งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฝ่ายกิจการคณะวุฒยาจารย์ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฝ่ายกิจการคณะวุฒยาจารย์ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฝ่ายกิจการคณะวุฒยาจารย์ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

2 เอกสารการขอตำแหน่งทางวิชาการ : ทำอย่างไรสบายใจทั้ง 2 ฝ่าย
ชื่อโครงการ เอกสารการขอตำแหน่งทางวิชาการ : ทำอย่างไรสบายใจทั้ง 2 ฝ่าย

3 ผู้จัดทำโครงการ กลุ่มปิดทองหลังพระ นางอังคณา ห้าวเจริญ ประธานกลุ่ม
นางอังคณา ห้าวเจริญ ประธานกลุ่ม นางยุพินย์ กิตติลดากุล สมาชิกกลุ่ม นางสาวคุณาสิริ เกตุปมา สมาชิกกลุ่ม นางสาววีณะกุล ตันติประวรรณ สมาชิกกลุ่ม นางสาวภัคจิรา กุลดิลกสัมพันธ์ สมาชิกกลุ่มและเลขานุการ

4 ที่มาของโครงการ หน้าที่ของฝ่ายกิจการคณะวุฒยาจารย์ : ตรวจเอกสารในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการให้ถูกต้องก่อนเสนอคณะวุฒยาจารย์ ผลการตรวจสอบ : มีข้อผิดพลาดต้องแก้ไขเกือบทุกชุด และชุดละมากกว่าหนึ่งครั้ง

5 วิธีการที่จะทำให้จำนวนครั้งในการแก้ไขเอกสารต่างๆ
ผลของความผิดพลาด : ทำให้เสียความรู้สึกทั้ง 2 ฝ่าย คือ ผู้ขอกำหนดตำแหน่งและฝ่ายเลขานุการคณะวุฒยาจารย์ ทำให้เสียเวลาในการส่งเอกสารกลับคืนไปมาระหว่างคณะกับฝ่ายเลขานุการคณะวุฒยาจารย์ วิธีการที่จะทำให้จำนวนครั้งในการแก้ไขเอกสารต่างๆ ลดลงจึงเป็นเรื่องที่ควรจัดทำ

6 เป้าหมายของโครงการ ลดภาระงานในการแก้ไขเอกสารเกี่ยวกับการขอตำแหน่งทางวิชาการ ลดเวลาในการขอตำแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ยื่นเอกสาร - เข้าประชุมคณะวุฒยาจารย์

7 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ
ร้อยละของการแก้ไขเอกสารเกี่ยวกับการขอตำแหน่งทางวิชาการลดลงจาก 100% เหลือ 50%

8 ขั้นตอนการดำเนินงาน  จัดทำสถิติข้อผิดพลาดและกำหนดข้อผิดพลาดที่พบมากที่สุด 14 รายการ  วิเคราะห์สาเหตุข้อผิดพลาด  จัดทำเครื่องมือแก้ไขข้อผิดพลาด (เอกสารข้อผิดพลาดและแบบสอบถาม)  ส่งเครื่องมือแก้ไขข้อผิดพลาดไปให้คณะกลุ่มตัวอย่าง 3 คณะ  วิเคราะห์เปรียบเทียบความถี่ของข้อผิดพลาดก่อนและหลังการดำเนินงาน  สรุปผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย

9 ข้อผิดพลาดที่พบในแบบ ก.พ.อ.03
1. ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในการกรอกแบบ ก.พ.อ.03 : 14 รายการ ข้อผิดพลาดที่พบในแบบ ก.พ.อ.03 1. อายุตัว 2. วุฒิการศึกษา 3. อายุราชการ ภาระงานย้อนหลัง 3 ปี 4. งานสอน 5. งานบริการทางวิชาการ 6. งานบริหาร 7. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 8. ขั้นเงินเดือน 9. วันที่แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อ., ผศ., รศ. ผลงานทางวิชาการ 10. ไม่ใส่เครื่องหมายคำพูดในชื่อเรื่อง 11. ระบุชื่อผู้แต่งไม่ครบ 12. ไม่ใส่รายวิชาที่สอน 13. ไม่ระบุจำนวนหน้าหรือเลขหน้า 14. ไม่ระบุปริมาณงานและหน้าที่

10 2. ผลการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา
ผู้เสนอขอไม่สนใจหรือให้ผู้อื่นกรอกแบบ ก.พ.อ.03 ไม่ทราบวิธีการกรอกแบบ ก.พ.อ.03 ไม่ทราบแหล่งที่จะหาข้อมูลที่ระบุในแบบ ก.พ.อ.03 เช่น วุฒิการศึกษา วันรับราชการ ขั้นเงินเดือน เจ้าหน้าที่ของส่วนงานไม่ช่วยตรวจสอบเอกสารก่อนส่งเรื่องไปดำเนินการต่อ

