแก่ประชาชน 2. การลดการควบคุมจากส่วนกลาง และเพิ่มอิสระในการบริหาร ให้แก่หน่วยงาน 3. การกำหนดความต้องการ การวัดผลงาน และการให้รางวัล แก่ผลการดำเนินงาน ทั้งในระดับองค์การและระดับบุคคล

7 4. การสร้างระบบสนับสนุนทั้งในด้านของบุคลากร (เช่น ระบบการ ฝึกอบรม ระบบค่าตอบแทน และระบบคุณธรรม) และเทคโนโลยี (เช่นระบบข้อมูลสารสนเทศ) เพื่อช่วยให้หน่วยงานสามารถ ทำงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ 5. การเปิดกว้างต่อแนวคิดในเรื่องการแข่งขัน ทั้งการแข่งขัน ระหว่างหน่วยงานของรัฐด้วยกันเอง และระหว่างหน่วยงานของรัฐ กับหน่วยงานของเอกชน ในขณะเดียวกันภาครัฐก็หันมาทบทวน ตัวเองว่าสิ่งใดควรทำเอง และสิ่งใดควรปล่อยให้ภาคเอกชนทำ องค์ประกอบหลักของการบริหารภาครัฐแนวใหม่(ต่อ)

8  Customer Driven มุ่งเน้นบริการ ประชาชน  Mission-oriented มุ่งบรรลุภารกิจ  Learning Organization เรียนรู้ทันโลก ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  Technology-based ใช้เทคโนโลยีให้ เป็นประโยชน์  Empowerment & Participation มอบ อำนาจและให้มีส่วนร่วม  Networking Organization รูปแบบ เครือข่าย  Accountability to Results รับผิดชอบ ต่อผลงาน องค์การภาครัฐยุคคิดใหม่ทำใหม่ High Performance Organization องค์การภาครัฐยุคคิดใหม่ทำใหม่ High Performance Organization

9 หัวข้อ  แนวคิด  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  การนำไปปฏิบัติ

10 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 การบริหารราชการตามพระราชบัญญัตินี้ต้องเป็นไปเพื่อ ประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความ มีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอน การปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จำเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจาย อำนาจตัดสินใจ การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความ ต้องการของประชาชน ทั้งนี้ โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงาน การจัดสรรงบประมาณ และการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้า ดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ ต้องคำนึงถึงหลักการตามวรรคหนึ่ง

11 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 (ต่อ) ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ ต้องใช้วิธีการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คำนึงถึงความ รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน การ เปิดเผยข้อมูล การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรานี้ จะ ตราพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการปฏิบัติ ราชการและการสั่งการให้ส่วนราชการและข้าราชการปฏิบัติก็ได้

12 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

13 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี พ. ศ. 2546 หมวด 1 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ( มาตรา 6) หมวด 2 การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของ ( มาตรา 7- มาตรา 8) ประชาชน หมวด 3 การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ( มาตรา 9- มาตรา 19) ต่อภารกิจของรัฐ หมวด 4 การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพ ( มาตรา 20- มาตรา 26) และเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ หมวด 5 การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ( มาตรา 27- มาตรา 32) หมวด 6 การปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ ( มาตรา 33- มาตรา 36) หมวด 7 การอำนวยความสะดวกและการตอบสนอง ( มาตรา 37- มาตรา 44) ความต้องการของประชาชน หมวด 8 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ( มาตรา 45- มาตรา 49) หมวด 9 บทเบ็ดเตล็ด ( มาตรา 50- มาตรา 53)

14 การ บริหาร กิจการ บ้านเมือง ที่ดี ประเมินผลการปฏิบัติ ราชการอย่างสม่ำเสมอ เกิดประโยชน์สุข ของประชาชน ผลสัมฤทธิ์ต่อ ภารกิจของรัฐ ประชาชนได้รับ ความสะดวก ตอบสนองความต้องการ ปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ ให้ทันต่อสถานการณ์ มีประสิทธิภาพ และเกิดความคุ้มค่า ในเชิงภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน เกินความจำเป็น หมวด 1 การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี ( ม. 6)

