งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการพัฒนาสติปัญญาเด็กไทย ปี 2551

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการพัฒนาสติปัญญาเด็กไทย ปี 2551"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการพัฒนาสติปัญญาเด็กไทย ปี 2551
โครงการพัฒนาสติปัญญาเด็กไทย ปี 2551

2 โครงการพัฒนาสติปัญญาเด็กไทย
โครงการพัฒนาสติปัญญาเด็กไทยได้ดำเนินการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ ได้ดำเนินการพัฒนาสติปัญญาเด็กไทยใน 3 กลุ่ม กลุ่มวัยแรกเกิด – 5 ปี กลุ่มวัยเรียน กลุ่มวัยรุ่น

3 ปี 2549 ดำเนินการจัดโครงการฯในวัยแรกเกิด – 5 ปี
พื้นที่เป้าหมาย จังหวัดเชียงใหม่ ปี ดำเนินการจัดโครงการฯ ในวัยเรียน - พื้นที่เป้าหมาย จัดหวัดเชียงราย

4 ปี 2551 วัตถุประสงค์ของโครงการฯ
เพื่อศึกษาวิจัยองค์ความรู้พื้นฐานในด้านประโยชน์และปัจจัย เพื่อการพัฒนาสติปัญญาเด็กไทย เพื่อสร้างเทคโนโลยีต้นแบบ และพื้นที่ต้นแบบ รวมทั้งการพัฒนาการตลาด

5 วัตถุประสงค์ของโครงการฯ
เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการขยายผลเชิงระบบในด้านนโยบายและเครือข่าย ผ่านกิจกรรมรณรงค์ เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

6 พื้นที่เป้าหมาย พื้นที่ 4 ภูมิภาค/4 จังหวัดนำร่อง
กรุงเทพมหานครฯ 1 แห่ง พื้นที่ 15 โรงเรียน 15 จังหวัด

7 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ
เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสติปัญญาเด็กไทย 3 กลุ่มวัย 6 เทคโนโลยี รายงานผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาสติปัญญาเด็ก 1 เรื่อง รายงายผลการศึกษาประโยชน์ของการพัฒนาสติปัญญาเด็กไทย 1 เรื่อง

8 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ
รายงานผลการศึกษาดัชนีและวิธีประเมินระดับสติปัญญาเด็กไทย 1 เรื่อง ฐานข้อมูลเพื่อพัฒนาสติปัญญาเด็กไทยที่มีคุณภาพ 1 ฐานข้อมูล กิจกรรมรณรงค์สร้างกระแสส่งเสริมการพัฒนาสติปัญญาเด็กไทย 4 เรื่อง

9 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ
เวทีจัดการความรู้เพื่อพัฒนาสติปัญญาเด็กไทย 5 ครั้ง การจัดประชุมวิชาการเพื่อการพัฒนาสติปัญญาเด็กไทย 1 ครั้ง การจัดสัมมนาประเมินผลโครงการพัฒนาสติปัญญาเด็กไทย 1 ครั้ง

10 ผลที่คาดว่าจะได้รับ เด็กไทยทุกกลุ่มอายุในพื้นที่เป้าหมายได้รับการพัฒนาสติปัญญา ได้ผลงานวิจัย/เทคโนโลยีสนับสนุนการพัฒนาสติปัญญาเด็กไทยทุกกลุ่มวัย มีระบบฐานข้อมูลและการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ ได้เครือข่ายการพัฒนาสติปัญญาเด็กไทยที่เข้มแข็งมีประสิทธิภาพ


ดาวน์โหลด ppt โครงการพัฒนาสติปัญญาเด็กไทย ปี 2551

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google