งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการนำร่อง EdPex คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.ดร.มุจลินทร์ พูนประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 15 สถาบันนำร่อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการนำร่อง EdPex คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.ดร.มุจลินทร์ พูนประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 15 สถาบันนำร่อง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการนำร่อง EdPex คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.ดร.มุจลินทร์ พูนประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 15 สถาบันนำร่อง EdPEx 16 กันยายน 2554 1

2 1 บัณฑิตที่เป็นที่ต้องการ / ยอมรับ 2 งานวิจัย / บริการวิชาการมีคุณภาพสูงและมีประโยชน์ 3 การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ??????? ผลลัพธ์ -ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต -จำนวนผลงานวิจัย -คุณภาพผลงานวิจัย -ความสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมาย กระบวนการ - การผลิตบัณฑิต -การส่งเสริมการสร้างผลงานวิจัย -การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในชุมชน/สังคม -การวางแผนและติดตามการดำเนินงาน ??????? 2

3 แผนพัฒนาคณะในโครงการนำร่อง EdPEx หมว ด แผนผู้รับผิดชอบหลัก 3,5 1 พัฒนาสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม รองฯวิจัยฯ งานบริการวิชาการ และวิจัย 3 2 พัฒนาคุณภาพและ ผลลัพธ์การเรียนรู้ วิชาพื้นฐานวิศวกรรม ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รองฯวิชาการ งานบริการ การศึกษา 2 3 พัฒนากระบวนการ ผลักดันให้แผนปฏิบัติ การบรรลุเป้าหมาย ตามตัวชี้วัด รองฯแผนฯ งานนโยบายและ แผน 3

4 4 เป้าหมายกิจกรรม / โครงการตัวชี้วัด ส่งเสริมการ จดทะเบียน ทรัพย์สินทาง ปัญญา 1. โครงการ “ การจด ลิขสิทธิ์ด้านตำรา ” 2. โครงการ “ ส่งเสริมและ สนับสนุนการวิจัยที่ มุ่งเน้นไปสู่การจด ทะเบียนทรัพย์สินทาง ปัญญา ” 3. เจ้าหน้าที่ “ นวัตกรรมและ ทรัพย์สินทางปัญญา ” 4. ประชาสัมพันธ์ต่อ คณาจารย์ - บุคลากร 1. จำนวน ผลงานยื่น จดลิขสิทธิ์ 2. จำนวน ผลงานยื่น จด สิทธิบัตร / อนุ สิทธิบัตร ส่งเสริมการ สร้างนักวิจัย และ ผลงานวิจัย นำไปสู่การจด ทะเบียน ทรัพย์สินทาง ปัญญา 1. ปรับปรุงการจัดสรรทุน วิจัยรายบุคคล / กลุ่ม / ร่วม 2. ประชาสัมพันธ์แก่ คณาจารย์ - บุคลากร จำนวน โครงการขอ ทุนสนับสนุน แผนพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

5 5 51 = 3 52 = 1 53 = 2 54 = 13 จำนวนผลงานยื่นจดลิขสิทธิ์ด้านตำรา

6 6 51 = 5 52 = 6 53 = 7 54 = 2+36 จำนวนผลงานยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

7 7 เป้าหมา ย กิจกรรม / โครงการตัวชี้วัด พัฒนาก ารเรียนรู้ ในวิชา พื้นฐาน 1. การบันทึกวีดิทัศน์ใน ชั้นเรียนวิชา Physics1 และ Computer Programming เพื่อ จัดทำเป็นบทเรียนใน E-Learning 2. ปรับการสอนเสริมวิชา Math1-2 1. ความพึงพอใจใน E-Learning 2. ความพึงพอใจใน การสอนเสริม 3. เกรดรายวิชา พัฒนาก ารดูแล นศ. 1. คลินิกรุ่นพี่ - นศ. เรียนดี 2.Learning Space 3. ประชาสัมพันธ์ 1. ความพึงพอใจใน โครงการ 2. ผลการเรียน ดำเนินก าร ส่งเสริม และ พัฒนา อย่าง ต่อเนื่อง 1. การพัฒนาศักยภาพ บุคลากรและบทบาท ของหน่วยส่งเสริมและ พัฒนาวิชาการ 1. จำนวนโครงการ พัฒนาที่ รับผิดชอบ 2. ความสำเร็จของ โครงการ แผนพัฒนาคุณภาพและผลลัพธ์การเรียนรู้ นศ. ปี 1