15 ประชาชนเป็น ศูนย์กลาง หมวด 2 การบริหารราชการเพื่อให้เกิด ประโยชน์สุขของประชาชน ( ม. 6 ม.7) เป้าหมายการปฏิบัติราชการ แนวทางการบริหารราชการ กำหนดภารกิจตามมาตรา 7 แนวนโยบาย แห่งรัฐ นโยบายรัฐบาล ปฏิบัติภารกิจโดยซึ่อสัตย์ ตรวจสอบได้ มุ่ง เกิดประโยชน์สุข ออกแบบระบบอย่างรอบคอบและรับฟัง ประชาชน รับฟังความคิดเห็นของประชาชน รีบแก้ไขปัญหาโดยเร็ว

16 Strat egic Analy sis Busines s Plan Impleme ntation Report Results Measu res & Target s Moni tor Prog ress Analy sis of Resul ts PLA N DO CHEC K AC T หมวด 3 การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผล สัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ม. 9

17 รัฐธรรม นูญ แผนการ บริหาร ราชการ แผ่นดิน (4 ปี ) แผน นิติ บัญ ญัติ แผนป ฏิบัติ ราชกา ร (4 ปี ) ประมาณการรายได้ - รายจ่ายระยะปานกลาง แผนป ฏิบัติ ราชกา ร ประจำ ปี งบประมาณ รายจ่าย ประจำปี ทบทวน / เตรียม การ ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์และ เป้าหมาย - ข้อตกลง ม. 12, 13,14 ม. 15 ม. 16, 17 ม.19ม.19 ม. 18 หมวด 3 การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผล สัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ( ต่อ )

18 การ คำนวณ ต้นทุน ค่าใช้จ่าย ความคุ้มค่า ม.22ม.22 ม. 21 การพัสดุ ม.23ม.23 ขั้นตอนการปฏิบัติ ราชการ ม. 24, 25, 26 หมวด 4 การบริหารราชการอย่างมี ประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า ในเชิงภารกิจของรัฐ ( ต่อ )

19 กระจา ย อำนาจ การ ตัดสิน ใจ ม. 27, 28 ขั้นตอน การ ปฏิบัติง าน ม. 29 ศูนย์บริการ ร่วม ม. 30, 31, 32 เทคโนโลยี สารสนเทศ หมวด 5 การลดขั้นตอน การปฏิบัติงาน

20 ขนาด เหมาะส ม ทบทวน บทบาท ภารกิจ ม. 33, 34 ปรับปรุง กฎระเบียบ ม. 35, 36, 42 แข่งขันได้ สำนักงาน คณะกรรมการ กฤษฎีกา หมวด 6 การปรับปรุงภารกิจ ของส่วนราชการ

21 มาตรฐานการ ให้บริการ การตอบสนองและการดูแล แก้ไขคำร้องเรียนเกี่ยวกับ คุณภาพการให้บริการ การอำนวยความสะดวก เกี่ยวกับข้อมูล สารสนเทศให้แก่ประชาชน การเปิดเผยข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับ การดำเนินงานให้ ประชาชนรับทราบ ม. 43, 44 ม. 37 ม. 38, 41, 42 ม. 39, 40 หมวด 7 การอำนวยความสะดวกและการ ตอบสนองความต้องการ ของประชาชน

22 การ ประเมิน ผล การให้ รางวัล ตอบ แทน ม. 45, 46, 47 ม. 48, 49 Output Input ความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ การ จัดทำ ความ ตกลง หมวด 8 การประเมินผลการ ปฏิบัติราชการ

23 องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ม. 52 การกำหนดเงื่อนไขและ มาตรการอื่นเพิ่มเติม ม. 50 การลดความซ้ำซ้อน ของการปฏิบัติ ตามเงื่อนไขและ มาตรการต่างๆ ม. 51 หมวด 9 บท เบ็ดเตล็ด องค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจ ม. 53

24 หัวข้อ  แนวคิด  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  การนำไปปฏิบัติ

25 Strategy Formulation Strategy Implementation SWOTSWOT Action Plan Vision Strategic Issue Goal (KPI / target) Strategies แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี แผนการบริหารราชการแผ่นดิน (2548-2551) Risk Assessment & Management StructureProcess/IT Rule & Regulation People/ Culture Alignment Blueprint for Change Strategic Control Strategic Management Process

