งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แบบประเมินหลังเรียน แบบประเมินหลังเรียน. คำอธิบายก่อนทำแบบ ประเมิน ให้นักศึกษาทําแบบ ประเมินตนเอง ในส่วน ถัดไปทั้ง 10 ข้อ ให้เสร็จ สิ้นเสียก่อน โดยใช้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แบบประเมินหลังเรียน แบบประเมินหลังเรียน. คำอธิบายก่อนทำแบบ ประเมิน ให้นักศึกษาทําแบบ ประเมินตนเอง ในส่วน ถัดไปทั้ง 10 ข้อ ให้เสร็จ สิ้นเสียก่อน โดยใช้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แบบประเมินหลังเรียน แบบประเมินหลังเรียน

2 คำอธิบายก่อนทำแบบ ประเมิน ให้นักศึกษาทําแบบ ประเมินตนเอง ในส่วน ถัดไปทั้ง 10 ข้อ ให้เสร็จ สิ้นเสียก่อน โดยใช้ ตัวเลือก จากด้านล่าง คำอธิบายคำอธิบาย 1. สม่ำเสมอ 2. บางครั้ง 3. นาน ๆ ครั้ง 1. สม่ำเสมอ 2. บางครั้ง 3. นาน ๆ ครั้ง

3 คำถาม คำถามคำถาม บุคคลที่ทำงานเพื่อ ข้าพเจ้านั้น จะมีความเป็น อิสระโดยมบูรณ์ คือ บุคคล นั้น สามารถตั้งเป้าหมาย ต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง บุคคลที่ทำงานเพื่อ ข้าพเจ้านั้น มีการตั้งป้า หมายทุกด้านของตนเอง ที่ มีความเกี่ยวข้องกับงาน ของเขาที่กำลังทำอยู่

4 คำถาม คำถามคำถาม ข้าพเจ้าการมีเป้าหมาย ท้าทาย คือ มีระดับที่อยู่ เหนือความสามารถใน ปัจจุบันของบุคคลนั้นๆ ย่อมส่งเสริมให้เขา ก้าวหรือเขยิบต่อไป ข้างหน้า ข้าพเจ้าการมีเป้าหมาย ท้าทาย คือ มีระดับที่อยู่ เหนือความสามารถใน ปัจจุบันของบุคคลนั้นๆ ย่อมส่งเสริมให้เขา ก้าวหรือเขยิบต่อไป ข้างหน้า บุคคลที่ทำงานเพื่อ ข้าพเจ้านั้น มีโอกาสได้เข้า ร่วมมือในการตั้งเป้าหมาย ต่าง ๆ

5 คำถาม คำถามคำถาม บุคคลที่ทำงานเพื่อ ข้าพเจ้านั้น มีการบอกกล่าว เกี่ยวกับที่มาของการ ตัดสินใจเน้นการ ตั้งเป้าหมายแบบนั้นๆ บุคคลที่ทำงานเพื่อ ข้าพเจ้านั้น ย่อมตั้งใจอย่าง แน่วแน่ในการกระทำงานให้ สำเร็จตามเป้าหมายที่ ร่วมมือกันตั้งขึ้นมา

6 คำถาม คำถามคำถาม บุคคลที่ทำงานเพื่อ ข้าพเจ้านั้น ย่อมพัฒนา ทักษะและผ่านการฝึกอบรม ที่พอเพียง เพื่อทำให้บรรลุ เป้าหมายที่วางไว้ได้ บุคคลที่ทำงานเพื่อ ข้าพเจ้านั้น ย่อมมีแหล่ง ทรัพยากรที่พอเพียง ( เช่น เวลา เงิน / งบประมาณ อุปกรณ์ ฯลฯ ) เพื่อทำให้ บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้

7 คำถาม คำถามคำถาม บุคคลที่ทำงานเพื่อ ข้าพเจ้านั้น ย่อมได้รับการ บอกกล่าว หรือการ ประเมินผลย้อนกลับ เกี่ยวกับความก้าวหน้าใน การทำงานให้บรรลุ เป้าหมายที่ตั้งไว้ บุคคลที่ทำงานเพื่อ ข้าพเจ้านั้น ย่อมได้รับรับ รางวัลไปตามความ พยายามทุ่มเทในการ ทำงานให้บรรลุเป้าหมาย ที่ตั้งไว้

