งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการนำร่อง EdPex คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการนำร่อง EdPex คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการนำร่อง EdPex คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อ.ดร.มุจลินทร์ พูนประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 15 สถาบันนำร่อง EdPEx 16 กันยายน 2554

2 1 บัณฑิตที่เป็นที่ต้องการ/ยอมรับ
1 บัณฑิตที่เป็นที่ต้องการ/ยอมรับ ??????? ผลลัพธ์ ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต จำนวนผลงานวิจัย คุณภาพผลงานวิจัย ความสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมาย กระบวนการ -การผลิตบัณฑิต -การส่งเสริมการสร้างผลงานวิจัย -การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในชุมชน/สังคม -การวางแผนและติดตามการดำเนินงาน 2 งานวิจัย/บริการวิชาการมีคุณภาพสูงและมีประโยชน์ 3 การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

3 แผนพัฒนาคณะในโครงการนำร่อง EdPEx
หมวด แผน ผู้รับผิดชอบหลัก 3,5 1 พัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม รองฯวิจัยฯ งานบริการวิชาการและวิจัย 3 2 พัฒนาคุณภาพและผลลัพธ์การเรียนรู้วิชาพื้นฐานวิศวกรรมของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รองฯวิชาการ งานบริการการศึกษา 2 3 พัฒนากระบวนการผลักดันให้แผนปฏิบัติการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด รองฯแผนฯ งานนโยบายและแผน

4 แผนพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
เป้าหมาย กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด ส่งเสริมการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา โครงการ “การจดลิขสิทธิ์ด้านตำรา” โครงการ “ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยที่มุ่งเน้นไปสู่การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา” เจ้าหน้าที่ “นวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา” ประชาสัมพันธ์ต่อคณาจารย์-บุคลากร จำนวนผลงานยื่นจดลิขสิทธิ์ จำนวนผลงานยื่นจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ส่งเสริมการสร้างนักวิจัยและผลงานวิจัย นำไปสู่การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ปรับปรุงการจัดสรรทุนวิจัยรายบุคคล/กลุ่ม/ร่วม ประชาสัมพันธ์แก่คณาจารย์-บุคลากร จำนวนโครงการขอทุนสนับสนุน

5 54 = 13 51 = 3 53 = 2 52 = 1 จำนวนผลงานยื่นจดลิขสิทธิ์ด้านตำรา

6 54 = 2+36 53 = 7 52 = 6 51 = 5 จำนวนผลงานยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

7 แผนพัฒนาคุณภาพและผลลัพธ์การเรียนรู้ นศ. ปี 1
เป้าหมาย กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด พัฒนาการเรียนรู้ในวิชาพื้นฐาน การบันทึกวีดิทัศน์ในชั้นเรียนวิชา Physics1 และ Computer Programming เพื่อจัดทำเป็นบทเรียนใน E-Learning ปรับการสอนเสริมวิชา Math1-2 ความพึงพอใจใน E-Learning ความพึงพอใจในการสอนเสริม เกรดรายวิชา พัฒนาการดูแล นศ. คลินิกรุ่นพี่-นศ.เรียนดี Learning Space ประชาสัมพันธ์ ความพึงพอใจในโครงการ ผลการเรียน ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและบทบาทของหน่วยส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ จำนวนโครงการพัฒนาที่รับผิดชอบ ความสำเร็จของโครงการ

8

9 แผนพัฒนากระบวนการผลักดันการบรรลุเป้าหมาย
ของแผนปฏิบัติการ เป้าหมาย กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้สำหรับแผนปฏิบัติการ ปรับปรุงขั้นตอนและวิธีการติดตามผลการปฏิบัติราชการ กำหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนสำหรับแผน/ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมาย

10

11 อนาคต ? กระแส “เราจะไป EdPEx”

12 (ร่าง) แผนที่นำทางสู่ความเป็นเลิศ
วิสัยทัศน์ และ เป้าประสงค์หลัก คุณภาพบัณฑิต ผลงานวิจัย การบริการวิชาการต่อสังคม การบริหารจัดการ 1 ใน 70 ของเอเชีย ศูนย์กลางของลุ่มน้ำโขง EdPEx 1 ใน 80 ของเอเชีย ศูนย์กลางของภูมิภาค มีส่วนสำคัญในระดับประเทศ EdPEx 1 ใน 90 ของเอเชีย มีส่วนร่วมในระดับประเทศ EdPEx 1 ใน 100 ของเอเชีย EdPEx แผนกลยุทธ์ การรับเข้า หลักสูตร-การสอน การเรียนรู้/ศักยภาพ นศ. ความพร้อมสู่วิชาชีพ นักวิจัย การวิจัย คุณค่าผลงานวิจัย การบริการวิชาการสู่ชุมชน คุณค่าการบริการวิชาการ ความเข้มแข็งแก่ชุมชนและสังคม ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ การจัดการงบประมาณ/รายได้ ความเข้มแข็งของบุคลากร ส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การนำองค์กร ความเป็นสากล

13 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผู้รับบริการ ผู้เรียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บุคลากร ผู้นำ องค์กร We’ve just begun…

14 ขอแสดงความขอบคุณอย่างสูงต่อ “พี่เลี้ยง” ทุกท่าน
ผู้เชี่ยวชาญจาก สกอ. รศ.ดร. รัชต์วรรณ กาญจนปัญญาคม - ม.เกษตรศาสตร์ น.อ. ตระการ ก้าวกสิกรรม - ร.ร.นายเรืออากาศ คุณสมสมร วงศ์รจิต – สกอ. คุณกุลชุดา ดิษยบุตร – สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ที่ปรึกษาจาก มข. ผศ.นพ.ไชยวิทย์ ธนไพศาล – คณะแพทยศาสตร์ ผศ.เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ – คณะแพทยศาสตร์ ผศ.ดร.ศีขรินทร์ สุขโต – สำนักงานประเมินและประกันคุณภาพ รศ.ดร.วนิดา แก่นอากาศ – บัณฑิตวิทยาลัย คุณภาวนา กิตติวิมลชัย – สำนักงานประเมินและประกันคุณภาพ


ดาวน์โหลด ppt โครงการนำร่อง EdPex คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google