26 มิติที่ 1 : มิติด้านประสิทธิผล ส่วนราชการแสดงผลงานที่บรรลุ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายตามที่ ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ เพื่อให้ เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนตาม แผนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด/จังหวัด มิติที่ 1 : มิติด้านประสิทธิผล ส่วนราชการแสดงผลงานที่บรรลุ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายตามที่ ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ เพื่อให้ เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนตาม แผนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด/จังหวัด มิติที่ 2 : มิติด้านคุณภาพการ ให้บริการ ส่วนราชการแสดงการให้ความสำคัญ กับผู้รับบริการในการให้บริการที่มี คุณภาพ สร้างความพึงพอใจแก่ ผู้รับบริการ มิติที่ 2 : มิติด้านคุณภาพการ ให้บริการ ส่วนราชการแสดงการให้ความสำคัญ กับผู้รับบริการในการให้บริการที่มี คุณภาพ สร้างความพึงพอใจแก่ ผู้รับบริการ มิติที่ 3 : มิติด้านประสิทธิภาพของ การปฏิบัติราชการ ส่วนราชการแสดงความสามารถในการ ปฏิบัติราชการเช่น การลดค่าใช้จ่าย และการลดระยะเวลาการให้บริการ เป็นต้น มิติที่ 3 : มิติด้านประสิทธิภาพของ การปฏิบัติราชการ ส่วนราชการแสดงความสามารถในการ ปฏิบัติราชการเช่น การลดค่าใช้จ่าย และการลดระยะเวลาการให้บริการ เป็นต้น มิติที่ 4 : มิติด้านการพัฒนาองค์กร ส่วนราชการแสดงความสามารถในการ เตรียมพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงขององค์การ ได้แก่ การพัฒนาระบบบริหารความรู้ การ จัดการสารสนเทศ การจัดทำข้อเสนอการ เปลี่ยนแปลง การจัดทำแผนพัฒนากฎหมาย และการดำเนินงานตามแผนพัฒนากฎหมาย ของส่วนราชการ เป็นต้น มิติที่ 4 : มิติด้านการพัฒนาองค์กร ส่วนราชการแสดงความสามารถในการ เตรียมพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงขององค์การ ได้แก่ การพัฒนาระบบบริหารความรู้ การ จัดการสารสนเทศ การจัดทำข้อเสนอการ เปลี่ยนแปลง การจัดทำแผนพัฒนากฎหมาย และการดำเนินงานตามแผนพัฒนากฎหมาย ของส่วนราชการ เป็นต้น มิติการประเมินผลฯ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 4 ด้าน Financial PerspectiveInternal Work Process Perspective Customer PerspectiveLearning & Growth Perspective 60%10% 10+30% (120%)

27 Vision............................................................................. Strategic Themes (Issues) Strategy Map (logic model) Corporate Scorecard Action Plan Objectives MeasurementTargets InitiativesBudget Serve the Customer Run the Business Manage resources Build Capacity ประสิทธิผล คุณภาพ ประสิทธิภาพ พัฒนา องค์กร Values Business Unit Scorecard Financial Customer Internal work process Learning & Growth Perspectives ตัวอย่าง Team / Individual Scorecard

28 การบริหารกระบวนการ กระบวนการบริหารลูกค้า การวางระบบบริหาร จัดการสินทรัพย์ที่จับต้อง ไม่ได้ ทุนมนุษย์ ทุนข้อมูลสารสนเทศ &ทุนความรู้ ทุนองค์กร เพิ่มความพร้อมเชิง ยุทธศาสตร์ เพิ่มคุณค่า Value Creation การพัฒนาขั้นตอนการทำงานให้ดีขึ้น Reengineering Lean Enterprise Six Sigma TQM ลดต้นทุน & ความ สูญเสีย ลดรอบระยะเวลา ดำเนินการ เพิ่มผลผลิต องค์กรที่มุ่งเน้นยุทธศาสตร์ Strategy-focused Organization องค์กรที่มุ่งเน้นยุทธศาสตร์ เพิ่มความพึงพอใจ การบริหารการเปลี่ยนแปลง Change Management การดูแลผู้รับบริการ ความโปร่งใส มีส่วนร่วม เพิ่มความไว้วางใจ ประสิทธิภาพ efficiency คุณภาพ quality ขีดสมรรถนะ capacity- building effectiveness

29 คำรับรองการปฏิบัติราชการ

30 ขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google