8 8

9 9 เป้าหมายกิจกรรม / โครงการตัวชี้วัด บรรลุตาม เป้าหมายที่ตั้ง ไว้สำหรับ แผนปฏิบัติ การ 1. ปรับปรุงขั้นตอนและ วิธีการติดตามผลการ ปฏิบัติราชการ 2. กำหนดผู้รับผิดชอบที่ ชัดเจนสำหรับแผน / ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดที่บรรลุ เป้าหมาย แผนพัฒนากระบวนการผลักดันการบรรลุเป้าหมาย ของแผนปฏิบัติการ

10 10

11 11 อนาคต ? กระแส “เราจะไป EdPEx”

12 (ร่าง) แผนที่นำทางสู่ความเป็นเลิศ 12 วิสัยทัศน์ และ เป้าประสงค์หลัก คุณภาพบัณฑิตผลงานวิจัยการบริการวิชาการต่อ สังคม การบริหารจัดการ 2565 - 2567 1 ใน 70 ของ เอเชีย ศูนย์กลางของลุ่มน้ำ โขง EdPEx 550-650 2562 - 2564 1 ใน 80 ของ เอเชีย ศูนย์กลางของภูมิภาค มีส่วนสำคัญใน ระดับประเทศ EdPEx 450-550 2558 - 2561 1 ใน 90 ของ เอเชีย ศูนย์กลางของภูมิภาค มีส่วนร่วมใน ระดับประเทศ EdPEx 350-450 2554 - 2557 1 ใน 100 ของ เอเชีย ศูนย์กลางของภูมิภาค EdPEx 250-350 แผนกลยุทธ์ การรับเข้า หลักสูตร - การสอน การเรียนรู้ / ศักยภาพ นศ. ความพร้อมสู่ วิชาชีพ นักวิจัย การวิจัย คุณค่าผลงานวิจัย การบริการวิชาการสู่ ชุมชน คุณค่าการบริการวิชาการ ความเข้มแข็งแก่ชุมชน และสังคม ประสิทธิผลการ ปฏิบัติราชการ การจัดการ งบประมาณ / รายได้ ความเข้มแข็งของ บุคลากร ส่วนร่วมของผู้มีส่วน ได้ส่วนเสีย การนำองค์กร ความเป็นสากล

13 13 ผู้นำ บุคลากร ผู้รับบริการ ผู้เรียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้รับบริการ ผู้เรียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย องค์กร We’ve just begun…

14 ผู้เชี่ยวชาญจาก สกอ. รศ.ดร. รัชต์วรรณ กาญจนปัญญาคม - ม.เกษตรศาสตร์ น.อ. ตระการ ก้าวกสิกรรม - ร.ร.นายเรืออากาศ คุณสมสมร วงศ์รจิต – สกอ. คุณกุลชุดา ดิษยบุตร – สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ขอแสดงความขอบคุณอย่างสูงต่อ “พี่เลี้ยง” ทุกท่าน 14 ที่ปรึกษาจาก มข. ผศ.นพ.ไชยวิทย์ ธนไพศาล – คณะแพทยศาสตร์ ผศ.เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ – คณะแพทยศาสตร์ ผศ.ดร.ศีขรินทร์ สุขโต – สำนักงานประเมินและประกันคุณภาพ รศ.ดร.วนิดา แก่นอากาศ – บัณฑิตวิทยาลัย คุณภาวนา กิตติวิมลชัย – สำนักงานประเมินและประกันคุณภาพ


ดาวน์โหลด ppt โครงการนำร่อง EdPex คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.ดร.มุจลินทร์ พูนประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 15 สถาบันนำร่อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google