งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลประเมินสถานภาพและ ข้อเสนอมาตรการสร้างความเข้มแข็ง IBC ของประเทศไทย ดร.เมธินี ศรีวัฒนกุล กรมวิชาการเกษตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลประเมินสถานภาพและ ข้อเสนอมาตรการสร้างความเข้มแข็ง IBC ของประเทศไทย ดร.เมธินี ศรีวัฒนกุล กรมวิชาการเกษตร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลประเมินสถานภาพและ ข้อเสนอมาตรการสร้างความเข้มแข็ง IBC ของประเทศไทย ดร.เมธินี ศรีวัฒนกุล กรมวิชาการเกษตร

2 ที่มาของการวิเคราะห์สถานภาพ และจัดทำมาตรการสร้างความสามารถ IBC คณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับสถาบัน (Institutional Biosafety Committee - IBC) เป็นกลไกสำคัญที่สุดในการควบคุมดูแลความปลอดภัยในการ ดำเนินงานเกี่ยวกับงานวิจัย GMOs เนื่องจากมีความใกล้ชิดกับ นักวิจัยมากที่สุด สามารถตรวจสอบ ให้คำแนะนำ และความ ช่วยเหลือแก่นักวิจัยได้อย่างสม่ำเสมอ ผู้วิจัยปลอดภัย ผู้ที่เกี่ยวข้องปลอดภัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ สร้างความมั่นใจแก่สาธารณะ พรบ. Biosafety

3 ภาคเหนือ 22 ก.ย. 51 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7 – 8 ส.ค. 51 ภาคใต้ 17 พ.ย. 51 ภาคกลาง 27 ต.ค. 51 การประชุมเพื่อวิเคราะห์สถานภาพ IBC รายภูมิภาค

4 ปัจจัยในการวิเคราะห์ คณะกรรมการ องค์ประกอบ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ กลไกสนับสนุน การทำงาน ด้านนโยบาย ระบบในการประเมิน โครงการ ระบบในการติดตาม ตรวจสอบโครงการ หน่วยงานรับผิดชอบเฉพาะ

5 กรรมการมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ กรรมการมีองค์ ประกอบเหมาะสม ครบถ้วน กรรมการ มีประสบการณ์ ประเมินโครงการ มีระบบรองรับการทำงานที่มีประสิทธิภาพ เช่น การจัดทำคู่มือ แบบฟอร์ม ขั้นตอน การสำรวจและจัดทำข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อประกอบการพิจารณา มีกลไกในการ monitor โครงการ มีหน่วยงาน รับผิดชอบ เป็นการเฉพาะ ด้านนโยบาย เช่น มีแผนงานเชิงรุก ในการพัฒนา ความเชี่ยวชาญของ IBC กลุ่มที่ 1

6 กรรมการมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ กรรมการมีองค์ ประกอบเหมาะสม ครบถ้วน กรรมการ มีประสบการณ์ ประเมินโครงการ มีระบบรองรับการทำงานที่มีประสิทธิภาพ เช่น การจัดทำคู่มือ แบบฟอร์ม ขั้นตอน การสำรวจและจัดทำข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อประกอบการพิจารณา มีกลไกในการ monitor โครงการ มีหน่วยงาน รับผิดชอบ เป็นการเฉพาะ ด้านนโยบาย เช่น มีแผนงานเชิงรุก ในการพัฒนา ความเชี่ยวชาญของ IBC กลุ่มที่ 2

7 กรรมการมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ กรรมการมีองค์ ประกอบเหมาะสม ครบถ้วน กรรมการ มีประสบการณ์ ประเมินโครงการ มีระบบรองรับการทำงานที่มีประสิทธิภาพ เช่น การจัดทำคู่มือ แบบฟอร์ม ขั้นตอน การสำรวจและจัดทำข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อประกอบการพิจารณา มีกลไกในการ monitor โครงการ มีหน่วยงาน รับผิดชอบ เป็นการเฉพาะ กลุ่มที่ 3 ด้านนโยบาย เช่น มีแผนงานเชิงรุก ในการพัฒนา ความเชี่ยวชาญของ IBC