8 เฉลยแบบประเมินหลังเรียน เฉลยเฉลย วิธีการคิดคะแนน คําถาม 1, 3, 5, 6, 7 และ 8 ให้คะแนน สม่ำเสมอ =3 ; สม่ำเสมอ =3 ; บางครั้ง =2 ; บางครั้ง =2 ; นาน ๆ ครั้ง =1 … นาน ๆ ครั้ง =1 … คำถาม 2, 4, 9 และ 10 ให้ คะแนน สม่ำเสมอ =1 ; สม่ำเสมอ =1 ; บางครั้ง =2 ; บางครั้ง =2 ; นาน ๆ ครั้ง =3 นาน ๆ ครั้ง =3สรุปคะแนนรวมวิธีการคิดคะแนน คําถาม 1, 3, 5, 6, 7 และ 8 ให้คะแนน สม่ำเสมอ =3 ; สม่ำเสมอ =3 ; บางครั้ง =2 ; บางครั้ง =2 ; นาน ๆ ครั้ง =1 … นาน ๆ ครั้ง =1 … คำถาม 2, 4, 9 และ 10 ให้ คะแนน สม่ำเสมอ =1 ; สม่ำเสมอ =1 ; บางครั้ง =2 ; บางครั้ง =2 ; นาน ๆ ครั้ง =3 นาน ๆ ครั้ง =3สรุปคะแนนรวม

9 เฉลยแบบประเมินหลังเรียน เฉลยเฉลย การแปลผล 27 คะแนนขึ้นไป = เป็นผู้มีทักษะการ ตั้งเป้าหมายที่ดี ให้เกรด A 27 คะแนนขึ้นไป = เป็นผู้มีทักษะการ ตั้งเป้าหมายที่ดี ให้เกรด A คะแนน = ยังมี ข้อบกพร่องในการใช้ผู้มี ทักษะการตั้งเป้าหมาย หลายด้าน ให้เกรด B คะแนน = ยังมี ข้อบกพร่องในการใช้ผู้มี ทักษะการตั้งเป้าหมาย หลายด้าน ให้เกรด B 21 คะแนนลงมา = จะต้องปรับปรุงอุปนิสัย ในการใช้ผู้มีทักษะการ ตั้งเป้าหมายสารอีกมาก ให้เกรด C 21 คะแนนลงมา = จะต้องปรับปรุงอุปนิสัย ในการใช้ผู้มีทักษะการ ตั้งเป้าหมายสารอีกมาก ให้เกรด C นักศึกษารายงาน “ เกรด ” ทักษะการฟัง (A-B-C) ให้แก่ผู้สอน ทราบด้วย การแปลผล 27 คะแนนขึ้นไป = เป็นผู้มีทักษะการ ตั้งเป้าหมายที่ดี ให้เกรด A 27 คะแนนขึ้นไป = เป็นผู้มีทักษะการ ตั้งเป้าหมายที่ดี ให้เกรด A คะแนน = ยังมี ข้อบกพร่องในการใช้ผู้มี ทักษะการตั้งเป้าหมาย หลายด้าน ให้เกรด B คะแนน = ยังมี ข้อบกพร่องในการใช้ผู้มี ทักษะการตั้งเป้าหมาย หลายด้าน ให้เกรด B 21 คะแนนลงมา = จะต้องปรับปรุงอุปนิสัย ในการใช้ผู้มีทักษะการ ตั้งเป้าหมายสารอีกมาก ให้เกรด C 21 คะแนนลงมา = จะต้องปรับปรุงอุปนิสัย ในการใช้ผู้มีทักษะการ ตั้งเป้าหมายสารอีกมาก ให้เกรด C นักศึกษารายงาน “ เกรด ” ทักษะการฟัง (A-B-C) ให้แก่ผู้สอน ทราบด้วย

10 สิ้นสุดแบบประเมินหลังเรียน 06/11/51 ขอบคุณ ค่ะ สิ้นสุด... แบบประเมินหลังเรียน กลับสู่หน้า หลัก Click Click


ดาวน์โหลด ppt แบบประเมินหลังเรียน แบบประเมินหลังเรียน. คำอธิบายก่อนทำแบบ ประเมิน ให้นักศึกษาทําแบบ ประเมินตนเอง ในส่วน ถัดไปทั้ง 10 ข้อ ให้เสร็จ สิ้นเสียก่อน โดยใช้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google