งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

11 ยินดีต้อนรับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 16 ตุลาคม 2550.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "11 ยินดีต้อนรับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 16 ตุลาคม 2550."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 11 ยินดีต้อนรับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 16 ตุลาคม 2550

2 22 วิสัยทัศน์ “ มุ่งสู่ความเป็นผู้นำทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ภายในปี 2553 ” ปณิธาน 1. ผลิตวิศวกรที่มีคุณภาพโดยให้มีความรู้ ความสามารถทั้งทางด้านทฤษฎี และปฏิบัติ ควบคู่กันไป เป็นวิศวกรที่มีคุณธรรม มีจรรยาบรรณ มีสำนึกทางสังคม และมีความสามารถ ในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี 2. ส่งเสริมให้มีการวิจัย และพัฒนาที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 3. ส่งเสริมให้มีการบริการวิชาการแก่สังคม 4. สนับสนุนให้มีการระดมความคิดจากทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อประ- โยชน์ในการพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ 5. สร้างบรรยากาศการทำงานร่วมกัน ภายในคณะฯ เพื่อให้ทุกคนมีความสามัคคี รู้จัก หน้าที่และความรับผิดชอบ

3 33วัตถุประสงค์ ► เพื่อจัดการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี โท และ เอกทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ► เพื่อทำงานวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่ ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ศึกษาค้นคว้าวิจัยและฝึกงานภาคปฏิบัติให้มีประสบการณ์ต่อการ เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างแท้จริง ► เพื่อให้บริการ การเรียนการสอน ถ่ายทอด ความรู้ ให้บริการวิชาการ แก่สังคม และเผยแพร่ตลอดจนให้บริการวิชาพื้นฐานแก่นักศึกษา คณะอื่น ► เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ ได้แต่งตำราทำวิจัยให้การอบรม และให้คำปรึกษาแก่โรงงานอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาการเรียนการ สอนให้ทันต่อการพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการอยู่ตลอด เวลา

4 44คณะผู้บริหาร รศ.ดร.เอก ไชยสวัสดิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.ปิยะบุตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.เชาวลิต ลิ้มมณีวิจิตร รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา อาจารย์วุฒิชัย สิทธิอัฐกร รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผศ.จุลศิริ ศรีงามผ่อง รองคณบดีฝ่ายบริหาร

5 55 โครงสร้างบริหาร

6 66 หลักสูตร

7 77 จำนวนนักศึกษา ปีการศึกษา 2550 หมายเหตุ ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2549

8 88 บุคลากร (ณ ตุลาคม 50) คุณวุฒิสายวิชาการประเภทจำนวน% สาย วิชาการ สาย สนับสนุน ลจป. + ลจช. 207 89 38 62 27 11 รวมทั้งสิ้น 33410 0  ตำแหน่งทาง วิชาการ

9 99 KMUTT Road Map 2020 6+1 Flagships ของ มจธ. เป้าหมายแผนพัฒนาฉบับที่ 10 ความเป็น ผู้นำด้านวิศวกรรมศาสตร์ ของประเทศ ภายในปี 2553 พัฒนาศักยภาพของบุคลากร และนักศึกษา มีเครื่องมือ ครุภัณฑ์ และงบประมาณของหน่วยงานที่เพียงพอ หลักสูตรและ โจทย์วิจัยที่ดี ยกระดับคุณภาพชีวิต ของนักศึกษาและบุคลากร ความสุขในการทำงาน ค่าตอบแทนที่เหมาะสม ความภูมิใจ Brand Awareness การเพิ่มโอกาสงานวิจัย บริการ และนวัตกรรม อุตสาหกรรม ต่างประเทศ เพิ่มนักศึกษาที่พึงประสงค์ มีพลวัตร ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 1 2 3 45

10 10 หลักการและเหตุผล  มหาวิทยาลัยได้เปลี่ยนสภาพจากระบบราชการมาเป็น ระบบในกำกับของรัฐ  มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้หน่วยงานมีอิสระในการ บริหารงาน และบริหารจัดการระบบงบประมาณแบบ PBBS เพื่อให้มีความคล่องตัว และสามารถจัดการ ทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดให้มีประสิทธิภาพ  สภาวิชาการ มีมติให้การบริหารโครงการใหม่เป็นการ บริหารโครงการแบบ PPBS (Planning Programming Budgeting System ภายในปี 2547

11 11 หลักการและเหตุผล  สภาวิชาการ มีมติให้การบริหารโครงการใหม่เป็นการ บริหารโครงการแบบ PPBS (Planning Programming Budgeting System) ภายในปี 2547  มติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาคณะ วิศวกรรมศาสตร์ เห็นชอบให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดำเนินการจัดทำโครงการบริหารงบประมาณแบบ PBBS ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2548

12 12 ข้อตกลงพื้นฐาน ► การพิจารณาโครงการจะพิจารณา Input-Output ► โครงการสามารถจัดการบริหารภายในโครงการได้เองทั้งหมด แต่ ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย ► เงินส่วน Top Up ให้พนักงานในส่วนที่เกินกว่าอัตรามาตรฐานของ มหาวิทยาลัย ต้องไม่เกิน 1 ใน 3 ของรายได้ทั้งหมดของโครงการ ► การหักเข้ามหาวิทยาลัย และคณะหรือหน่วยงานต้องเป็นไปตาม เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ► ค่าตอบแทนที่พนักงานได้รับถือเป็นเงินสุทธิที่ได้รับจากโครงการ PBBS ไม่มีเงินอื่นๆ เพิ่มอีก ► ต้องเสนอวิธีในการประเมินคุณภาพของพนักงานอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในส่วนที่เป็นอัตรามาตรฐาน และส่วนที่ Top Up

13 13


ดาวน์โหลด ppt 11 ยินดีต้อนรับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 16 ตุลาคม 2550.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google