งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อโครงการ ผู้จัดทำโครงการ 1. นางอังคณา ห้าวเจริญ ประธานกลุ่ม 2. นางยุพินย์ กิตติลดากุล สมาชิกกลุ่ม 3. นางสาวคุณาสิริ เกตุปมา สมาชิกกลุ่ม 4. นางสาววีณะกุล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อโครงการ ผู้จัดทำโครงการ 1. นางอังคณา ห้าวเจริญ ประธานกลุ่ม 2. นางยุพินย์ กิตติลดากุล สมาชิกกลุ่ม 3. นางสาวคุณาสิริ เกตุปมา สมาชิกกลุ่ม 4. นางสาววีณะกุล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ชื่อโครงการ

3 ผู้จัดทำโครงการ 1. นางอังคณา ห้าวเจริญ ประธานกลุ่ม 2. นางยุพินย์ กิตติลดากุล สมาชิกกลุ่ม 3. นางสาวคุณาสิริ เกตุปมา สมาชิกกลุ่ม 4. นางสาววีณะกุล ตันติประวรรณ สมาชิกกลุ่ม 5. นางสาวภัคจิรา กุลดิลกสัมพันธ์ สมาชิกกลุ่มและเลขานุการ

4 ที่มาของโครงการ ผลการตรวจสอบ : มีข้อผิดพลาด ต้องแก้ไขเกือบทุกชุด และชุดละ มากกว่าหนึ่งครั้ง หน้าที่ของฝ่ายกิจการคณะวุฒ ยาจารย์ : ตรวจเอกสารในการขอ กำหนดตำแหน่งทางวิชาการให้ ถูกต้องก่อนเสนอคณะวุฒยาจารย์

5 ผลของความผิดพลาด :  ทำให้เสียความรู้สึกทั้ง 2 ฝ่าย คือ ผู้ ขอกำหนดตำแหน่งและฝ่าย เลขานุการคณะวุฒยาจารย์  ทำให้เสียเวลาในการส่งเอกสาร กลับคืนไปมาระหว่างคณะกับฝ่าย เลขานุการคณะวุฒยาจารย์ วิธีการที่จะทำให้จำนวนครั้งใน การแก้ไขเอกสารต่างๆ ลดลงจึงเป็นเรื่องที่ควรจัดทำ

6 เป้าหมายของโครงการ  ลดภาระงานในการแก้ไข เอกสารเกี่ยวกับการขอ ตำแหน่งทางวิชาการ  ลดเวลาในการขอตำแหน่ง ทางวิชาการตั้งแต่ยื่น เอกสาร - เข้าประชุมคณะ วุฒยาจารย์

7 ตัวชี้วัดความสำเร็จของ โครงการ ร้อยละของการแก้ไข เอกสารเกี่ยวกับการขอ ตำแหน่งทางวิชาการ ลดลงจาก 100% เหลือ 50%

8 ขั้นตอนการดำเนินงาน   จัดทำสถิติข้อผิดพลาดและกำหนด ข้อผิดพลาดที่พบมากที่สุด 14 รายการ   วิเคราะห์สาเหตุข้อผิดพลาด   จัดทำเครื่องมือแก้ไขข้อผิดพลาด ( เอกสาร ข้อผิดพลาดและแบบสอบถาม )   ส่งเครื่องมือแก้ไขข้อผิดพลาดไปให้คณะ กลุ่มตัวอย่าง 3 คณะ   วิเคราะห์เปรียบเทียบความถี่ของ ข้อผิดพลาดก่อนและหลังการดำเนินงาน   สรุปผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย

9 1. ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในการกรอก แบบ ก. พ. อ.03 : 14 รายการ ข้อผิดพลาดที่พบในแบบ ก.พ.อ.03 1.อายุตัว 2.วุฒิการศึกษา 3.อายุราชการ ภาระงานย้อนหลัง 3 ปี 4.งานสอน 5.งานบริการทางวิชาการ 6.งานบริหาร 7.งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 8.ขั้นเงินเดือน 9.วันที่แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อ., ผศ., รศ. ผลงานทางวิชาการ 10.ไม่ใส่เครื่องหมายคำพูดในชื่อเรื่อง 11.ระบุชื่อผู้แต่งไม่ครบ 12.ไม่ใส่รายวิชาที่สอน 13.ไม่ระบุจำนวนหน้าหรือเลขหน้า 14.ไม่ระบุปริมาณงานและหน้าที่

10 2. ผลการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา 1. ผู้เสนอขอไม่สนใจหรือให้ผู้อื่นกรอก แบบ ก. พ. อ ไม่ทราบวิธีการกรอกแบบ ก. พ. อ ไม่ทราบแหล่งที่จะหาข้อมูลที่ระบุใน แบบ ก. พ. อ.03 เช่น วุฒิการศึกษา วันรับราชการ ขั้น เงินเดือน 4. เจ้าหน้าที่ของส่วนงานไม่ช่วย ตรวจสอบเอกสารก่อนส่งเรื่องไป ดำเนินการต่อ

