งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พันธกิจและแนวทางพัฒนาระบบการ ประเมินคุณภาพภายนอก โดยใช้ รูปแบบกัลยาณมิตร สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน คุณภาพการศึกษา ( องค์การมหาชน )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พันธกิจและแนวทางพัฒนาระบบการ ประเมินคุณภาพภายนอก โดยใช้ รูปแบบกัลยาณมิตร สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน คุณภาพการศึกษา ( องค์การมหาชน )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พันธกิจและแนวทางพัฒนาระบบการ ประเมินคุณภาพภายนอก โดยใช้ รูปแบบกัลยาณมิตร สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน คุณภาพการศึกษา ( องค์การมหาชน )

2 พันธกิจของสมศ. ตามกฎหมายตาม พระราชกฤษฎีกา 1. พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพ ภายนอก กำหนดกรอบ แนวทาง และ วิธีการ ประเมิน คุณภาพภายนอก

3 2. พัฒนามาตรฐานและ เกณฑ์สำหรับการประเมิน คุณภาพภายนอก 3. ให้การรับรองผู้ประเมิน ภายนอก

4 4. กำกับดูแลและกำหนด มาตรฐานการ ประเมิน คุณภาพภายนอกรวมทั้ง ให้การรับรองมาตรฐาน

5 5. พัฒนาและฝึกอบรมผู้ประเมิน ภายนอก จัดทำหลักสูตรการ พัฒนาและฝึกอบรมและสนับสนุน ให้องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ หรือวิชาการเข้ามามีส่วนร่วมใน การพัฒนาและฝึกอบรมผู้ประเมิน ภายนอก

6 6. เสนอรายงานการประเมิน คุณภาพและมาตรฐาน การศึกษาประจำปีต่อ คณะรัฐมนตรี รัฐมนตรีและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

7 กรอบแนวทางพัฒนาระบบการประเมิน คุณภาพภายนอก โดยใช้รูปแบบ กัลยาณมิตรประเมิน (Amicable Assessment) 4 ขั้นตอนคือ ขั้นที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนา ขั้นที่ 2 สร้างศรัทธาต่อหมอโรงเรียน ขั้นที่ 3 เพียรประเมินอย่างกัลยาณมิตร ขั้นที่ 4 ชี้ทิศและเสริมแรงพัฒนา

8 ขั้นที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนา คือ การ สร้างเจตคติ ที่ดีและพร้อมรับการ ประเมินคุณภาพภายนอก

9 ขั้นที่ 2 สร้างศรัทธาต่อหมอโรงเรียน คือ การสร้างความเชื่อถือ ศรัทธาให้มีความไว้วางใจต่อ ผู้ประเมินภายนอก และมี ความเป็นมิตรต่อกัน

10 ขั้นที่ 3 เพียรประเมินอย่าง กัลยาณมิตร คือ การประเมิน สภาพจริงเพื่อพัฒนาสู่ มาตรฐาน

11 ขั้นที่ 4 ชี้ทิศและเสริมแรงพัฒนาคือ การ ช่วยเหลืออย่างจริงใจและให้แรง เสริม โดยเสนอแนะแนวทางการ ปรับปรุงการเรียนรู้ การสอน และการบริหาร

12 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt พันธกิจและแนวทางพัฒนาระบบการ ประเมินคุณภาพภายนอก โดยใช้ รูปแบบกัลยาณมิตร สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน คุณภาพการศึกษา ( องค์การมหาชน )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google