งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการพัฒนาศูนย์ วิกฤตสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2551 โดย สถาบันกัลยาณ์ราช นครินทร์ และ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการพัฒนาศูนย์ วิกฤตสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2551 โดย สถาบันกัลยาณ์ราช นครินทร์ และ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการพัฒนาศูนย์ วิกฤตสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2551 โดย สถาบันกัลยาณ์ราช นครินทร์ และ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10

2 พัฒนาระบบบริหารวิกฤตสุขภาพจิต พัฒนาทักษะ Intervention ให้ บุคลากรปฏิบัติงานวิกฤตสุขภาพจิต พัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถาบัน กัลยาณ์ราชนครินทร์และเครือข่ายให้มี ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน ประชาชนได้รับการดูแลปัญหา สุขภาพจิตอย่างทั่วถึง มีเครือข่ายสุขภาพจิตร่วมกับหน่วยงาน นอกกระทรวงสาธารณสุข

3 เกิดเครือข่ายวิกฤตสุขภาพจิตใน สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา บุคลากรที่ปฏิบัติงานวิกฤต สุขภาพจิตมีแนวทางในการบริการ วิกฤตสุขภาพจิต มีฐานข้อมูลวิกฤตสุขภาพจิต

4 จังหวัดที่มีเครือข่ายวิกฤต สุขภาพจิต ทั่วประเทศ

5 อาจารย์ในระดับอุดมศึกษาใน เขตกรุงเทพมหานครและ ปริมณฑล เครือข่ายศูนย์วิกฤต สุขภาพจิตทั่วประเทศ บุคลากรสังกัดกรมสุขภาพจิต

6 มีการประสานงานระหว่าง เครือข่ายระดับอุดมศึกษา กับเครือข่ายวิกฤต สุขภาพจิต นิเทศติดตามผลการ ดำเนินงานของเครือข่าย มีการรายงานด้วยระบบอิ เล็กโทรนิค

7 กิจกรรมหลักเป้าหมาย ( หน่วยนับ ) งบประมาณ ( บาท ) โครงการพัฒนาเครือข่ายวิกฤต สุขภาพจิตในสถานศึกษาใน ระดับอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพและ ปริมณฑล โครงการพัฒนาระบบการให้ความรู้ เครือข่ายอิเล็กโทรนิค ศูนย์วิกฤต สุขภาพจิต โครงการสัมมนาวิกฤตสุขภาพจิต ระดับชาติ ครั้งที่ 2 โครงการซ้อมแผนวิกฤตสุขภาพจิต สำหรับบุคลากรสาธารณสุข 2 ภาค สังกัดกรมสุขภาพจิต 1 รุ่น รุ่นละ 50 คน รวม 50 คน เครือข่ายสามารถใช้ ฐานข้อมูลและ website วิกฤตสุขภาพจิต 200 คน ภาคละ 1 หน่วยงาน 150,000 50,000 600,000 200,000 รวมงบประมาณ 1,000,000 ( หนึ่งล้านบาทถ้วน )

8


ดาวน์โหลด ppt โครงการพัฒนาศูนย์ วิกฤตสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2551 โดย สถาบันกัลยาณ์ราช นครินทร์ และ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google