11 3. เครื่องมือแก้ไขข้อผิดพลาด เอกสารแก้ไข ข้อผิดพลาดที่ควร ระมัดระวังในการกรอก แบบเสนอขอกำหนด ตำแหน่งทางวิชาการ ( ก. พ. อ.03) แบบสอบถาม “ ขอทราบ ความคิดเห็นเกี่ยวกับ เอกสารข้อผิดพลาดที่ควร ระวังในการกรอกแบบเสนอ ขอกำหนดตำแหน่งทาง วิชาการ ( ก. พ. อ.03)” (หน้า 1)(หน้า 2)

12 4. ส่งเครื่องมือแก้ไขข้อผิดพลาดไปให้ คณะกลุ่มตัวอย่าง 3 คณะ  คณะแพทยศาสตร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์

13 5. ตารางการเปรียบเทียบจำนวนครั้งของข้อผิดพลาด ในแบบ ก. พ. อ.03 ตามเป้าหมายข้อ 1 ข้อผิดพลาดที่พบในแบบ ก.พ.อ.03 จำนวนครั้ง ก่อนหลัง 1.อายุตัว114 2.วุฒิการศึกษา52 3.อายุราชการ95 ภาระงานย้อนหลัง 3 ปี 4.งานสอน81 5.งานบริการทางวิชาการ20 6.งานบริหาร21 7.งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง10 8.ขั้นเงินเดือน32 9.วันที่แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อ., ผศ., รศ.10 ผลงานทางวิชาการ 10.ไม่ใส่เครื่องหมายคำพูดในชื่อเรื่อง10 11.ระบุชื่อผู้แต่งไม่ครบ10 12.ไม่ใส่รายวิชาที่สอน20 13.ไม่ระบุจำนวนหน้าหรือเลขหน้า41 14.ไม่ระบุปริมาณงานและหน้าที่10

14

15 แผนภูมิการเปรียบเทียบเวลาที่ใช้ขอกำหนด ตำแหน่งฯ ตามเป้าหมายข้อ 2 ผู้เสนอขอ คณะ อ.วจ. วจ. คณะ ผู้อ่านผลงานฯ อ.วจ. วจ. สภามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์, รอง ศาสตราจารย์ 8 วัน 1 เดือน 8 วัน 1 เดือน 14 วัน 17 วัน 9 วัน 1 เดือน 25 วัน 2 เดือน 22 วัน 16 วัน ก่อนหลัง รวม 5 เดือน 12 วัน รวม 3 เดือน 17 วัน

16 ผู้ช่วยศาสตราจารย์, รอง ศาสตราจารย์

17 ผู้เสนอขอ คณะ อ.วจ. วจ. ผู้อ่านผลงานฯ วจ. สภามหาวิทยาลัย ศาสตราจารย์ 1 วัน 2 เดือน 2 วัน 1 เดือน 9 วัน 6 วัน 3 เดือน 12 วัน 2 เดือน 4 วัน ก่อนหลัง รวม 5 เดือน 22 วัน รวม 3 เดือน 12 วัน แผนภูมิการเปรียบเทียบเวลาที่ใช้ขอกำหนด ตำแหน่งฯ ตามเป้าหมายข้อ 2

18 ศาสตราจารย์

19 ตารางแสดงผลความคิดเห็น ประเด็น มาก ที่สุด ร้อยละมากร้อยละ ปาน กลาง ร้อยละน้อยร้อยละ น้อย ที่สุด ร้อยละ 1. ได้ประโยชน์ ได้รับความสะดวก ได้รับแบบสอบถามจากคณะที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 3 คณะ จำนวน 42 ชุด ปรากฏผลดังนี้

20 6. สรุปผลการดำเนินงานตาม เป้าหมาย ตรงตามเป้าหมายทั้ง 2 ข้อ

21 ผลลัพธ์การดำเนินการ 1. ลดการแก้ไขเอกสารจากเดิม 100% เหลือ 50% โดยประมาณ 2. ลดเวลาในการขอตำแหน่งทางวิชาการ ( ตั้งแต่ ยื่นเอกสาร - เข้าประชุม วจ.) 3. ผู้เสนอขอได้รับประโยชน์และความสะดวกใน การกรอกแบบ ก. พ. อ เจ้าหน้าที่ของส่วนงานมีความเข้าใจวิธีการ กรอกและตรวจสอบแบบ ก. พ. อ.03 ให้ถูกต้อง มากขึ้น

22


ดาวน์โหลด ppt ชื่อโครงการ ผู้จัดทำโครงการ 1. นางอังคณา ห้าวเจริญ ประธานกลุ่ม 2. นางยุพินย์ กิตติลดากุล สมาชิกกลุ่ม 3. นางสาวคุณาสิริ เกตุปมา สมาชิกกลุ่ม 4. นางสาววีณะกุล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google