งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พันธกิจและแนวทางพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอก โดยใช้รูปแบบกัลยาณมิตร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พันธกิจและแนวทางพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอก โดยใช้รูปแบบกัลยาณมิตร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พันธกิจและแนวทางพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอก โดยใช้รูปแบบกัลยาณมิตร
พันธกิจและแนวทางพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอก โดยใช้รูปแบบกัลยาณมิตร สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

2 พันธกิจของสมศ.ตามกฎหมายตามพระราชกฤษฎีกา
1. พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอก กำหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการ ประเมิน คุณภาพภายนอก

3 2.พัฒนามาตรฐานและเกณฑ์สำหรับการประเมินคุณภาพภายนอก
3.ให้การรับรองผู้ประเมินภายนอก

4 4. กำกับดูแลและกำหนดมาตรฐานการ ประเมินคุณภาพภายนอกรวมทั้งให้การรับรองมาตรฐาน

5 5.พัฒนาและฝึกอบรมผู้ประเมินภายนอก จัดทำหลักสูตรการพัฒนาและฝึกอบรมและสนับสนุนให้องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพหรือวิชาการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาและฝึกอบรมผู้ประเมินภายนอก

6 6.เสนอรายงานการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประจำปีต่อคณะรัฐมนตรี รัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

7 กรอบแนวทางพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอก โดยใช้รูปแบบ กัลยาณมิตรประเมิน (Amicable Assessment) 4 ขั้นตอนคือ ขั้นที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนา ขั้นที่ 2 สร้างศรัทธาต่อหมอโรงเรียน ขั้นที่ 3 เพียรประเมินอย่างกัลยาณมิตร ขั้นที่ 4 ชี้ทิศและเสริมแรงพัฒนา

8 ขั้นที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนา คือ การสร้างเจตคติ ที่ดีและพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก

9 ขั้นที่ 2 สร้างศรัทธาต่อหมอโรงเรียน คือ การสร้างความเชื่อถือศรัทธาให้มีความไว้วางใจต่อผู้ประเมินภายนอก และมีความเป็นมิตรต่อกัน

10 เพียรประเมินอย่างกัลยาณมิตร คือ การประเมินสภาพจริงเพื่อพัฒนาสู่มาตรฐาน
ขั้นที่ 3 เพียรประเมินอย่างกัลยาณมิตร คือ การประเมินสภาพจริงเพื่อพัฒนาสู่มาตรฐาน

11 ขั้นที่ 4 ชี้ทิศและเสริมแรงพัฒนาคือ การช่วยเหลืออย่างจริงใจและให้แรงเสริม โดยเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงการเรียนรู้ การสอน และการบริหาร

12 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt พันธกิจและแนวทางพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอก โดยใช้รูปแบบกัลยาณมิตร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google