งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พัฒนาการและความ ต้องการของนักเรียน สภาวะวิกฤติและ ปัจจัยเสี่ยง ที่เกิดขึ้นใน สังคม จรรยาบรรณใน วิชาชีพครู นโยบายของรัฐบาล พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พัฒนาการและความ ต้องการของนักเรียน สภาวะวิกฤติและ ปัจจัยเสี่ยง ที่เกิดขึ้นใน สังคม จรรยาบรรณใน วิชาชีพครู นโยบายของรัฐบาล พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 พัฒนาการและความ ต้องการของนักเรียน สภาวะวิกฤติและ ปัจจัยเสี่ยง ที่เกิดขึ้นใน สังคม จรรยาบรรณใน วิชาชีพครู นโยบายของรัฐบาล พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ. ศ.2542 หลักสูตรการศึกษาขั้น พื้นฐาน พ. ศ.2544 การประกันคุณภาพ สถานศึกษา ความต้องการของ ผู้ปกครองชุมชน เด็กดี มีปัญญา มีความสุข

3 เจตคติ ของ ผู้บริหาร ครู เด็กทุก คนได้รับ การดูแล โรงเรียน บ้าน ชุมชน เครือข่าย เฝ้าระวัง การส่ง ต่อ

4 เส้นทาง สู่ความ สำเร็จ จัดให้มีระบบดูแล ช่วยเหลือนักเรียน มีการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน มีส่วน ร่วมในการเนินงาน มีการนิเทศกำกับติดตาม มีความยั่งยืนใน การดำเนินงาน มีระบบงานและกิจกรรมในการแนะแนว

5 คุณค่าแห่งหน้าที่

6 ความคาดหวัง โรงเรียนมีสื่อและ เครื่องมือที่เอื้อ ต่อการดำเนินงาน ระบบดูแลฯ ครูมีเจตคติที่ดีและมีความสามารถ ในการดำเนินงาน โรงเรียนมีสื่อและเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินงาน

7 นักเรียน ได้อะไร นักเรียนทุกคนได้รับการปกป้องคุ้มครองและดูแลอย่างทั่วถึง นักเรียนทุกคนได้รับการส่งเสริม ให้เกิดภูมิคุ้มกันในการดำรงชีวิต และการปรับตัว นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ในการพัฒนาตนเองและสังคม นักเรียนทุกคนมีพัฒนาการอย่างรอบด้าน

8 แบบประเมิน พฤติกรรม (SDQ)

9 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt พัฒนาการและความ ต้องการของนักเรียน สภาวะวิกฤติและ ปัจจัยเสี่ยง ที่เกิดขึ้นใน สังคม จรรยาบรรณใน วิชาชีพครู นโยบายของรัฐบาล พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google