งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการ
หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการ

2 สาระการเรียนรู้ ความหมายของการจัดการ ความสำคัญของการจัดการ
บทบาทหน้าที่ของผู้ที่ทำหน้าที่จัดการ คุณสมบัติของผู้จัดการ ทักษะที่สำคัญในการจัดการ ระดับชั้นของการจัดการ

3 ความหมายของการจัดการ
จากคำจำกัดความที่นักวิชาการหลาย ๆ ท่านได้ให้ความหมายของ การจัดการ อาจสรุปได้ว่าการจัดการมีความหมายครอบคลุมสาระสำคัญ ๆ ดังนี้ 1. การจัดการเป็นศาสตร์และศิลป์ ดังนั้น การจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ผู้จัดการจำเป็นต้องมีทั้งความรู้และหลักเกณฑ์ในเชิงของศาสตร์ และใน ขณะเดียวกันต้องมีทักษะที่ประยุกต์สาสตร์นั้นให้เหมาะกับองค์กรหรือ สภาพแวดล้อมขององค์กรด้วย 2. การจัดการเป็นกระบวนการ แต่ละขั้นตอนมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน อัน ประกอบด้วย 2.1 การวางแผน (Planning) 2.2 การจัดองค์กร (Organization) 2.3 การบังคับบัญชา (Commanding) 2.4 การประสานงาน (Co-ordingting) 2.5 การควบคุม (Controlling)

4 ความหมายของการจัดการ
3. การจัดการเป็นกิจกรรม การจัดการในความหมายนี้จึงให้ความสำคัญกับ บุคคลและคุณภาพชีวิต

5 ความสำคัญของการจัดการ
ความสำคัญของการจัดการสามารถจำแนกได้ ดังนี้ 1. ความสำคัญต่อองค์กร 1.1 ส่งผลต่อความสำเร็จขององค์กร 1.2 ทำให้องค์กรสามารถแสวงหาวิธีการทำงานที่ดีที่สุด 1.3 ทำให้องค์กรเกิดความยืดหยุ่นและปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ 1.4 ทำให้การใช้ทรัพยากรมีความคุ้มค่า 1.5 การจัดการทำให้เกิดประสิทธิผลในการผลิต

6 ความสำคัญของการจัดการ
ความสำคัญของการจัดการสามารถจำแนกได้ ดังนี้ 2. ความสำคัญต่อพนักงาน 2.1 การจัดการทำให้คุณภาพชีวิตของพนักงานดีขึ้น 2.2 การจัดการก่อให้เกิดการจ้างงาน

7 บทบาทหน้าที่ของผู้ที่ทำหน้าที่จัดการ บทบาทสำคัญ ๆ ของผู้จัดการหรือผู้บริหารมี 3 ประการดังนี้
1. บทบาทด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 1.1 บทบาทในฐานะผู้นำ 1.2 บทบาทในฐานผู้บังคับบัญชา 1.3 บทบาทในฐานะเพื่อนร่วมงาน 2. บทบาทด้านการสื่อสาร 2.1 บทบาทในฐานะผู้กำกับดูแล 2.2 บทบาทในฐานะผู้ถ่ายทอดข้อมูล 2.3 บทบาทในฐานะโฆษก 3. บทบาทในการตัดสินใจ 3.1 การตัดสินใจในฐานะของผู้ประกอบการ 3.2 การตัดสินใจในฐานของผู้แก้ไขปัญหา 3.3 การจัดสรรทรัพยากรในองค์กร 3.4 บทบาทในฐานะนักเจรจาต่อรอง

8 คุณสมบัติของผู้จัดการ
มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ของการจัดการ มีความรับผิดชอบสูง มีความสามารถในการสื่อสารที่ดีมาก มีภาวะของการเป็นผู้นำ มีบุคลิกภาพที่ดี มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ มีความน่าเชื่อถือ มีความสามารถในการแก้ปัญหา มีความคิดสร้างสรรค์


ดาวน์โหลด ppt ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google