งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการพัฒนา สติปัญญาเด็กไทย ปี 2551. โครงการพัฒนา สติปัญญาเด็กไทย โครงการพัฒนาสติปัญญา เด็กไทยได้ดำเนินการต่อเนื่อง จากปีงบประมาณ 2548-2550 ได้ดำเนินการพัฒนาสติปัญญา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการพัฒนา สติปัญญาเด็กไทย ปี 2551. โครงการพัฒนา สติปัญญาเด็กไทย โครงการพัฒนาสติปัญญา เด็กไทยได้ดำเนินการต่อเนื่อง จากปีงบประมาณ 2548-2550 ได้ดำเนินการพัฒนาสติปัญญา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการพัฒนา สติปัญญาเด็กไทย ปี 2551

2 โครงการพัฒนา สติปัญญาเด็กไทย โครงการพัฒนาสติปัญญา เด็กไทยได้ดำเนินการต่อเนื่อง จากปีงบประมาณ 2548-2550 ได้ดำเนินการพัฒนาสติปัญญา เด็กไทยใน 3 กลุ่ม – กลุ่มวัยแรกเกิด – 5 ปี – กลุ่มวัยเรียน – กลุ่มวัยรุ่น

3 ปี 2549 ดำเนินการจัด โครงการฯในวัยแรกเกิด – 5 ปี - พื้นที่เป้าหมาย จังหวัด เชียงใหม่ ปี 2550 ดำเนินการจัด โครงการฯ ในวัยเรียน - พื้นที่เป้าหมาย จัดหวัด เชียงราย

4 ปี 2551 วัตถุประสงค์ของโครงการฯ – เพื่อศึกษาวิจัยองค์ความรู้ พื้นฐานในด้านประโยชน์ และปัจจัย เพื่อการพัฒนา สติปัญญาเด็กไทย – เพื่อสร้างเทคโนโลยี ต้นแบบ และพื้นที่ต้นแบบ รวมทั้งการพัฒนาการ ตลาด

5 วัตถุประสงค์ของ โครงการฯ เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลให้มี ประสิทธิภาพ เพื่อการขยายผลเชิงระบบใน ด้านนโยบายและเครือข่าย ผ่านกิจกรรมรณรงค์ เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การทำงานให้มีประสิทธิภาพ

6 พื้นที่เป้าหมาย พื้นที่ 4 ภูมิภาค /4 จังหวัดนำ ร่อง กรุงเทพมหานครฯ 1 แห่ง พื้นที่ 15 โรงเรียน 15 จังหวัด

7 ตัวชี้วัดความสำเร็จของ โครงการ เทคโนโลยีเพื่อพัฒนา สติปัญญาเด็กไทย 3 กลุ่มวัย 6 เทคโนโลยี รายงานผลการศึกษาปัจจัยที่มี ผลกระทบต่อการพัฒนา สติปัญญาเด็ก 1 เรื่อง รายงายผลการศึกษาประโยชน์ ของการพัฒนาสติปัญญา เด็กไทย 1 เรื่อง

8 ตัวชี้วัดความสำเร็จของ โครงการ รายงานผลการศึกษาดัชนี และวิธีประเมินระดับ สติปัญญาเด็กไทย 1 เรื่อง ฐานข้อมูลเพื่อพัฒนา สติปัญญาเด็กไทยที่มี คุณภาพ 1 ฐานข้อมูล กิจกรรมรณรงค์สร้างกระแส ส่งเสริมการพัฒนาสติปัญญา เด็กไทย 4 เรื่อง

9 ตัวชี้วัดความสำเร็จของ โครงการ เวทีจัดการความรู้เพื่อพัฒนา สติปัญญาเด็กไทย 5 ครั้ง การจัดประชุมวิชาการเพื่อ การพัฒนาสติปัญญา เด็กไทย 1 ครั้ง การจัดสัมมนาประเมินผล โครงการพัฒนาสติปัญญา เด็กไทย 1 ครั้ง

10 ผลที่คาดว่าจะได้รับ เด็กไทยทุกกลุ่มอายุในพื้นที่ เป้าหมายได้รับการพัฒนา สติปัญญา ได้ผลงานวิจัย / เทคโนโลยี สนับสนุนการพัฒนาสติปัญญา เด็กไทยทุกกลุ่มวัย มีระบบฐานข้อมูลและการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ ได้เครือข่ายการพัฒนาสติปัญญา เด็กไทยที่เข้มแข็งมีประสิทธิภาพ


ดาวน์โหลด ppt โครงการพัฒนา สติปัญญาเด็กไทย ปี 2551. โครงการพัฒนา สติปัญญาเด็กไทย โครงการพัฒนาสติปัญญา เด็กไทยได้ดำเนินการต่อเนื่อง จากปีงบประมาณ 2548-2550 ได้ดำเนินการพัฒนาสติปัญญา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google