งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการ. สาระการเรียนรู้ 1. ความหมายของการจัดการ 2. ความสำคัญของการจัดการ 3. บทบาทหน้าที่ของผู้ที่ทำหน้าที่จัดการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการ. สาระการเรียนรู้ 1. ความหมายของการจัดการ 2. ความสำคัญของการจัดการ 3. บทบาทหน้าที่ของผู้ที่ทำหน้าที่จัดการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการ

2 สาระการเรียนรู้ 1. ความหมายของการจัดการ 2. ความสำคัญของการจัดการ 3. บทบาทหน้าที่ของผู้ที่ทำหน้าที่จัดการ 4. คุณสมบัติของผู้จัดการ 5. ทักษะที่สำคัญในการจัดการ 6. ระดับชั้นของการจัดการ

3 ความหมายของการจัดการ จากคำจำกัดความที่นักวิชาการหลาย ๆ ท่าน ได้ให้ความหมายของการจัดการ อาจสรุปได้ว่าการ จัดการมีความหมายครอบคลุมสาระสำคัญ ๆ ดังนี้  1. การจัดการเป็นศาสตร์และศิลป์ ดังนั้น การจัดการ องค์กรที่มีประสิทธิภาพ ผู้จัดการจำเป็นต้องมีทั้งความรู้ และหลักเกณฑ์ในเชิงของศาสตร์ และในขณะเดียวกัน ต้องมีทักษะที่ประยุกต์สาสตร์นั้นให้เหมาะกับองค์กรหรือ สภาพแวดล้อมขององค์กรด้วย  2. การจัดการเป็นกระบวนการ แต่ละขั้นตอนมี ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน อันประกอบด้วย  2.1 การวางแผน (Planning)  2.2 การจัดองค์กร (Organization)  2.3 การบังคับบัญชา (Commanding)  2.4 การประสานงาน (Co-ordingting)  2.5 การควบคุม (Controlling)

4 ความหมายของการจัดการ  3. การจัดการเป็นกิจกรรม การจัดการในความหมายนี้ จึงให้ความสำคัญกับบุคคลและคุณภาพชีวิต

5 ความสำคัญของการจัดการ ความสำคัญของการจัดการสามารถจำแนกได้ ดังนี้  1. ความสำคัญต่อองค์กร  1.1 ส่งผลต่อความสำเร็จขององค์กร  1.2 ทำให้องค์กรสามารถแสวงหาวิธีการทำงานที่ดีที่สุด  1.3 ทำให้องค์กรเกิดความยืดหยุ่นและปรับตัวเข้ากับ สภาพแวดล้อมได้  1.4 ทำให้การใช้ทรัพยากรมีความคุ้มค่า  1.5 การจัดการทำให้เกิดประสิทธิผลในการผลิต

6 ความสำคัญของการจัดการ ความสำคัญของการจัดการสามารถจำแนกได้ ดังนี้  2. ความสำคัญต่อพนักงาน  2.1 การจัดการทำให้คุณภาพชีวิตของพนักงานดีขึ้น  2.2 การจัดการก่อให้เกิดการจ้างงาน

7 บทบาทหน้าที่ของผู้ที่ทำหน้าที่จัดการ บทบาทสำคัญ ๆ ของผู้จัดการหรือผู้บริหารมี 3 ประการดังนี้ 1. บทบาทด้านความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคล 1.1 บทบาทในฐานะผู้นำ 1.2 บทบาทในฐาน ผู้บังคับบัญชา 1.3 บทบาทในฐานะเพื่อน ร่วมงาน 2. บทบาทด้านการสื่อสาร 2.1 บทบาทในฐานะผู้กำกับ ดูแล 2.2 บทบาทในฐานะผู้ ถ่ายทอดข้อมูล 2.3 บทบาทในฐานะโฆษก 3. บทบาทในการตัดสินใจ 3.1 การตัดสินใจในฐานะของ ผู้ประกอบการ 3.2 การตัดสินใจในฐานของผู้แก้ไข ปัญหา 3.3 การจัดสรรทรัพยากรในองค์กร 3.4 บทบาทในฐานะนักเจรจาต่อรอง

8 คุณสมบัติของผู้จัดการ  มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ของการจัดการ  มีความรับผิดชอบสูง  มีความสามารถในการสื่อสารที่ดีมาก  มีภาวะของการเป็นผู้นำ  มีบุคลิกภาพที่ดี  มีวุฒิภาวะทางอารมณ์  มีความน่าเชื่อถือ  มีความสามารถในการแก้ปัญหา  มีความคิดสร้างสรรค์


ดาวน์โหลด ppt หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการ. สาระการเรียนรู้ 1. ความหมายของการจัดการ 2. ความสำคัญของการจัดการ 3. บทบาทหน้าที่ของผู้ที่ทำหน้าที่จัดการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google