งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสร้างแรงจูงใจและพัฒนา อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสร้างแรงจูงใจและพัฒนา อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสร้างแรงจูงใจและพัฒนา อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม
การสร้างแรงจูงใจและพัฒนา อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ประจำปี 2555

2 โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้ อสม. 2555 การอบรม อสม. เชี่ยวชาญ
โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้ อสม การอบรม อสม. เชี่ยวชาญ วัตถุประสงค์เฉพาะของการอบรม อสม. เชี่ยวชาญ๑๐สาขา ๑. มีความรู้ มีทักษะในสาขานั้นๆอย่างถูกต้องตามหลัก วิชาการ ๒. สามารถสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมชุมชนใน สาขานั้น ๆ ๓. สามารถบริหารจัดการ วางแผนแก้ไขปัญหาและพัฒนา ระบบ สุขภาพชุมชนโดยเชื่อมโยงและบูรณาการกับ แผนของชุมชน/ ท้องถิ่น โดยใช้งบประมาณจาก องค์การบริหารส่วนตำบล และจากแหล่งอื่น ๆ ได้ ๔. สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ ในสาขานั้น ๆ ได้

3 เป้าหมาย อสม. อสม.ในพื้นที่ รพ.สต. โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลศูนย์และเขตเมือง เป้าหมายทั่วประเทศ 200,000 คน คุณสมบัติของ อสม. ที่จะคัดเลือกเป็น อสม. เชี่ยวชาญ ๑. ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรมาตรฐานอาสาสมัครสาธารณสุข ปีพุทธศักราช ๒๕๕๐ ๒. ต้องผ่านประสบการณ์ การทำงานในสาขานั้น ๆ มาก่อน อย่างน้อย ๒ ปี 3. สามารถเข้ารับการอบรม อสม.เชี่ยวชาญได้คนละ 1 สาขา เท่านั้น

4 โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้ อสม. 2555 การอบรม อสม. เชี่ยวชาญ
โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้ อสม การอบรม อสม. เชี่ยวชาญ  การสนับสนุนจากส่วนกลาง - งบประมาณอบรม 230 บาท/คน (ระยะเวลา 2 วัน) - หลักสูตรการอบรม / แบบทดสอบความรู้ / แบบประกาศนียบัตร / คู่มือการอบรม ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ เว็บไซด์ - การสนับสนุนชุดอุปกรณ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานแก่ อสม. (หมู่บ้านละ 2 ชุด) จังหวัดจัดอบรมตามแนวทาง เมษายน – มิถุนายน 2555 และรายงานผลการอบรมตามแบบรายงาน มาที่ ศูนย์ สช.ภาคกลาง / กอง สช. ภายใน กรกฎาคม 2555

5 การจัดงานวัน อสม.แห่งชาติ ปี 2555
จัดระหว่างวันที่ มีนาคม 2555 รูปแบบ วันที่ 19 มีนาคม 2555 - ประชุมวิชาการ / ซ้อมรับรางวัล ณ โรงแรม... - งานเลี้ยง ในช่วงกลางคืน วันที่ 20 มีนาคม ณ ศูนย์การประชุมไบเทค บางนา - พิธีมอบรางวัล อสม.ดีเด่น ระดับต่างๆ

6 การคัดเลือกประเมินผลงาน อสม. ดีเยี่ยม
อสม.ดีเยี่ยมประจำปี 2554 (รับเครื่องราชเหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์(ร.ท.ภ.)) 1. อสม. สมศรี แก้วแสงนอก จังหวัด นนทบุรี 2. อสม. ตุลา อุนพงศ์ถาวร จังหวัด จันทบุรี 3. อสม. จ่าสิบเอก สมบัติ วัฒนะโชติ จังหวัด ชัยนาท 4. อสม. ธัญญาภรณ์ ผาสุกกุล จังหวัด เพชรบุรี อสม.ดีเด่นระดับชาติปี ที่มีจำนวนปี ครบเกณฑ์ 5 ปี 1. อสม. วันชัย ธรรมรักเจริญ จังหวัดนครปฐม สาขาการควบคุมโรคติดต่อ(รอตรวจสอบคุณสมบัติ) หนังสือที่ สธ ว58 30 มกราคม 2555 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

7 โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม) เชิงรุก ปีงบประมาณ 2555
ลำ ดับ ชื่อจังหวัด จำนวนโคต้า อสม. ที่ได้รับงบปี 55 จำนวนอสม.ในฐานข้อมูล จำนวน อสม.ที่มีสิทธิ์รับเงิน ในฐานข้อมูล จำนวนโควต้า อสม. ที่ได้รับงบปี 55 จำนวน 213,917 คน จำนวน อสม.ที่มีสิทธิ์รับเงิน ในฐานข้อมูล จำนวน 214,566 คน จำนวน อสม.ที่พร้อมได้รับสิทธิ จำนวน 1,151 คน จำนวน อสม.ที่ไม่ครบในฐานข้อมูล จำนวน 502 คน *ข้อมูลจาก thaiphc.net.เข้าถึงเมื่อ 14 ก.พ. 55


ดาวน์โหลด ppt การสร้างแรงจูงใจและพัฒนา อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google