งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการร่วมผลิตเจ้าพนักงาน ทันตสาธารณสุข หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ ( ทันต สาธารณสุข ) เพื่อปฏิบัติงานในโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการร่วมผลิตเจ้าพนักงาน ทันตสาธารณสุข หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ ( ทันต สาธารณสุข ) เพื่อปฏิบัติงานในโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการร่วมผลิตเจ้าพนักงาน ทันตสาธารณสุข หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ ( ทันต สาธารณสุข ) เพื่อปฏิบัติงานในโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล ประจำปี การศึกษา ๒๕๕๕

2 หลักการ เพื่อผลิตบุคลากรเจ้าพนักงานทันต สาธารณสุขเพิ่มในพื้นที่ขาดแคลน ใน การแก้ปัญหาสุขภาพช่องปากของ ประชาชน หลักสูตร ๒ ปี ปีแรกเรียนที่ วสส. ชลบุรี ปีที่สอง เรียนที่ รพ. ในจังหวัดที่รับทุน

3 คุณสมบัติของผู้สมัครเข้า ศึกษา มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ใน อำเภอที่ตั้งของโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลที่มีโควตาให้เข้าศึกษา อายุไม่ต่ำกว่า ๑๖ ปี และไม่เกิน ๓๕ ปี จบ ม. ๖ สายวิทย์ ( ไม่รับ ปวช. ปวส. ปวท.) GPAX ไม่น้อยกว่า ๒. ๐๐ GPA วิทย์ - คณิต ไม่น้อยกว่า ๒. ๐๐

4 การคัดเลือก รอบแรก โดยการสัมภาษณ์ ที่จังหวัด คัดเลือกให้มีจำนวนอย่างน้อย ๒ เท่าของจำนวนโควตาทุนที่ได้รับ จัดสรรของแต่ละโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล รอบสอง สอบข้อเขียน ที่ วสส. ชลบุรี

5 โควต้าจังหวัด ๓๐ คน อำเภอ เมือง๕ คน อำเภอ บ้านลาด๔ คน อำเภอ ท่ายาง๔ คน อำเภอ ชะอำ๔ คน อำเภอ บ้านแหลม๔ คน อำเภอ เขาย้อย๓ คน อำเภอ หนองหญ้าปล้อง๓ คน อำเภอ แก่งกระจาน๓ คน

6 ปฏิทินการรับสมัคร การรับสมัครวันที่ ๒ - ๒๐ เมษายน ๒๕๕๕  สำนักงาน สาธารณสุข จังหวัดทุก จังหวัด สอบสัมภาษณ์วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๕  สำนักงาน สาธารณสุข จังหวัดทุก จังหวัด ประกาศรายชื่อผู้ มีสิทธิ์สอบ ข้อเขียน วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕  สำนักงาน สาธารณสุข จังหวัดทุก จังหวัด ลงทะเบียนสอบ ข้อเขียน วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕  วิทยาลัยการ สาธารณสุขสิ รินธร สอบข้อเขียนวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕  วิทยาลัยการ สาธารณสุขสิ รินธรหรือ สถานที่ที่จะ กำหนดในวันที่ ๒ พ. ค. ๕๕

7 ค่าใช้จ่าย ค่าสมัครสอบสัมภาษณ์ ๑๐๐ บาท ค่าสมัครสอบข้อเขียน ๑๐๐ บาท ค่าเทอม ปีละ ๑๕, ๐๐๐ บาท ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ไม่มีทุนการศึกษา ไม่มีสัญญาผูกพัน

8 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt โครงการร่วมผลิตเจ้าพนักงาน ทันตสาธารณสุข หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ ( ทันต สาธารณสุข ) เพื่อปฏิบัติงานในโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google