งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความรู้ / ทักษะ / สมรรถนะ ที่ต้อง ได้รับการพัฒนา เป้าหมาย การพัฒนา วิธีการพัฒนา ช่วงเวลาที่ ต้องการการ พัฒนา เหตุผลหรือ ความสำคัญ Q1Q1 Q2Q2 Q3Q3 Q4Q4 แผนพัฒนารายบุคคล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความรู้ / ทักษะ / สมรรถนะ ที่ต้อง ได้รับการพัฒนา เป้าหมาย การพัฒนา วิธีการพัฒนา ช่วงเวลาที่ ต้องการการ พัฒนา เหตุผลหรือ ความสำคัญ Q1Q1 Q2Q2 Q3Q3 Q4Q4 แผนพัฒนารายบุคคล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความรู้ / ทักษะ / สมรรถนะ ที่ต้อง ได้รับการพัฒนา เป้าหมาย การพัฒนา วิธีการพัฒนา ช่วงเวลาที่ ต้องการการ พัฒนา เหตุผลหรือ ความสำคัญ Q1Q1 Q2Q2 Q3Q3 Q4Q4 แผนพัฒนารายบุคคล การรับทราบผลประเมินสมรรถนะและแนวทางการพัฒนา ผู้รับการประเมิน ผู้ประเมิน ผู้อนุมัติ ตำแหน่ง วันที่ วันที่ วันที่ Form FC2

2 ความรู้ / ทักษะ / สมรรถนะ ที่ต้องได้รับ การพัฒนา เป้าหมาย การพัฒนา วิธีการพัฒนา ช่วงเวลาที่ต้องการ การพัฒนา เหตุผลหรือความสำคัญ Q1Q1 Q2Q2 Q3Q3 Q4Q4 การมีอิทธิพลโน้มน้าว ผู้อื่น ( ศิลปะการสื่อสารจูงใจ ) สามารถพูด ให้ผู้อื่น ยอมรับและ เชื่อถือ ส่งไปฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติ เป็นสมรรถนะที่จะช่วย ส่งเสริมให้สามารถเจรจากับ ผู้ที่เกี่ยวข้องในโอกาสต่างๆ ได้อย่างสัมฤทธิผล การทำงานเชิงรุก สามารถ ทำงานแล้ว เสร็จ ล่วงหน้า ก่อน กำหนด ส่งไปฝึกอบรม / สังเกตการณ์ ทำงานจากผู้มีประสบการณ์ การสอนงานจากผู้บังคับบัญชา เป็นสมรรถนะที่จะช่วยให้งาน ของหน่วยงานมีประสิทธิภาพ มากขึ้น การเป็นผู้นำในทีม สามารถ บริหารจัดการ และนำ ทีมงานได้ดี Work Shadowing เป็นสมรรถนะที่สำคัญในการ ปฏิบัติงาน แผนพัฒนารายบุคคล การรับทราบผลประเมินสมรรถนะและแนวทางการพัฒนา ผู้ประเมิน ผู้รับการประเมิน ผู้อนุมัติ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ..... ตำแหน่ง. นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ.. ตำแหน่ง ผอ. สพข วันที่ Form FC2

3 ความรู้ / ทักษะ / สมรรถนะ ที่ ต้องได้รับการ พัฒนา เป้าหมาย การพัฒนา ช่วงเวลาที่ ต้องการพัฒนา ช่วงเวลาที่ ได้รับการ พัฒนาจริง วิธีการพัฒนา การประยุกต์ใช้ ในงาน Q1Q1 Q2Q2 Q3Q3 Q4Q4 ผลการพัฒนารายบุคคล การรับรองผลการพัฒนาสมรรถนะ ผู้รับการพัฒนา ผู้บังคับบัญชา ตำแหน่ง ตำแหน่ง วันที่ Form FC3


ดาวน์โหลด ppt ความรู้ / ทักษะ / สมรรถนะ ที่ต้อง ได้รับการพัฒนา เป้าหมาย การพัฒนา วิธีการพัฒนา ช่วงเวลาที่ ต้องการการ พัฒนา เหตุผลหรือ ความสำคัญ Q1Q1 Q2Q2 Q3Q3 Q4Q4 แผนพัฒนารายบุคคล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google