8 กรรมการมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ กรรมการมีองค์ ประกอบเหมาะสม ครบถ้วน กรรมการ มีประสบการณ์ ประเมินโครงการ มีระบบรองรับการทำงานที่มีประสิทธิภาพ เช่น การจัดทำคู่มือ แบบฟอร์ม ขั้นตอน การสำรวจและจัดทำข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อประกอบการพิจารณา มีกลไกในการ monitor โครงการ มีหน่วยงาน รับผิดชอบ เป็นการเฉพาะ ด้านนโยบาย เช่น มีแผนงานเชิงรุก ในการพัฒนา ความเชี่ยวชาญของ IBC สรุป

9 เงื่อนไขสนับสนุน  นักวิจัยเข้าถึงแหล่งทุนวิจัยจากต่างประเทศ และมีการ ดำเนินงานวิจัยด้านพันธุวิศวกรรมในสถาบันวิจัยอย่าง ต่อเนื่อง  มีงานวิจัยและการเรียนการสอนในระดับปริญญาโท-เอก ด้านพันธุวิศวกรรมในสถาบัน  มี network กับ IBC ที่มีความเข้มแข็งและหน่วยงาน ชำนาญการในต่างประเทศ  ข้อกำหนดจากหน่วยงานให้ทุนภายในประเทศ ให้ทุกโครงการที่ดำเนินการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ GMOs ต้องผ่านการพิจารณาจาก IBC ของสถาบัน  นโยบาย GMOs ของประเทศที่ชัดเจน

10 มาตรการเพิ่มขีดความสามารถ IBC 2.มาตรการสนับสนุนจากภายนอก 1.มาตรการหลัก : IBC + เครือข่าย ร่วมกันสร้าง และพัฒนาได้ เช่น การพัฒนาความเชี่ยวชาญ /Network/KM/ฯลฯ •การสนับสนุนในระดับนโยบายจากสถาบัน •มีหน่วยงานรับผิดชอบโดยเฉพาะ •การผลักดันให้หน่วยงานให้ทุน ออกข้อกำหนดให้โครงการ ด้านพันธุวิศวกรรมต้องผ่านการพิจารณาจาก IBC   

11 •เพิ่มประสบการณ์พัฒนา ความเชี่ยวชาญของ IBC •พัฒนาระบบการจัดการความรู้ (KM) เช่น การ สื่อสาร เผยแพร่ พัฒนาความรู้ที่ตรงกับความ ต้องการของ IBC •ระบบการทำงานเป็นเครือข่าย เพื่อให้เกิดการ แลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์ระหว่าง IBC มาตรการหลัก : IBC + เครือข่าย ร่วมกันสร้าง &พัฒนา

12 เพิ่มประสบการณ์ พัฒนาความเชี่ยวชาญของ IBC  แผนการพัฒนาความสามารถของ IBC ในแต่ละ สถาบัน (IBC dev. plan)  หลักสูตรเพื่อเพิ่มทักษะการพิจารณาโครงการ  ความร่วมมือระหว่างสถาบัน (Joint IBC Program )  เครือข่ายความร่วมมือระหว่าง IBC (IBC Network)  กลไกติดตามผลการดำเนินงาน (Monitoring)  เป็นแกนนำด้านวิชาการ  เป็น IBC ที่มีบทบาทในระดับนานาชาติ

13 ข้อสรุปจากการประชุมหารือ เรื่อง “กลไกบริหารจัดการและกำกับดูแลงานวิจัยพันธุวิศวกรรม: บทบาทของหน่วยงานสนับสนุนการวิจัย” (27 มีนาคม 2552) •Granting agency ทั้งภายใน และภายนอกสถาบันควรมี บทบาทในการสนับสนุนการ ทำงานของ IBC •สถาบันควรให้ความสำคัญกับ การสร้างความสามารถและ การสร้างมาตรฐานของ IBC เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือ มาตรการสนับสนุน: การผลักดันให้หน่วยงานให้ทุนออกข้อกำหนด ให้โครงการ GE ต้องผ่านการพิจารณาจาก IBC

14 Draft IBC Roadmap for disscussion 25532554255525562557 Joint program Development plan Monitoring Network Training แกนนำวิชาการ บทบาทนานาชาติ KM

15 Open for discussion


ดาวน์โหลด ppt ผลประเมินสถานภาพและ ข้อเสนอมาตรการสร้างความเข้มแข็ง IBC ของประเทศไทย ดร.เมธินี ศรีวัฒนกุล กรมวิชาการเกษตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google