งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อโครงการ ผู้จัดทำโครงการ 1. นางอังคณา ห้าวเจริญ ประธานกลุ่ม 2. นางยุพินย์ กิตติลดากุล สมาชิกกลุ่ม 3. นางสาวคุณาสิริ เกตุปมา สมาชิกกลุ่ม 4. นางสาววีณะกุล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อโครงการ ผู้จัดทำโครงการ 1. นางอังคณา ห้าวเจริญ ประธานกลุ่ม 2. นางยุพินย์ กิตติลดากุล สมาชิกกลุ่ม 3. นางสาวคุณาสิริ เกตุปมา สมาชิกกลุ่ม 4. นางสาววีณะกุล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ชื่อโครงการ

3 ผู้จัดทำโครงการ 1. นางอังคณา ห้าวเจริญ ประธานกลุ่ม 2. นางยุพินย์ กิตติลดากุล สมาชิกกลุ่ม 3. นางสาวคุณาสิริ เกตุปมา สมาชิกกลุ่ม 4. นางสาววีณะกุล ตันติประวรรณ สมาชิกกลุ่ม 5. นางสาวภัคจิรา กุลดิลกสัมพันธ์ สมาชิกกลุ่มและเลขานุการ

4 ที่มาของโครงการ ผลการตรวจสอบ : มีข้อผิดพลาด ต้องแก้ไขเกือบทุกชุด และชุดละ มากกว่าหนึ่งครั้ง หน้าที่ของฝ่ายกิจการคณะวุฒ ยาจารย์ : ตรวจเอกสารในการขอ กำหนดตำแหน่งทางวิชาการให้ ถูกต้องก่อนเสนอคณะวุฒยาจารย์

5 ผลของความผิดพลาด :  ทำให้เสียความรู้สึกทั้ง 2 ฝ่าย คือ ผู้ ขอกำหนดตำแหน่งและฝ่าย เลขานุการคณะวุฒยาจารย์  ทำให้เสียเวลาในการส่งเอกสาร กลับคืนไปมาระหว่างคณะกับฝ่าย เลขานุการคณะวุฒยาจารย์ วิธีการที่จะทำให้จำนวนครั้งใน การแก้ไขเอกสารต่างๆ ลดลงจึงเป็นเรื่องที่ควรจัดทำ

6 เป้าหมายของโครงการ  ลดภาระงานในการแก้ไข เอกสารเกี่ยวกับการขอ ตำแหน่งทางวิชาการ  ลดเวลาในการขอตำแหน่ง ทางวิชาการตั้งแต่ยื่น เอกสาร - เข้าประชุมคณะ วุฒยาจารย์

7 ตัวชี้วัดความสำเร็จของ โครงการ ร้อยละของการแก้ไข เอกสารเกี่ยวกับการขอ ตำแหน่งทางวิชาการ ลดลงจาก 100% เหลือ 50%

8 ขั้นตอนการดำเนินงาน   จัดทำสถิติข้อผิดพลาดและกำหนด ข้อผิดพลาดที่พบมากที่สุด 14 รายการ   วิเคราะห์สาเหตุข้อผิดพลาด   จัดทำเครื่องมือแก้ไขข้อผิดพลาด ( เอกสาร ข้อผิดพลาดและแบบสอบถาม )   ส่งเครื่องมือแก้ไขข้อผิดพลาดไปให้คณะ กลุ่มตัวอย่าง 3 คณะ   วิเคราะห์เปรียบเทียบความถี่ของ ข้อผิดพลาดก่อนและหลังการดำเนินงาน   สรุปผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย

9 1. ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในการกรอก แบบ ก. พ. อ.03 : 14 รายการ ข้อผิดพลาดที่พบในแบบ ก.พ.อ.03 1.อายุตัว 2.วุฒิการศึกษา 3.อายุราชการ ภาระงานย้อนหลัง 3 ปี 4.งานสอน 5.งานบริการทางวิชาการ 6.งานบริหาร 7.งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 8.ขั้นเงินเดือน 9.วันที่แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อ., ผศ., รศ. ผลงานทางวิชาการ 10.ไม่ใส่เครื่องหมายคำพูดในชื่อเรื่อง 11.ระบุชื่อผู้แต่งไม่ครบ 12.ไม่ใส่รายวิชาที่สอน 13.ไม่ระบุจำนวนหน้าหรือเลขหน้า 14.ไม่ระบุปริมาณงานและหน้าที่

10 2. ผลการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา 1. ผู้เสนอขอไม่สนใจหรือให้ผู้อื่นกรอก แบบ ก. พ. อ.03 2. ไม่ทราบวิธีการกรอกแบบ ก. พ. อ.03 3. ไม่ทราบแหล่งที่จะหาข้อมูลที่ระบุใน แบบ ก. พ. อ.03 เช่น วุฒิการศึกษา วันรับราชการ ขั้น เงินเดือน 4. เจ้าหน้าที่ของส่วนงานไม่ช่วย ตรวจสอบเอกสารก่อนส่งเรื่องไป ดำเนินการต่อ