11 3. เครื่องมือแก้ไขข้อผิดพลาด
เอกสารแก้ไขข้อผิดพลาดที่ควรระมัดระวังในการกรอกแบบเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.อ.03) (หน้า 1) (หน้า 2) แบบสอบถาม “ขอทราบความคิดเห็นเกี่ยวกับเอกสารข้อผิดพลาดที่ควรระวังในการกรอกแบบเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.อ.03)”

12 คณะแพทยศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
4. ส่งเครื่องมือแก้ไขข้อผิดพลาดไปให้คณะกลุ่มตัวอย่าง 3 คณะ คณะแพทยศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

13 ข้อผิดพลาดที่พบในแบบ ก.พ.อ.03
5. ตารางการเปรียบเทียบจำนวนครั้งของข้อผิดพลาดในแบบ ก.พ.อ.03 ตามเป้าหมายข้อ 1 ข้อผิดพลาดที่พบในแบบ ก.พ.อ.03 จำนวนครั้ง ก่อน หลัง 1. อายุตัว 11 4 2. วุฒิการศึกษา 5 2 3. อายุราชการ 9 ภาระงานย้อนหลัง 3 ปี 4. งานสอน 8 1 5. งานบริการทางวิชาการ 6. งานบริหาร 7. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 8. ขั้นเงินเดือน 3 9. วันที่แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อ., ผศ., รศ. ผลงานทางวิชาการ 10. ไม่ใส่เครื่องหมายคำพูดในชื่อเรื่อง 11. ระบุชื่อผู้แต่งไม่ครบ 12. ไม่ใส่รายวิชาที่สอน 13. ไม่ระบุจำนวนหน้าหรือเลขหน้า 14. ไม่ระบุปริมาณงานและหน้าที่

14

15 แผนภูมิการเปรียบเทียบเวลาที่ใช้ขอกำหนดตำแหน่งฯ ตามเป้าหมายข้อ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์, รองศาสตราจารย์ ก่อน หลัง ผู้เสนอขอ 9 วัน 8 วัน คณะ 1 เดือน 25 วัน 1 เดือน 8 วัน อ.วจ. 2 เดือน 22 วัน 1 เดือน 14 วัน วจ. 16 วัน 17 วัน คณะ รวม เดือน 12 วัน รวม เดือน 17 วัน ผู้อ่านผลงานฯ อ.วจ. วจ. สภามหาวิทยาลัย

16 ขั้นตอนดำเนินงานในการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์, รองศาสตราจารย์

17 แผนภูมิการเปรียบเทียบเวลาที่ใช้ขอกำหนดตำแหน่งฯ ตามเป้าหมายข้อ 2
ศาสตราจารย์ ก่อน หลัง ผู้เสนอขอ 6 วัน 1 วัน คณะ 3 เดือน 12 วัน 2 เดือน 2 วัน อ.วจ. 2 เดือน 4 วัน 1 เดือน 9 วัน วจ. รวม เดือน 22 วัน รวม เดือน 12 วัน ผู้อ่านผลงานฯ วจ. สภามหาวิทยาลัย

18 แผนภูมิการเปรียบเทียบเวลาที่ใช้ขอกำหนดตำแหน่งฯ ตามเป้าหมายข้อ 2
ศาสตราจารย์

19 ตารางแสดงผลความคิดเห็น
ได้รับแบบสอบถามจากคณะที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 3 คณะ จำนวน 42 ชุด ปรากฏผลดังนี้ ประเด็น มากที่สุด ร้อยละ มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 1. ได้ประโยชน์ 15 35.17 21 50 6 14.28 - 2. ได้รับความสะดวก 10 23.80 11 26.19

20 ตรงตามเป้าหมายทั้ง 2 ข้อ
6. สรุปผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย ตรงตามเป้าหมายทั้ง 2 ข้อ

21 ผลลัพธ์การดำเนินการ 1. ลดการแก้ไขเอกสารจากเดิม 100% เหลือ 50% โดยประมาณ 2. ลดเวลาในการขอตำแหน่งทางวิชาการ (ตั้งแต่ยื่นเอกสาร-เข้าประชุม วจ.) 3. ผู้เสนอขอได้รับประโยชน์และความสะดวกในการกรอกแบบ ก.พ.อ.03 4. เจ้าหน้าที่ของส่วนงานมีความเข้าใจวิธีการกรอกและตรวจสอบแบบ ก.พ.อ.03 ให้ถูกต้องมากขึ้น

22 ขอขอบพระคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ฝ่ายกิจการคณะวุฒยาจารย์ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google