งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการร่วมผลิตเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ (ทันตสาธารณสุข) เพื่อปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการร่วมผลิตเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ (ทันตสาธารณสุข) เพื่อปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการร่วมผลิตเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ (ทันตสาธารณสุข) เพื่อปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕

2 หลักการ เพื่อผลิตบุคลากรเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขเพิ่มในพื้นที่ขาด แคลน ในการแก้ปัญหาสุขภาพช่องปากของประชาชน หลักสูตร ๒ ปี ปีแรกเรียนที่ วสส.ชลบุรี ปีที่สอง เรียนที่ รพ.ในจังหวัดที่รับทุน

3 คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา
มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในอำเภอที่ตั้งของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่มีโควตาให้เข้าศึกษา อายุไม่ต่ำกว่า ๑๖ ปี และไม่เกิน ๓๕ ปี จบ ม.๖ สายวิทย์ (ไม่รับ ปวช. ปวส. ปวท.) GPAX ไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ GPA วิทย์-คณิต ไม่น้อยกว่า ๒.๐๐

4 การคัดเลือก รอบแรก โดยการสัมภาษณ์ ที่จังหวัด
คัดเลือกให้มีจำนวนอย่างน้อย ๒ เท่าของจำนวนโควตาทุนที่ได้รับจัดสรรของแต่ละโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รอบสอง สอบข้อเขียน ที่ วสส.ชลบุรี

5 โควต้าจังหวัด ๓๐ คน อำเภอ เมือง ๕ คน อำเภอ บ้านลาด ๔ คน
อำเภอ เมือง ๕ คน อำเภอ บ้านลาด ๔ คน อำเภอ ท่ายาง ๔ คน อำเภอ ชะอำ ๔ คน อำเภอ บ้านแหลม ๔ คน อำเภอ เขาย้อย ๓ คน อำเภอ หนองหญ้าปล้อง ๓ คน อำเภอ แก่งกระจาน ๓ คน

6 ปฏิทินการรับสมัคร การรับสมัคร วันที่ ๒-๒๐ เมษายน ๒๕๕๕
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด สอบสัมภาษณ์ วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๕ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ ลงทะเบียนสอบข้อเขียน วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร สอบข้อเขียน วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรหรือสถานที่ที่จะกำหนดในวันที่ ๒ พ.ค.๕๕

7 ไม่มีทุนการศึกษา ไม่มีสัญญาผูกพัน
ค่าใช้จ่าย ค่าสมัครสอบสัมภาษณ์ ๑๐๐ บาท ค่าสมัครสอบข้อเขียน ๑๐๐ บาท ค่าเทอม ปีละ ๑๕,๐๐๐ บาท ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ไม่มีทุนการศึกษา ไม่มีสัญญาผูกพัน

8 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt โครงการร่วมผลิตเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ (ทันตสาธารณสุข) เพื่อปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google