งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิสัยทัศน์ “ คณะศึกษาศาสตร์เป็นองค์กรผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษา ชั้นนำในระดับภูมิภาคอาเซียนโดยใช้วิจัยเป็นฐานในบริบทสังคม พหุวัฒนธรรม ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิสัยทัศน์ “ คณะศึกษาศาสตร์เป็นองค์กรผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษา ชั้นนำในระดับภูมิภาคอาเซียนโดยใช้วิจัยเป็นฐานในบริบทสังคม พหุวัฒนธรรม ”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 วิสัยทัศน์ “ คณะศึกษาศาสตร์เป็นองค์กรผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษา ชั้นนำในระดับภูมิภาคอาเซียนโดยใช้วิจัยเป็นฐานในบริบทสังคม พหุวัฒนธรรม ”

3 พันธกิจ ประกอบด้วย 5 พันธกิจ คือ (1) ผลิตครูและบุคลากรทางการ ศึกษาให้มีคุณลักษณะตามมาตรฐานวิชาชีพ (2) สร้างองค์ความรู้ ทางด้านการศึกษาโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน (3) ส่งเสริมการบริการ วิชาการที่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคม (4) สืบสานและทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรมให้คงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของความหลากหลาย ในสังคมพหุวัฒนธรรม และ (5) บริหารจัดการอย่างเป็นระบบโดยยึด หลักธรรมาภิบาล

4 หลักสูตรและสาขาวิชาที่ เปิดสอน คณะศึกษาศาสตร์ เปิดสอนตั้งแต่ระดับ - ปริญญาตรี - ปริญญาโท - ปริญญาเอก

5 หลักสูตรและสาขาวิชาที่ เปิดสอน ระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 4 ปี มี 2 สาขาวิชา 1. สาขาวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา 2. สาขาวิชาจิตวิทยา

6 หลักสูตรและสาขาวิชาที่ เปิดสอน ระดับปริญญาตรี หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 5 ปี มี 5 สาขาวิชา 1. สาขาวิชาการประถมศึกษา 2. สาขาวิชาศิลปศึกษา 3. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินผลการศึกษา 4. สาขาวิชาพลศึกษา 5. สาขาวิชาสุขศึกษา

7 หลักสูตรและสาขาวิชาที่ เปิดสอน ระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ( ศึกษาศาสตร์ ) 5 ปี มี 2 สาขาวิชา 1. สาขาวิชาภาษาไทย 2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

8 หลักสูตรและสาขาวิชาที่ เปิดสอน ระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต ( ศึกษาศาสตร์ ) 5 ปี มี 5 สาขาวิชา 1. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 2. สาขาวิชาเคมี 3. สาขาวิชาชีววิทยา 4. สาขาวิชาฟิสิกส์ 5. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

9 หลักสูตรและสาขาวิชาที่ เปิดสอน ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต มี 1 สาขาวิชา 1. สาขาวิชาครู

10 หลักสูตรและสาขาวิชาที่ เปิดสอน ระดับปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มี 5 สาขาวิชา 1. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 2. สาขาวิชาการศึกษานอกระบบเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 3. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 4. สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 5. สาขาวิชาจิตวิทยา

11 หลักสูตรและสาขาวิชาที่ เปิดสอน ระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มี 2 สาขาวิชา 1. สาขาวิชาภาวะผู้นำและนวัตกรรมทางการศึกษา 2. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

12 จำนวนนักศึกษา ระดับการศึกษาเพศ ชาย เพศ หญิง รวม 1. ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4-5 ปี 5072,3792,886 2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง 8862150 3. ระดับปริญญาโท 3.1 ภาคปกติ 325284 3.2 ภาคสมทบ 90177267 4. ระดับปริญญาเอก 202242 รวมทั้งสิ้น 7372,6923,429 ที่มา : ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 จากงานนโยบายและแผน คณะศึกษาศาสตร์

13 จำนวนบุคลากร ภาควิชา / หน่วยงานอาจาร ย์ สาย สนับสนุน รวม สำนักงานเลขานุการคณะ -31 ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 11112 ภาควิชาการบริหารการศึกษา 7310 ภาควิชาการศึกษา 24226 ภาควิชาการประเมินและวิจัยทางการ ศึกษา 10111 ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา 10515 ภาควิชาพลศึกษา 11112 รวมทั้งสิ้น 7344117 ที่มา : ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 จากงานนโยบายและแผน คณะศึกษาศาสตร์

14 แผนภาพแสดงโครงสร้างองค์กร และการบริหารงาน ที่มา : ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 จากงานนโยบายและแผน คณะศึกษาศาสตร์


ดาวน์โหลด ppt วิสัยทัศน์ “ คณะศึกษาศาสตร์เป็นองค์กรผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษา ชั้นนำในระดับภูมิภาคอาเซียนโดยใช้วิจัยเป็นฐานในบริบทสังคม พหุวัฒนธรรม ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google