งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การรับทราบผลประเมินสมรรถนะและแนวทางการพัฒนา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การรับทราบผลประเมินสมรรถนะและแนวทางการพัฒนา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การรับทราบผลประเมินสมรรถนะและแนวทางการพัฒนา
Form FC2 แผนพัฒนารายบุคคล ความรู้/ทักษะ/สมรรถนะ ที่ต้องได้รับการพัฒนา เป้าหมายการพัฒนา วิธีการพัฒนา ช่วงเวลาที่ต้องการการพัฒนา เหตุผลหรือความสำคัญ Q1 Q2 Q3 Q4 การรับทราบผลประเมินสมรรถนะและแนวทางการพัฒนา ผู้รับการประเมิน ผู้ประเมิน ผู้อนุมัติ ตำแหน่ง วันที่ วันที่ วันที่

2 Form FC2 แผนพัฒนารายบุคคล ความรู้/ทักษะ/สมรรถนะ ที่ต้องได้รับการพัฒนา
เป้าหมายการพัฒนา วิธีการพัฒนา ช่วงเวลาที่ต้องการการพัฒนา เหตุผลหรือความสำคัญ Q1 Q2 Q3 Q4 การมีอิทธิพลโน้มน้าวผู้อื่น (ศิลปะการสื่อสารจูงใจ) สามารถพูดให้ผู้อื่นยอมรับและเชื่อถือ ส่งไปฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติ เป็นสมรรถนะที่จะช่วยส่งเสริมให้สามารถเจรจากับผู้ที่เกี่ยวข้องในโอกาสต่างๆ ได้อย่างสัมฤทธิผล การทำงานเชิงรุก สามารถทำงานแล้วเสร็จล่วงหน้าก่อนกำหนด ส่งไปฝึกอบรม/สังเกตการณ์ทำงานจากผู้มีประสบการณ์ การสอนงานจากผู้บังคับบัญชา เป็นสมรรถนะที่จะช่วยให้งานของหน่วยงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น การเป็นผู้นำในทีม สามารถบริหารจัดการและนำทีมงานได้ดี Work Shadowing เป็นสมรรถนะที่สำคัญในการปฏิบัติงาน การรับทราบผลประเมินสมรรถนะและแนวทางการพัฒนา ผู้ประเมิน ผู้รับการประเมิน ผู้อนุมัติ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ..... ตำแหน่ง .นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ.. ตำแหน่ง ผอ.สพข วันที่

3 Form FC3 ผลการพัฒนารายบุคคล
ความรู้/ทักษะ/สมรรถนะ ที่ต้องได้รับการพัฒนา เป้าหมายการพัฒนา ช่วงเวลาที่ต้องการพัฒนา ช่วงเวลาที่ได้รับการพัฒนาจริง วิธีการพัฒนา การประยุกต์ใช้ในงาน Q1 Q2 Q3 Q4 การรับรองผลการพัฒนาสมรรถนะ ผู้รับการพัฒนา ผู้บังคับบัญชา ตำแหน่ง ตำแหน่ง วันที่


ดาวน์โหลด ppt การรับทราบผลประเมินสมรรถนะและแนวทางการพัฒนา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google