งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทบาท อสม. และภาคีเครือข่าย สุขภาพภาคประชาชนในการ จัดการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม เขตพื้นที่ภาคเหนือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทบาท อสม. และภาคีเครือข่าย สุขภาพภาคประชาชนในการ จัดการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม เขตพื้นที่ภาคเหนือ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทบาท อสม. และภาคีเครือข่าย สุขภาพภาคประชาชนในการ จัดการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม เขตพื้นที่ภาคเหนือ

2 ลักษณะการประสบภัย • น้ำหลาก / น้ำป่า – แรง เร็ว ใช้ เวลาไม่นาน • น้ำไหล – เส้นทางเดินน้ำ ท่วม ซ้ำซาก ท่วม 2-3 วัน • น้ำท่วมขัง – ที่ลุ่ม ท่วมนาน

3 P: Preparedness - การ เตรียมความพร้อม • สรุปบทเรียน – วิเคราะห์สภาพปัญหา แนวทางของพื้นที่ • การซ้อมแผน – กำหนดกิจกรรมและ บทบาทภาคี ( ปชช., ราชการ, อปท., สื่อมวลชน ) • การสำรองยา / เวชภัณฑ์ – จัดชุดยา สามัญประจำบ้านและยาที่จะใช้ • การเตรียมภาคประชาชน – ระบบข้อมูล ข่าวสาร ช่องทางการสื่อสาร การแจ้งเตือน ความรู้และวิธีการปฏิบัติตัวเมื่อเกิดภัย

4 P: Prevention - การ ป้องกัน • ระบบเฝ้าระวัง – ครอบคลุมพื้นที่เสี่ยง, ตามระบบ / โครงสร้างราชการและท้องถิ่นที่ มีอยู่แล้ว • ข้อมูล – ปริมาณน้ำ, สภาพอากาศ, ความ เสี่ยง และความเคลื่อนที่เกี่ยวข้อง • การสื่อสารและการแจ้งเตือนภัย – สวท., โทรศัพท์, วิทยุชุมชน, หอกระจาย ข่าว • แต่งตั้งคณะทำงาน - กำหนดบทบาท หน้าที่ของแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

5 R: Reaction - การช่วยเหลือ • ระบบการช่วยเหลือ – โดยใช้สื่อท้องถิ่นและ สวท. แจ้งข่าวสารและความต้องการ • การให้ความช่วยเหลือ – ชมรม / สมาคมอสม. เข้าถึงพื้นที่, เครือข่ายแจ้งภัย ระดับหมู่บ้าน, ระดมเงินและสิ่งของ, เรี่ยไร / ขอ สนับสนุนจากแหล่งทุน / เครือข่าย – ศูนย์วิชาการ – สนับสนุนสิ่งของเครื่องใช้, ประเมิน และฟื้นฟูจิตใจ • สิ่งของ เครื่องใช้ในยามประสบภัย – อาหารแห้ง, ยา, ไฟฉาย, เทียนไข, เรือ, ชูชีพ, รองเท้าบูท

6 R: Recovery - การฟื้นฟู • การประเมินและฟื้นฟูจิตใจ • ขวัญกำลังใจ – เงิน, สิ่งของ เครื่องใช้ • ที่พักพิงและอุปกรณ์ดำรงชีพ • การเยี่ยมเยือน • ประสานงาน – ขอความช่วยเหลือ จากหน่วยงาน / องค์กรที่เกี่ยวข้อง

7 ประสบการณ์ทำให้เกิดการเรียนรู้ • ความเดือดร้อนแตกต่างกัน : ความต้องการ ความช่วยเหลือก็ต่างกัน • ลักษณะภัยต่างกัน : การเตรียมพร้อมก็ไม่ เหมือนกัน • ความช่วยเหลือไม่เหมาะสม ( มากไป น้อยไป ไม่ตรงความต้องการ ไม่ทันเวลา ขาดการ จัดการที่ดี ) : เป็นการซ้ำเติมความทุกข์ • การจัดการตนเองและระบบเครือข่ายในพื้นที่ จะสร้างความพึงพอใจได้มากกว่า

8 ความต้องการสนับสนุนจาก ส่วนกลาง • กองทุนสวัสดิการ อสม. ( ไม่ติดระเบียบ ราชการ ) • ยา / เวชภัณฑ์ / งบประมาณ ให้ อสม. ไปดูแล ประชาชน • เรือ / เสื้อชูชีพ / รองเท้าบูท / วิทยุสื่อสาร ให้ ระดับหมู่บ้าน • ชุดผลิตน้ำดื่มในภาวะฉุกเฉิน • กิจกรรมฟื้นฟูจิตใจ / ความบันเทิงระหว่าง ประสบภัย • กองทุนช่วยเหลือ ( เฉพาะด้าน ) จากศูนย์ / กอง สช. ฯ • การซ้อมแผน : ปรับเรื่องไข้หวัดฯ เป็นเรื่อง “ ภัยสุขภาพ ” • สนับสนุนการตั้งเครือข่ายระดับพื้นที่ ( หมู่บ้าน - ภาค ) เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลสภาพน้ำ ความ ต้องการฯ และประสานงานกับโครงสร้าง ภาครัฐที่มีอยู่แล้ว

9 ขอขอบคุณที่ให้ความ สนใจ


ดาวน์โหลด ppt บทบาท อสม. และภาคีเครือข่าย สุขภาพภาคประชาชนในการ จัดการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม เขตพื้นที่ภาคเหนือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google