งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หน่วยเครื่องมือกลาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2 โครงสร้างการบริหารของหน่วยเครื่องมือกลาง

3 แผนกลยุทธ์คณะวิทยาศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างองค์ความรู้ สร้างความเป็น เลิศด้านวิจัย และบัณฑิตศึกษา 2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ 3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 องค์กรเข้มแข็ง แผนกลยุทธ์คณะวิทยาศาสตร์

4 แผนกลยุทธ์ของหน่วยเครื่องมือกลาง
1. หน่วยฯ จะต้องมีโครงการวิจัย เพื่อพัฒนางานบริการ วิเคราะห์/ทดสอบ พร้อมเสนอผลงานทางวิชาการ อย่าง น้อยปีละ 1 เรื่อง 2. หน่วยฯ ให้บริการวิชาการด้านเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ที่ นักศึกษาสามารถเข้าถึงได้ด้วยตัวเอง 3. หน่วยฯ มีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง มีศักยภาพ และมีความสุขในการทำงาน และสามารถถ่ายทอด ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปสู่ชุมชนได้ Company Logo

5 ภาระกิจของหน่วยเครื่องมือกลาง
1. บริการวิชาการด้านการวิเคราะห์/ทดสอบตัวอย่างให้แก่ภาครัฐ และเอกชน 2. บริการด้านการเรียนการสอน การวิจัย ให้กับคณะฯ และมหาวิทยาลัย 3. บริการชุมชน Company Logo

6 ผลการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ของหน่วยเครื่องมือกลาง
ผลการดำเนินงานบริการวิชาการ ผลการดำเนินงานด้านการเรียนการสอน และวิจัย Company Logo

7 รายได้การให้บริการวิชาการปี 2552
เคมี 2,399,571 บาท ICP 1,499,804 บาท รายได้รวม 4,002,747 RO 86,892 บาท DI 7,975 บาท GC 5,000 บาท NMR 1,835 บาท Autopipette 1,670 บาท Company Logo

8 ระบบประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ
หน่วยเครื่องมือกลาง ได้รับการรับรองระบบประกัน คุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO/IEC17025 : 2005 จาก กรมวิทยาศาสตร์บริการ ดังรายการต่อไปนี้ 1. ปี ขอบข่าย “การวิเคราะห์แมงกานีสในน้ำ โดยใช้เครื่อง ICP-OES” 2. ปี 2553 ขอบข่าย “การวิเคราะห์เหล็ก ทองแดง และ สังกะสีในน้ำทิ้งโดยใช้เครื่อง ICP-OES” Company Logo

9 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ที่ 1
หน่วยเครื่องมือกลาง จะต้องมีโครงการวิจัย เพื่อพัฒนางานบริการวิเคราะห์/ทดสอบ พร้อมเสนอผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย ปีละ 1 เรื่อง เป้าหมายเชิง ยุทธศาสตร์ที่ 1 Company Logo

10 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ที่ 1
ผลการดำเนินงานปี 2552 เสนอผลงานในเวทีสร้างสรรค์มุ่งมั่นนวัตกรรม ปี 2553 เรื่อง การหาปริมาณกรดบอริคและเกลือบอเรตในไม้ ยางพาราอบแห้งด้วย pH-meter (อยู่ในระหว่างจดอนุสุทธิบัตร) โดย นายบุญสิทธิ์ วัฒนไทย , นายสุนทร ขวัญอ่อน และ นางสาววนิดา เหาะแอ Company Logo

11 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ที่ 2
หน่วยเครื่องมือกลาง ให้บริการวิชาการด้านเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่นักศึกษาสามารถเข้าถึงได้ด้วยตัวเอง เป้าหมายเชิง ยุทธศาสตร์ที่ 2 Company Logo

12 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ที่ 2
ผลการดำเนินงาน 1. หน่วยเครื่องมือกลาง ให้บริการนักศึกษา ทั้งปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ให้ใช้เครื่องมือด้วยตนเอง ทั้งใน เวลาและนอกเวลาราชการ หมายเหตุ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่สามารถใช้ได้ด้วยตนเอง คือ HPLC, GC, เครื่องทดสอบแรงดึง และการให้บริการใช้ห้องปฏิบัติการ เตรียมตัวอย่าง 2. มีโครงการรับนักศึกษาฝึกงาน ภาควิชาเคมี , วิทยาศาสตร์ ทั่วไป และปิดภาคการศึกษา อย่างน้อยเทอมละ 3 คน Company Logo

13 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ที่ 3
หน่วยเครื่องมือกลาง จะต้องมีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง มีศักยภาพและมีความสุขในการทำงาน และสามารถถ่ายทอดความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปสู่ชุมชนได้ เป้าหมายเชิง ยุทธศาสตร์ที่ 3 Company Logo

14 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ที่ 3
จัดทำระบบการสะท้อนกลับของผู้ใช้บริการ โดยการประเมินความพึงพอใจ และรับข้อร้องเรียน จากผู้ใช้บริการ เพื่อการปรับปรุงและพัฒนา อย่างต่อเนื่อง มีแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี จัดทำโครงการปรึกษาปัญหา น้ำดื่มชุมชน เพื่อเผยแพร่ความรู้ สู่ชุมชน ผลการดำเนินงาน Job description ของ บุคลากรทุกคนอย่างชัดเจน จัดทำระบบประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 จัดทำกลุ่ม CoP ภายใต้ชื่อกลุ่ม CED 2008 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องงานบริการวิชาการ Company Logo

15 จุดแข็งของหน่วยเครื่องมือกลาง
มีเงินรายได้ เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ในการนำมาบริหารงานภายในองค์กร มีทำเลที่ตั้งเหมาะสม บุคลากรทุกคนมีจิตบริการที่ดีมากและบริการรวดเร็ว บุคลากรทุกคนรักใคร่สามัคคี ทำให้องค์กรรวมกันเป็นหนึ่งเดียว Company Logo

16 หน่วยเครื่องมือกลาง คณะวิทยาศาสตร์
Best Practice มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2553 ด้านการพัฒนาคุณภาพงาน Company Logo


ดาวน์โหลด ppt มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google