งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ยินดีต้อนรับ ท่านผู้อำนวยการ คุณครูแนะ แนว หรือผู้แทนทุกท่าน วันที่ 26 มิถุนายน 2553 ณ ห้องมอดินแดง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ยินดีต้อนรับ ท่านผู้อำนวยการ คุณครูแนะ แนว หรือผู้แทนทุกท่าน วันที่ 26 มิถุนายน 2553 ณ ห้องมอดินแดง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ยินดีต้อนรับ ท่านผู้อำนวยการ คุณครูแนะ แนว หรือผู้แทนทุกท่าน วันที่ 26 มิถุนายน 2553 ณ ห้องมอดินแดง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ. ดร. นพ. สมพงษ์ ศรีแสน ปาง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ ด้านการรับบุคคลเข้าศึกษา

3 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก่อตั้ง 9 กันยายน พศ. 2515 เริ่มสอนนักศึกษาในปี พศ. 2517 ปัจจุบันผลิตบัณฑิตจบแล้ว 32 รุ่น จำนวน 3,287 คน

4 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปณิธาน : ปณิธาน : คณะแพทยศาสตร์ก่อตั้งขึ้น เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาแพทยศาสตร์ โดย เน้นหนักด้านเวชปฏิบัติทั่วไปและสุขภาพ ชุมชน ทั้งนี้เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลน แพทย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ และเป็นศูนย์กลาง ความร่วมมือในการค้นคว้าวิจัยปัญหาด้าน สุขภาพ

5 วิสัยทัศน์ : วิสัยทัศน์ : เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำ ของเอเซีย ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มี มาตรฐานการศึกษาระดับสากล การวิจัย และการบริการเพื่อแก้ปัญหาสุขภาพของ ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ และมีการบริหารจัดการที่ดี คณะ แพทยศาสตร์

6 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปัจจุบัน

7

8 4747 48 แพทยศาสตรบัณฑิต (1,676) บัณฑิตศึกษา คลินิก บัณฑิตศึกษาปรี คลินิก วิทยาศาสตร์บัณฑิต ( เวชนิทัศน์ ) วิทยาศาสตร์บัณฑิต ( รังสีเทคนิค ) แพทย์ประจำบ้าน 21 หลักสูตร แพทย์ประจำบ้านต่อยอด 15 หลักสูตร ป. บัณฑิตชั้นสูง 1 3 หลักสูตร ปริญญาเอก ( วิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก ) 1 หลักสูตร ปริญญาโท 12 หลักสูตร ปริญญาเอก 11 หลักสูตร หลักสูตรนานาชาติ ประกาศนียบัตร 1 หลักสูตร ปริญญาโท 2 หลักสูตร ปริญญาเอก 1 หลักสูตร Ph.D./MD. (131+1 16) ( 171 ) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2554

9 หลักสูตรที่คณะฯ รับผิดชอบ (39+1 หลักสูตร ) รับรองโดยสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น (39+1 หลักสูตร ) I. ระดับปริญญาตรี 3+1 หลักสูตร แพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเวชนิทัศน์ ( ต่อเนื่อง ) วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขารังสีเทคนิค ( ต่อเนื่อง ) วิทยาศาสตรบัณฑิต ( วิทยาศาสตร์การแพทย์ ) II. ระดับบัณฑิตศึกษาทางปรีคลินิก 23 หลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 12 สาขา ( นานาชาติ 2 ) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 11 สาขา ( นานาชาติ 1 ) โครงการวิทยาศาสตรบัณฑิต - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต - แพทยศาสตรบัณฑิต III. ระดับบัณฑิตศึกษาทางคลินิก 13 หลักสูตร หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก 12 สาขา โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คลินิก

10 หลักสูตรที่คณะฯ รับผิดชอบ 36 หลักสูตร รับรองโดยสภาวิชาชีพ ( แพทยสภา ) 36 หลักสูตร IV. หลักสูตรฝึกอบรมวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญร่วมกับราช วิทยาลัยในกำกับของแพทยสภา จำนวน 36 หลักสูตร หลักสูตรฝึกอบรมวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญฯ 21 สาขา หลักสูตรฝึกอบรมวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญต่อยอด 15 อนุสาขา รวมหลักสูตรทั้งหมดที่ คณะแพทยศาสตร์ ม. ขอนแก่น รับผิดชอบ 76 หลักสูตร

11 คณแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 38 ปี

12 4040 4141 4242 43434 4545 4646 4747 4848 4949 5050 5151 5252 5353 54545 5656 5757 5858 5959 กลุ่มปกติ 100 คน เพิ่มผลิต 36-44 แพทย์เพิ่ม สกอ. (74) แพทย์เพิ่ม สธ. (80) ปี พ. ศ. 25’ Mega Project I (32) Mega Project II (32) Mega Project II (16) ODOD(84)

13 4040 4141 4242 43434 4545 4646 4747 4848 4949 5050 5151 5252 5353 54545 5656 5757 5858 5959 กลุ่มปกติ 100 คน เพิ่มผลิต 36-44 แพทย์เพิ่ม สกอ. (74) แพทย์เพิ่ม สธ. (80) ปี พ. ศ. 25’ Mega Project I (32) Mega Project II (32) Mega Project II (16) ODOD(84)

14 การรับนักศึกษาแพทย์โดยการรับตรง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

15 โครงการ ODOD รับจาก 12 จังหวัด

16 การรับนักศึกษาแพทย์โดยการรับตรง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โครงการ CPIRD รับจาก 15 จังหวัด

17 การรับนักศึกษาแพทย์โดยการรับตรง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โครงการผลิต แพทย์เพิ่มของ สกอ. รับจาก 19 จังหวัด

18 12-34-5-6 เตรีย ม แพท ย์ ปรี คลินิก คลินิก

19 12-3 เตรียม แพทย์ ปรี คลินิก คลินิก รพ. ศรีนครินทร์ รพ. ขอนแก่น รพ. สรรพสิทธ์ ฯ รพ. อุดรธานี 48 32 160 * * ร่วมกับ รพ. มหาสารคาม, กาฬสินธุ์, ชัยภูมิ, หนองคาย รพ. มหาสารคาม 32 16

20

21 ศิษย์เก่าที่ปฏิบัติงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

22


ดาวน์โหลด ppt คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ยินดีต้อนรับ ท่านผู้อำนวยการ คุณครูแนะ แนว หรือผู้แทนทุกท่าน วันที่ 26 มิถุนายน 2553 ณ ห้องมอดินแดง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google