งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

๑. ภาคการศึกษาฤดูร้อน เดือน มีนาคม - พฤษภาคม ใน ๑ ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น ภาคการศึกษาที่ ๑ เดือน มิถุนายน - กันยายน ภาคการศึกษาที่ ๒ เดือน พฤศจิกายน -

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "๑. ภาคการศึกษาฤดูร้อน เดือน มีนาคม - พฤษภาคม ใน ๑ ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น ภาคการศึกษาที่ ๑ เดือน มิถุนายน - กันยายน ภาคการศึกษาที่ ๒ เดือน พฤศจิกายน -"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ภาคการศึกษาฤดูร้อน เดือน มีนาคม - พฤษภาคม ใน ๑ ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น ภาคการศึกษาที่ ๑ เดือน มิถุนายน - กันยายน ภาคการศึกษาที่ ๒ เดือน พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ ๒

3  ภาคการศึกษาปกติ ไม่ต่ำกว่า ๙ หน่วยกิต แต่ไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิต แต่ไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิต  ภาคการศึกษาภาคฤดูร้อน ไม่เกิน ๙ หน่วยกิต ๓

4 ๒ ) อาจลงทะเบียนรายวิชาต่อเนื่อง ควบคู่กับ รายวิชาบังคับก่อนที่เคยสอบไม่ ผ่าน รายวิชาบังคับก่อนที่เคยสอบไม่ ผ่าน ๑ ) ต้องสอบได้วิชาบังคับก่อน หาก ฝ่าฝืนถือว่าการ ลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นเป็น โมฆะ ลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นเป็น โมฆะ หลักเกณฑ์ ๔

5 เป็นนักศึกษาภาคการศึกษาสุดท้ายที่จะ สำเร็จการศึกษา รายวิชาที่ต้องการเรียนไม่เปิดสอนใน ภาคการศึกษานั้น ๑ ๒ ๕

6 ๑ กระทำภายในสัปดาห์แรก ลงเพิ่มกรณี เคยสอบตก (F) ลงเพิ่มกรณี เคยถอน (W) ๒ ๓ ๖

7 ภายใน ๕ สัปดาห์ของภาค การศึกษาฤดูร้อน ภายใน ๑๒ สัปดาห์ของภาค การศึกษาปกติ ๑ ๒ ๗

8 ๔ ) พักการเรียนติดกันเกิน ๒ ภาค เรียนไม่ได้ ๑ ) ถูกเกณฑ์ทหาร ๒ ) ประสบอุบัติเหตุ ภยันตราย เจ็บป่วย ๓ ) มีความจำเป็นส่วนตัว ๘

9 กำหนดเป็นระดับคะแนน ค่าระดับ คะแนนต่อหน่วยกิต A = 4.0 D = 1.0 A = 4.0 D = 1.0 B+ = 3.5 F = 0 ( ต้องลงซ่อม ) B+ = 3.5 F = 0 ( ต้องลงซ่อม ) B = 3.0 W = - ( ต้องลงเพิ่ม ) B = 3.0 W = - ( ต้องลงเพิ่ม ) C+ = 2.5 I = Incomplete C+ = 2.5 I = Incomplete C = 2.0 U = Unsatisfactory C = 2.0 U = Unsatisfactory D+ = 1.5 S = Satisfactory D+ = 1.5 S = Satisfactory ๙

10 ๒ ) อาจารย์ผู้สอนต้องเปลี่ยนระดับคะแนน ม. ส. (I) ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันเปิด ภาคการศึกษา ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันเปิด ภาคการศึกษา ๑ ) ต้องยื่นคำร้องภายในกำหนด ๑๐ วันทำ การ หลังจากวันเปิดภาคการศึกษาถัดไป หลังจากวันเปิดภาคการศึกษาถัดไป ๑๐

