งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO หน่วยเครื่องมือกลาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO หน่วยเครื่องมือกลาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO หน่วยเครื่องมือกลาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ http://ced.sci.psu.ac.th

2 LOGO โครงสร้างการบริหารของหน่วย เครื่องมือกลาง

3 LOGO แผนกลยุทธ์ แผนกลยุทธ์คณะ วิทยาศาสตร์ 1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างองค์ความรู้ สร้างความเป็นเลิศด้าน วิจัย และบัณฑิตศึกษา 2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตบัณฑิตที่มี ความรู้ความสามารถ 3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 องค์กรเข้มแข็ง

4 Company Logo 1. หน่วยฯ จะต้องมีโครงการวิจัย เพื่อ พัฒนางานบริการวิเคราะห์ / ทดสอบ พร้อมเสนอผลงานทางวิชาการ อย่าง น้อยปีละ 1 เรื่อง 2. หน่วยฯ ให้บริการวิชาการด้าน เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ที่นักศึกษา สามารถเข้าถึงได้ด้วยตัวเอง 3. หน่วยฯ มีการพัฒนาบุคลากรอย่าง ต่อเนื่อง มีศักยภาพและมีความสุขใน การทำงาน และสามารถถ่ายทอด ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีไปสู่ชุมชนได้ แผนกลยุทธ์ของหน่วย เครื่องมือกลาง

5 Company Logo ภาระกิจของหน่วยเครื่องมือกลาง 1. บริการวิชาการด้านการ วิเคราะห์ / ทดสอบตัวอย่างให้แก่ ภาครัฐ และเอกชน 2. บริการด้านการเรียนการสอน การวิจัย ให้กับคณะฯ และ มหาวิทยาลัย 3. บริการชุมชน

6 Company Logo ผลการ ดำเนินงาน บริการ วิชาการ ผลการดำเนินงาน ของหน่วยเครื่องมือกลาง ผลการ ดำเนินงาน ด้านการ เรียนการ สอน และ วิจัย ผลการดำเนินงาน

7 Company Logo รายได้การให้บริการ วิชาการปี 2552 ICP 1,499,804 บาท เคมี 2,399,571 บาท RO 86,892 บาท NMR 1,835 บาท DI 7,975 บาท รายได้รวม4,002,747รายได้รวม4,002,747 GC 5,000 บาท Autopipette 1,670 บาท

8 Company Logo ระบบประกันคุณภาพ ห้องปฏิบัติการ  หน่วยเครื่องมือกลาง ได้รับการ รับรองระบบประกันคุณภาพ ห้องปฏิบัติการ ISO/IEC17025 : 2005 จากกรมวิทยาศาสตร์บริการ ดังรายการต่อไปนี้ 1. ปี 2552 ขอบข่าย “ การ วิเคราะห์แมงกานีสในน้ำโดยใช้ เครื่อง ICP-OES” 2. ปี 2553 ขอบข่าย “ การวิเคราะห์ เหล็ก ทองแดง และสังกะสีในน้ำทิ้ง โดยใช้เครื่อง ICP-OES”

9 Company Logo เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ที่ 1 เป้าหมายเชิง ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน่วยเครื่องมือกลาง จะต้องมี โครงการวิจัย เพื่อพัฒนางานบริการ วิเคราะห์ / ทดสอบ พร้อมเสนอผลงาน ทางวิชาการ อย่างน้อย ปีละ 1 เรื่อง

10 Company Logo เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ที่ 1  ผลการดำเนินงานปี 2552 เสนอผลงานในเวทีสร้างสรรค์มุ่งมั่น นวัตกรรม ปี 2553 เรื่อง การหาปริมาณกรดบอริคและ เกลือบอเรตในไม้ยางพาราอบแห้ง ด้วย pH-meter ( อยู่ในระหว่างจดอนุสุทธิบัตร ) โดย นายบุญสิทธิ์ วัฒนไทย, นายสุนทร ขวัญอ่อน และนางสาววนิดา เหาะแอ

11 Company Logo เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ที่ 2 เป้าหมายเชิง ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน่วยเครื่องมือกลาง ให้บริการวิชาการ ด้านเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่นักศึกษา สามารถเข้าถึงได้ด้วยตัวเอง

12 Company Logo เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ที่ 2  ผลการดำเนินงาน 1. หน่วยเครื่องมือกลาง ให้บริการนักศึกษา ทั้งปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ให้ใช้เครื่องมือด้วยตนเอง ทั้งในเวลาและ นอกเวลาราชการ หมายเหตุ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ที่สามารถใช้ได้ด้วยตนเอง คือ HPLC, GC, เครื่องทดสอบแรงดึง และการให้บริการใช้ ห้องปฏิบัติการเตรียมตัวอย่าง 2. มีโครงการรับนักศึกษาฝึกงาน ภาควิชา เคมี, วิทยาศาสตร์ทั่วไป และปิดภาค การศึกษา อย่างน้อยเทอมละ 3 คน

13 Company Logo เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ที่ 3 เป้าหมายเชิง ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน่วยเครื่องมือกลาง จะต้องมีการ พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง มี ศักยภาพและมีความสุขในการทำงาน และสามารถถ่ายทอดความรู้ทาง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปสู่ชุมชน ได้

14 Company Logo เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ที่ 3 มีแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี จัดทำระบบการสะท้อนกลับของผู้ใช้บริการ โดยการประเมินความพึงพอใจ และรับข้อร้องเรียน จากผู้ใช้บริการ เพื่อการปรับปรุงและพัฒนา อย่างต่อเนื่อง Job description ของ บุคลากรทุกคนอย่างชัดเจน จัดทำระบบประกันคุณภาพ ห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 จัดทำโครงการปรึกษาปัญหา น้ำดื่มชุมชน เพื่อเผยแพร่ความรู้ สู่ชุมชน จัดทำกลุ่ม CoP ภายใต้ชื่อกลุ่ม CED 2008 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องงานบริการวิชาการ ผลการ ดำเนินงา น

15 Company Logo จุดแข็งของหน่วยเครื่องมือกลาง มีเงินรายได้ เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ในการนำมาบริหารงานภายในองค์กร บุคลากรทุกคน มีจิตบริการที่ดี มากและบริการ รวดเร็ว มีทำเลที่ตั้ง เหมาะสม บุคลากรทุกคนรัก ใคร่สามัคคี ทำให้องค์กรรวมกัน เป็นหนึ่งเดียว

16 Company Logo หน่วยเครื่องมือกลาง คณะ วิทยาศาสตร์ Best Practice มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2553 ด้านการ พัฒนาคุณภาพงาน


ดาวน์โหลด ppt LOGO หน่วยเครื่องมือกลาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google