งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิทยาศาสตร์การกีฬา สาธารณสุขศาสตร์ เทคโนโลยีการจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการเกษตร วิศวกรรมศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ แพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ก้าวหน้า โควตา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิทยาศาสตร์การกีฬา สาธารณสุขศาสตร์ เทคโนโลยีการจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการเกษตร วิศวกรรมศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ แพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ก้าวหน้า โควตา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 วิทยาศาสตร์การกีฬา สาธารณสุขศาสตร์ เทคโนโลยีการจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการเกษตร วิศวกรรมศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ แพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ก้าวหน้า โควตา รั รับตรง

3 ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ สุรินทร์ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง และ ปราจีนบุรี โควตาโรงเรียน ทุกจังหวัดที่เหลือทั้งหมดทั่วประเทศ โควตาจังหวัด

4 2. GPAX 4 ภาคเรียน (ถึงภาค 2 ของ ม.5) ไม่ต่ำกว่า 2.75 1. แผนการเรียน - วิทย์-คณิต : สมัครได้ทุกสาขาวิชา - ศิลป์คำนวณ : สมัคร สารสนเทศ และ การจัดการ - ศิลป์ภาษา : สมัครได้เฉพาะการจัดการ

5 ผู้มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์ฯ นักกีฬา ดนตรีและนาฏศิลป์ เด็กดีมีคุณธรรม สอวน.

6 1. แผนการเรียนวิทย์-คณิตฯ 2. GPAX 4 ภาคเรียน (ถึงภาค 2 ของ ม.5) ไม่ต่ำกว่า 2.75 3. มีคุณสมบัติ และความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

7 ประโยชน์ และสวัสดิการที่ได้รับ ฟรีค่าหน่วยกิต + ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย ในภาคแรก เมื่อสิ้นภาคการศึกษา ได้ GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00 จะได้รับทุน ในภาคการศึกษาต่อไป

8 เป็นนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ หรือ นักเรียนภายใต้โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.)

9 มีคุณสมบัติ และความสามารถทางด้านกีฬาตามที่ ม.กำหนด GPAX 4 ภาคเรียน (ถึงภาค 2 ของ ม.5) ไม่ต่ำกว่า 2.50

10 มีคุณสมบัติ และความสามารถทางด้านดนตรีและนาฏศิลป์ ที่ ม.กำหนด GPAX 4 ภาคเรียน (ถึงภาค 2 ของ ม.5) ไม่ต่ำกว่า 2.50

11 เป็นนักเรียนที่มีผลงานด้านคุณธรรม จริยธรรมด้านต่างๆ และประพฤติตนเป็นประโยชน์แก่สังคม โดยได้รับใบรับรอง ใบประกาศเกียรติคุณ วุฒิบัตร หรือโล่/รางวัล จาก หน่วยงาน ระดับประเทศ ที่มหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ GPAX 4 ภาคเรียน (ถึงภาค 2 ของ ม.5) ไม่ต่ำกว่า 2.75

12 เป็นผู้ผ่านการอบรมตลอดหลักสูตรใน สอวน.ค่าย 2 GPAX 4 ภาคเรียน (ถึงภาค 2 ของ ม.5) ไม่ต่ำกว่า 2.75

13 ประโยชน์ และสวัสดิการที่ได้รับ ฟรีค่าหน่วยกิต + ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย ในภาคแรก เมื่อสิ้นภาคการศึกษา ได้ GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00 จะได้รับทุน ในภาคการศึกษาต่อไป

14 ประโยชน์ และสวัสดิการที่ได้รับ 50 ทุน (ต้องสมัคร) ค่าเล่าเรียนฟรี - ค่าหอพักฟรี มีค่าใช้จ่าย 3,000 บาท/เดือน

15 2. พิมพ์ใบสมัครและใบแจ้งการชำระเงินออกมา www.sut.ac.th/ces 1. สมัครที่เว็ป www.sut.ac.th/ces 3. ให้นักเรียนไปชำระเงินค่าสมัครที่ ที่ทำการ ไปรษณีย์/ธนาคารตามที่ระบุในใบแจ้งยอดฯ 4. ค่าธรรมเนียมการสมัคร 300 บาท / โควตา

16 3. หลักฐานเพิ่มเติม ของแต่ละประเภท โควตาพิเศษ ที่สมัคร 2. ใบ ปพ. 1 ฉบับจริง (มีผลการเรียน 4 ภาค) 1. ใบสมัครที่พิมพ์ออกมาจากเว็ป

17

18

19 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt วิทยาศาสตร์การกีฬา สาธารณสุขศาสตร์ เทคโนโลยีการจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการเกษตร วิศวกรรมศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ แพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ก้าวหน้า โควตา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google