11 ๑ ) GPA. เฉลี่ยสะสม ต่ำกว่า ๑. ๕๐ เมื่อมีหน่วยกิต สะสม ๓๐ ถึง ๕๙ หน่วยกิต ถึง ๕๙ หน่วยกิต ๒ ) GPA. เฉลี่ยสะสม ต่ำกว่า ๑. ๗๕ เมื่อมีหน่วยกิต สะสมตั้งแต่ ๖๐ หน่วยกิตขึ้นไป ๖๐ หน่วยกิตขึ้นไป ๓ ) GPA. เฉลี่ยสะสม ต่ำกว่า ๑. ๙๐ เมื่อลงทะเบียน ครบในหลักสูตร ๔ ) เมื่อลงทะเบียนครบในหลักสูตร ได้ GPA. ตั้งแต่ ๑. ๙๐ ขึ้นไป แต่ไม่ถึง ๒. ๐๐ นักศึกษาขอลงทะเบียนเรียน Regrade ในรายวิชา แต่ไม่ถึง ๒. ๐๐ นักศึกษาขอลงทะเบียนเรียน Regrade ในรายวิชา ที่ได้ระดับคะแนนต่ำกว่า A เพื่อปรับ GPA. เฉลี่ย สะสมให้ถึง ๒. ๐๐ ที่ได้ระดับคะแนนต่ำกว่า A เพื่อปรับ GPA. เฉลี่ย สะสมให้ถึง ๒. ๐๐ ภายในระยะเวลา ๓ ภาคการศึกษา ภายในระยะเวลา ๓ ภาคการศึกษา ๕ ) ใช้เวลาศึกษาเกิน ๒ เท่าของหลักสูตร ๑๑

12 พิจารณาลงโทษเป็น ๓ สถานคือ ได้เกรด F ในรายวิชาที่ทำการทุจริตนั้น ได้เกรด F ในรายวิชาที่ทำการทุจริตนั้น และสั่งยกเลิก การลงทะเบียนเรียนทุกรายวิชาในภาค การศึกษานั้น สั่งให้พักการเรียน ๑ ภาคการศึกษา ๑ ๒ ๓ ๑๒

13 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ ๑๓ ภาคการศึกษาปกติ๑๔, ๐๐๐ บาท ภาคการศึกษาปกติ๑๔, ๐๐๐ บาท ภาคการศึกษาฤดูร้อน ๗, ๐๐๐ บาท ภาคการศึกษาฤดูร้อน ๗, ๐๐๐ บาท

14 สาขาวิชาอื่นๆ ที่ไม่ใช่สาขาวิชาเทคโนโลยี สารสนเทศธุรกิจ ๑๔ ภาคการศึกษาปกติ ๑๓, ๕๐๐ บาท ภาคการศึกษาฤดูร้อน ๖, ๗๕๐ บาท

15 ๑. ค่าเปลี่ยน เพิ่ม ลดรายวิชา ครั้งละ ๕๐ บาท ๒. ค่าลงทะเบียนช้ากว่ากำหนดวันละ ๕๐ บาท ๓. ค่ารักษาสภาพ ภาคการศึกษาละ ๓๐๐ บาท ๔. ค่าใบรายงานผลการศึกษา ชุดละ ๕๐ บาท ๕. ค่าสอบพิเศษ วิชาละ ๑๐๐ บาท ๑๔

16 เนื้อหาครอบคลุมไม่น้อยกว่า ๓ ใน ๔ มีเกรดไม่ต่ำกว่า C เทียบโอนได้ไม่เกิน ๓ ใน ๔ ของ หน่วยกิต ตลอดหลักสูตร ๑ ๒ ๓ ๑๖

17 ตลอดหลักสูตร ประเมินโดยการทดสอบมาตรฐาน ผลการประเมินไม่ต่ำกว่า C ๑ ๒ ๓ ๑๗

18 ๑ ) หลักสูตรเทียนโอน ลงทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๗๒ หน่วยกิต ๒ ) หลักสูตร ๔ ปี ลงทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๑๒๐ หน่วยกิต ๓ ) ต้องมีผลการศึกษาไม่ต่ำกว่า C ๔ ) GPA. เฉลี่ยสะสม 3.75 - 4.00 รับ ปริญญาเกียรตินิยมอันดับ ๑ ๕ ) GPA. เฉลี่ยสะสม 3.50 - 3.74 รับ ปริญญาเกียรตินิยมอันดับ ๒ ๑๘

19 ๑. ให้คำแนะนำการลงทะเบียนเรียน ๒. ทักท้วงการลงทะเบียนเรียน เมื่อเห็นว่าไม่ เหมาะสม ๓. ควบคุมการลงทะเบียนเรียนให้เป็นไปตาม ระเบียบข้อบังคับ ๔. แนะนำและช่วยเหลือนักศึกษาเพื่อแก้ไข อุปสรรคเกี่ยวกับ ปัญหาการเรียน ปัญหาการเรียน ๕. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการศึกษา ๑๙

20 ๒๐


ดาวน์โหลด ppt ๑. ภาคการศึกษาฤดูร้อน เดือน มีนาคม - พฤษภาคม ใน ๑ ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น ภาคการศึกษาที่ ๑ เดือน มิถุนายน - กันยายน ภาคการศึกษาที่ ๒ เดือน พฤศจิกายน -

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google