งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการพัฒนาศูนย์วิกฤตสุขภาพจิต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการพัฒนาศูนย์วิกฤตสุขภาพจิต"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการพัฒนาศูนย์วิกฤตสุขภาพจิต
ปีงบประมาณ 2551 โดย สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ และ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10

2 วัตถุประสงค์ พัฒนาระบบบริหารวิกฤตสุขภาพจิต พัฒนาทักษะ Intervention ให้บุคลากรปฏิบัติงานวิกฤตสุขภาพจิต พัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์และเครือข่ายให้มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน ประชาชนได้รับการดูแลปัญหาสุขภาพจิตอย่างทั่วถึง มีเครือข่ายสุขภาพจิตร่วมกับหน่วยงานนอกกระทรวงสาธารณสุข

3 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ
เกิดเครือข่ายวิกฤตสุขภาพจิตในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา บุคลากรที่ปฏิบัติงานวิกฤตสุขภาพจิตมีแนวทางในการบริการวิกฤตสุขภาพจิต มีฐานข้อมูลวิกฤตสุขภาพจิต

4 จังหวัดที่มีเครือข่ายวิกฤตสุขภาพจิต
พื้นที่ดำเนินโครงการ จังหวัดที่มีเครือข่ายวิกฤตสุขภาพจิต ทั่วประเทศ

5 อาจารย์ในระดับอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กลุ่มเป้าหมาย อาจารย์ในระดับอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เครือข่ายศูนย์วิกฤตสุขภาพจิตทั่วประเทศ บุคลากรสังกัดกรมสุขภาพจิต

6 แนวทางการติดตาม ประเมินผล
แนวทางการติดตาม ประเมินผล มีการประสานงานระหว่างเครือข่ายระดับอุดมศึกษากับเครือข่ายวิกฤตสุขภาพจิต นิเทศติดตามผลการดำเนินงานของเครือข่าย มีการรายงานด้วยระบบอิเล็กโทรนิค

7 รวมงบประมาณ 1,000,000 (หนึ่งล้านบาทถ้วน)
กิจกรรมหลัก เป้าหมาย (หน่วยนับ) งบประมาณ (บาท) โครงการพัฒนาเครือข่ายวิกฤตสุขภาพจิตในสถานศึกษาในระดับอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพและปริมณฑล โครงการพัฒนาระบบการให้ความรู้เครือข่ายอิเล็กโทรนิค ศูนย์วิกฤตสุขภาพจิต โครงการสัมมนาวิกฤตสุขภาพจิตระดับชาติ ครั้งที่ 2 โครงการซ้อมแผนวิกฤตสุขภาพจิตสำหรับบุคลากรสาธารณสุข 2 ภาค สังกัดกรมสุขภาพจิต 1 รุ่น รุ่นละ 50 คน รวม 50 คน เครือข่ายสามารถใช้ฐานข้อมูลและwebsite วิกฤตสุขภาพจิต คน ภาคละ 1 หน่วยงาน 150,000 50,000 600,000 200,000 รวมงบประมาณ 1,000,000 (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

8 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt โครงการพัฒนาศูนย์วิกฤตสุขภาพจิต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google