งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางเบ็ญจมาศ วิไลวงษ์ ผลงานประเมินเข้าสู่ตำแหน่งนักวิชาการเงินและ บัญชีชำนาญการพิเศษ เลขที่ 230.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางเบ็ญจมาศ วิไลวงษ์ ผลงานประเมินเข้าสู่ตำแหน่งนักวิชาการเงินและ บัญชีชำนาญการพิเศษ เลขที่ 230."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางเบ็ญจมาศ วิไลวงษ์ ผลงานประเมินเข้าสู่ตำแหน่งนักวิชาการเงินและ บัญชีชำนาญการพิเศษ เลขที่ 230

2 ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา ระบบ การรายงานผลการใช้จ่ายเงิน งบประมาณ กรมชลประทานสำหรับผู้บริหาร ด้วยกระบวนการทางเทคโนโลยี สารสนเทศ ( พ. ศ. 2552-2554) ผลงานเรื่องที่ 1

3 การจัดทำรายงานผลการใช้จ่ายเงิน งบประมาณ กรมชลประทานสำหรับผู้บริหาร ความสำคัญของปัญหา เดิม ใช้ระบบ Manual หรือระบบมือ รวบรวมข้อมูล จากทะเบียนคุม งบประมาณ Cost sheet ส่วนกลา ง ส่วน ภูมิภาค รวบรวมจากรายงานการใช้จ่ายเงิน งบประมาณ ที่จัดส่งราย 15 วัน รวบรวมจัดทำรายงานผลการใช้จ่ายเงิน งบประมาณ กรมชลประทานสำหรับผู้บริหาร

4 ปัญหา รายงานไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลาต่อการใช้งานและข้อมูลที่ได้รับไม่เป็น ปัจจุบัน รายงานไม่เพียงพอสนับสนุนการปฏิบัติงานภายใน ของกรมชลประทาน ไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องกับแหล่งที่มาได้

5 ความยุ่งยากของงาน ต้องปรับวิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติงานที่มีอยู่ ให้ รองรับกับระบบ GFMIS ผู้บริหารกรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องการ รายงานที่หลากหลายรูปแบบ รูปแบบรายงานมีการจำแนกที่ซับซ้อน ต้องพัฒนาระบบรายงานในภาพรวมของกรม ชลประทาน รายงานต้องมีความถูกต้องและรวดเร็วในการ นำเสนอ ต้องปรับเปลี่ยนพัฒนารูปแบบรายงานอย่าง ต่อเนื่องโดยการเขียนโปรแกรมชุดคำสั่งเพื่อลด เวลาการปฏิบัติงาน

6 ความรู้ ทักษะ ทางด้านเทคโนโลยี ในการพัฒนาระบบ ทักษะในการนำแนวคิดการวิเคราะห์สร้าง กระบวนงานอย่างเป็นระบบ ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการทำงานในระบบ GFMIS ความรู้ในการพัฒนาออกแบบระบบงาน ความรู้และประสบการณ์ ด้านงบประมาณ และ ระบบ GFMIS ความรู้ ทักษะ ในการออกแบบเขียนโปรแกรม ชุดคำสั่ง และการนำมาประยุกต์ใช้งาน ต้องสามารถถ่ายทอดความรู้ทางเทคโนโลยีลงสู่ ผู้ใช้งาน

7 วัตถุประสงค์ เพื่อลดเวลาและขั้นตอนการดำเนินงาน เพื่อพัฒนาเครื่องมือช่วยในการปฏิบัติงาน เพื่อนำข้อมูลและรายงานจากระบบ GFMIS MIS EIS มาใช้ประโยชน์ เพื่อให้ได้รายงานที่มีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ เป็นปัจจุบัน เพื่อพัฒนารูปแบบรายงานให้เพียงพอแก่การ ใช้งานและเป็นไปตามความต้องการ ของผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนารูปแบบการนำเสนอ โดยเผยแพร่ การติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ผ่านช่องทาง Website

8 สรุปสาระและขั้นตอนการ ดำเนินการ ศึกษาระบบงานเดิม ศึกษาระบบงานที่เกี่ยวข้อง GFMIS ศึกษาระบบงานใหม่ที่พัฒนา เปรียบเทียบระบบงานเดิมกับระบบงานใหม่ ศึกษาวิเคราะห์ กำหนดความต้องการของผู้ใช้งาน วิเคราะห์ออกแบบระบบใหม่โดยใช้เทคนิคการ ออกแบบ ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ การนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ (Input) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ การประมวลผลข้อมูลใน ระบบ (Process) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ การนำเสนอในรูปแบบ ของรายงาน (Output) จัดทำวิธีปฏิบัติการจัดทำรายงานผลการใช้จ่ายเงิน งบประมาณกรมชลประทาน

9 ประโยชน์ของผลงาน ลดเวลาและขั้นตอนการดำเนินงาน ขณะที่ บุคลากรมีแนวโน้มลดลง มีเครื่องมือช่วยในการปฏิบัติงานในการจัดทำ รายงาน มีการนำข้อมูลและรายงานจากระบบ GFMIS MIS EIS มาใช้ประโยชน์ รายงานที่พัฒนามีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ เป็น ปัจจุบัน ตรวจสอบแหล่งที่มาได้ มีการพัฒนารูปแบบรายงานให้เพียงพอแก่การใช้ งาน มีการพัฒนารูปแบบการนำเสนอ การติดตามผลการ ใช้จ่ายเงิน Website

10 ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ ผู้จัดทำต้องมีความรู้ความสามารถในด้านการเรียก รายงานและข้อมูลในระบบ GFMIS รายงานในระบบ GFMIS มีการแสดงที่แตกต่างกันแต่ ละรายงาน ระบบ GFMIS มีการปรับปรุงระบบงานและยกเลิก รายงานบ่อยครั้ง ต้องปรับปรุงกระบวนการ ทำงานอย่างต่อเนื่อง ต้องมีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี ในการใช้ งานโดยเขียนคำสั่งงาน ข้อมูลที่มาจาก GFMIS ซ้ำซ้อน ปัญหาอุปสรรค

11 ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ ควรส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมทั้งระบบงาน คอมพิวเตอร์ ระบบ GFMIS เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในระบบงาน นำมาพัฒนา ระบบงานต่อยอดอย่างต่อเนื่อง ควรให้ผู้มีหน้าที่ในการควบคุมงบประมาณมีความรู้ ความเข้าใจในระบบ งบประมาณ การใช้รายงาน รายงาน เพื่อการประยุกต์ใช้รายงานได้ อย่าง มีประสิทธิภาพ โดยการสอนงาน Coaching ข้อเสนอแนะ


ดาวน์โหลด ppt นางเบ็ญจมาศ วิไลวงษ์ ผลงานประเมินเข้าสู่ตำแหน่งนักวิชาการเงินและ บัญชีชำนาญการพิเศษ เลขที่ 230.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google