11 3. เครื่องมือแก้ไขข้อผิดพลาด เอกสารแก้ไข ข้อผิดพลาดที่ควร ระมัดระวังในการกรอก แบบเสนอขอกำหนด ตำแหน่งทางวิชาการ ( ก. พ. อ.03) แบบสอบถาม “ ขอทราบ ความคิดเห็นเกี่ยวกับ เอกสารข้อผิดพลาดที่ควร ระวังในการกรอกแบบเสนอ ขอกำหนดตำแหน่งทาง วิชาการ ( ก. พ. อ.03)” (หน้า 1)(หน้า 2)

12 4. ส่งเครื่องมือแก้ไขข้อผิดพลาดไปให้ คณะกลุ่มตัวอย่าง 3 คณะ  คณะแพทยศาสตร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์

13 5. ตารางการเปรียบเทียบจำนวนครั้งของข้อผิดพลาด ในแบบ ก. พ. อ.03 ตามเป้าหมายข้อ 1 ข้อผิดพลาดที่พบในแบบ ก.พ.อ.03 จำนวนครั้ง ก่อนหลัง 1.อายุตัว114 2.วุฒิการศึกษา52 3.อายุราชการ95 ภาระงานย้อนหลัง 3 ปี 4.งานสอน81 5.งานบริการทางวิชาการ20 6.งานบริหาร21 7.งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง10 8.ขั้นเงินเดือน32 9.วันที่แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อ., ผศ., รศ.10 ผลงานทางวิชาการ 10.ไม่ใส่เครื่องหมายคำพูดในชื่อเรื่อง10 11.ระบุชื่อผู้แต่งไม่ครบ10 12.ไม่ใส่รายวิชาที่สอน20 13.ไม่ระบุจำนวนหน้าหรือเลขหน้า41 14.ไม่ระบุปริมาณงานและหน้าที่10

14

15 แผนภูมิการเปรียบเทียบเวลาที่ใช้ขอกำหนด ตำแหน่งฯ ตามเป้าหมายข้อ 2 ผู้เสนอขอ คณะ อ.วจ. วจ. คณะ ผู้อ่านผลงานฯ อ.วจ. วจ. สภามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์, รอง ศาสตราจารย์ 8 วัน 1 เดือน 8 วัน 1 เดือน 14 วัน 17 วัน 9 วัน 1 เดือน 25 วัน 2 เดือน 22 วัน 16 วัน ก่อนหลัง รวม 5 เดือน 12 วัน รวม 3 เดือน 17 วัน

16 ผู้ช่วยศาสตราจารย์, รอง ศาสตราจารย์

17 ผู้เสนอขอ คณะ อ.วจ. วจ. ผู้อ่านผลงานฯ วจ. สภามหาวิทยาลัย ศาสตราจารย์ 1 วัน 2 เดือน 2 วัน 1 เดือน 9 วัน 6 วัน 3 เดือน 12 วัน 2 เดือน 4 วัน ก่อนหลัง รวม 5 เดือน 22 วัน รวม 3 เดือน 12 วัน แผนภูมิการเปรียบเทียบเวลาที่ใช้ขอกำหนด ตำแหน่งฯ ตามเป้าหมายข้อ 2

18 ศาสตราจารย์

19 ตารางแสดงผลความคิดเห็น ประเด็น มาก ที่สุด ร้อยละมากร้อยละ ปาน กลาง ร้อยละน้อยร้อยละ น้อย ที่สุด ร้อยละ 1. ได้ประโยชน์1535.172150614.28---- 2. ได้รับความสะดวก1023.8021501126.19---- ได้รับแบบสอบถามจากคณะที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 3 คณะ จำนวน 42 ชุด ปรากฏผลดังนี้

20 6. สรุปผลการดำเนินงานตาม เป้าหมาย ตรงตามเป้าหมายทั้ง 2 ข้อ

21 ผลลัพธ์การดำเนินการ 1. ลดการแก้ไขเอกสารจากเดิม 100% เหลือ 50% โดยประมาณ 2. ลดเวลาในการขอตำแหน่งทางวิชาการ ( ตั้งแต่ ยื่นเอกสาร - เข้าประชุม วจ.) 3. ผู้เสนอขอได้รับประโยชน์และความสะดวกใน การกรอกแบบ ก. พ. อ.03 4. เจ้าหน้าที่ของส่วนงานมีความเข้าใจวิธีการ กรอกและตรวจสอบแบบ ก. พ. อ.03 ให้ถูกต้อง มากขึ้น

22


ดาวน์โหลด ppt ชื่อโครงการ ผู้จัดทำโครงการ 1. นางอังคณา ห้าวเจริญ ประธานกลุ่ม 2. นางยุพินย์ กิตติลดากุล สมาชิกกลุ่ม 3. นางสาวคุณาสิริ เกตุปมา สมาชิกกลุ่ม 4. นางสาววีณะกุล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google