งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยินดีต้อนรับ คณะอนุกรรมการดำเนินการสรร หาอธิการบดี ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๕ วันศุกร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙. ๓๐ น. ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยินดีต้อนรับ คณะอนุกรรมการดำเนินการสรร หาอธิการบดี ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๕ วันศุกร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙. ๓๐ น. ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ยินดีต้อนรับ คณะอนุกรรมการดำเนินการสรร หาอธิการบดี ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๕ วันศุกร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙. ๓๐ น. ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

2 ปฏิทินการดำเนินการสรร หาอธิการบดี

3 ๑.เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย ๒. เป็นข้าราชการของ มหาวิทยาลัย ๓.เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ( เงินแผ่นดินและ เงินรายได้ ) ๔. เป็นพนักงานราชการของ มหาวิทยาลัย ( เงินแผ่นดินและ เงินรายได้ ) ผู้มีสิทธิเสนอชื่อ อธิการบดี

4 กรณีผู้มีสิทธิเสนอชื่อไปปฏิบัติ ราชการประจำนอกมหาวิทยาลัย หรือ ไปปฏิบัติราชการตามคำสั่ง มหาวิทยาลัย ให้เสนอชื่อผู้สมควร ดำรงตำแหน่งอธิการบดีต่อประธาน คณะกรรมการสรรหาล่วงหน้า โดยทำ บันทึกข้อความและจัดส่งมายัง สำนักงานสภา - มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารสำนักงาน อธิการบดี ชั้น ๓ หรือ จัดส่งทาง จดหมายอิเล็คทรอนิกส์ไปที่ tanawaty @ nu.ac.th ระหว่างวันจันทร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ถึงวันศุกร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ พร้อมนำหลักฐาน การไปราชการ มาแสดงด้วย การใช้สิทธิเสนอ ชื่อล่วงหน้า

5 แบบฟอร์มการใช้สิทธิ เสนอชื่อล่วงหน้า ( ปรากฏตามเอกสารที่นำเสนอ )

6 การปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ ธุรการ ๑. จัดทำบัตรเสนอชื่อ และเตรียมอุปกรณ์ เกี่ยวกับการเสนอชื่อ ( ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานสภามหาวิทยาลัย นเรศวร ) ๒. ประสานงานกับคณะอนุกรรมการประจำ หน่วยเสนอชื่อ เพื่อให้การสรรหาอธิการบดี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ( ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานสภาฯ ) ๓. ประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ( ผู้รับผิดชอบ : งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง ) ๔. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ เพื่อให้การสรรหาผู้ดำรง ตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

7 การปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการประจำ หน่วยเสนอชื่อ ๑.รับรายชื่อ บัตรเสนอชื่อและอุปกรณ์เกี่ยวกับการ เสนอชื่อ ในวันอังคารที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ภายในเวลา ๑๕. ๓๐ น. ณ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๓ มหาวิทยาลัย นเรศวร ๒.จัดเตรียมหีบบัตร อุปกรณ์เกี่ยวกับการเสนอชื่อ และปฏิบัติหน้าที่ประจำ – หน่วยเสนอชื่อ ในวันพุธที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ระหว่างเวลา ๐๗. ๓๐ น.- ๑๕. ๐๐ น. ๓.ปิดหีบบัตรรับการเสนอชื่อเมื่อถึงเวลา ๑๕. ๐๐ น. จากนั้นให้ทำการเปิดหีบบัตรเพื่อขานรายชื่อผู้ ได้รับการเสนอชื่อ โดยให้อ่านรายชื่อผู้ได้รับการ เสนอชื่อ โดยไม่นับความถี่ กรณีมีผู้ได้รับการ เสนอชื่อซ้ำ ให้อ่านว่า ซ้ำ ๔.จัดทำรายงานผลการขานรายชื่อตามแบบฟอร์ม และจัดส่งรายงานพร้อมด้วยหลักฐานการเสนอชื่อ ต่อคณะอนุกรรมการธุรการ ณ ห้องประชุมเสลา ๕ ชั้น ๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี ภายในเวลาไม่เกิน ๑๗. ๐๐ น.

8 ตัวอย่างบัตรเสนอชื่อ อธิการบดี ตัวอย่างบัตรเสนอชื่อ อธิการบดี ( ปรากฏตามเอกสารที่นำเสนอ )

9 แบบรายงานแสดงผลของการ เสนอชื่ออธิการบดี แบบรายงานแสดงผลของการ เสนอชื่ออธิการบดี ( ปรากฏตามเอกสารที่นำเสนอ )

10 ขอขอบพระคุณ คณะอนุกรรมการดำเนินการสรร หาอธิการบดีทุกท่าน


ดาวน์โหลด ppt ยินดีต้อนรับ คณะอนุกรรมการดำเนินการสรร หาอธิการบดี ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๕ วันศุกร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙. ๓๐ น. ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google