งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสร้างแรงจูงใจและ พัฒนา อาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน ( อสม.) ประจำปี 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสร้างแรงจูงใจและ พัฒนา อาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน ( อสม.) ประจำปี 2555."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสร้างแรงจูงใจและ พัฒนา อาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน ( อสม.) ประจำปี 2555

2 วัตถุประสงค์เฉพาะของการอบรม อสม. เชี่ยวชาญ๑๐ สาขา ๑. มีความรู้ มีทักษะในสาขานั้นๆอย่างถูกต้องตามหลัก วิชาการ ๒. สามารถสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมชุมชน ในสาขานั้น ๆ ๓. สามารถบริหารจัดการ วางแผนแก้ไขปัญหาและ พัฒนาระบบสุขภาพชุมชนโดยเชื่อมโยงและ บูรณาการกับแผนของชุมชน / ท้องถิ่น โดยใช้ งบประมาณจาก องค์การบริหารส่วนตำบลและ จากแหล่งอื่น ๆ ได้ ๔. สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ ในสาขานั้น ๆ ได้ โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้ อสม. 2555 การอบรม อสม. เชี่ยวชาญ

3  เป้าหมาย อสม. อสม. ในพื้นที่ รพ. สต. โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาล ทั่วไป โรงพยาบาลศูนย์และเขตเมือง เป้าหมายทั่วประเทศ 200,000 คน  คุณสมบัติของ อสม. ที่จะคัดเลือกเป็น อสม. เชี่ยวชาญ ๑. ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรมาตรฐานอาสาสมัคร สาธารณสุข ปีพุทธศักราช ๒๕๕๐ ๒. ต้องผ่านประสบการณ์ การทำงานในสาขานั้น ๆ มาก่อน อย่างน้อย ๒ ปี 3. สามารถเข้ารับการอบรม อสม. เชี่ยวชาญได้คนละ 1 สาขา เท่านั้น

4  การสนับสนุนจากส่วนกลาง - งบประมาณอบรม 230 บาท / คน ( ระยะเวลา 2 วัน ) - หลักสูตรการอบรม / แบบทดสอบความรู้ / แบบประกาศนียบัตร / คู่มือการอบรม ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ เว็บไซด์ www.thaiphc.netwww.thaiphc.net - การสนับสนุนชุดอุปกรณ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานแก่ อสม. ( หมู่บ้านละ 2 ชุด )  จังหวัดจัดอบรมตามแนวทาง เมษายน – มิถุนายน 2555 และรายงานผลการอบรมตามแบบรายงาน มาที่ ศูนย์ สช. ภาค กลาง / กอง สช. ภายใน กรกฎาคม 2555 โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้ อสม. 2555 การอบรม อสม. เชี่ยวชาญ

5  จัดระหว่างวันที่ 19-20 มีนาคม 2555  รูปแบบ วันที่ 19 มีนาคม 2555 - ประชุมวิชาการ / ซ้อมรับรางวัล ณ โรงแรม... - งานเลี้ยง ในช่วงกลางคืน วันที่ 20 มีนาคม 2555 ณ ศูนย์การประชุมไบเทค บางนา - พิธีมอบรางวัล อสม. ดีเด่น ระดับต่างๆ การจัดงานวัน อสม. แห่งชาติ ปี 2555

6 การคัดเลือกประเมินผลงาน อส ม. ดีเยี่ยม อสม. ดีเยี่ยมประจำปี 2554 ( รับเครื่องราชเหรียญทองดิเรก คุณาภรณ์ ( ร. ท. ภ.)) 1. อสม. สมศรี แก้วแสงนอก จังหวัด นนทบุรี 2. อสม. ตุลา อุนพงศ์ถาวร จังหวัด จันทบุรี 3. อสม. จ่าสิบเอก สมบัติ วัฒนะโชติ จังหวัด ชัยนาท 4. อสม. ธัญญาภรณ์ ผาสุกกุล จังหวัด เพชรบุรี อสม. ดีเด่นระดับชาติปี 2550. ที่มี จำนวนปี ครบเกณฑ์ 5 ปี 1. อสม. วันชัย ธรรมรักเจริญ จังหวัด นครปฐม สาขาการควบคุมโรคติดต่อ ( รอ ตรวจสอบคุณสมบัติ ) หนังสือที่ สธ. 0705.3 ว 58 30 มกราคม 2555 กรมสนับสนุน บริการสุขภาพ

7 โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน ( อสม ) เชิงรุก ปีงบประมาณ 2555 จำนวนโควต้า อสม. ที่ได้รับงบปี 55 จำนวน 213,917 คน จำนวน อสม. ที่มีสิทธิ์รับเงิน ในฐานข้อมูล จำนวน 214,566 คน จำนวน อสม. ที่พร้อมได้รับสิทธิ จำนวน 1,151 คน จำนวน อสม. ที่ไม่ครบในฐานข้อมูล จำนวน 502 คน * ข้อมูลจาก thaiphc.net. เข้าถึงเมื่อ 14 ก. พ. 55 ลำ ดั บ ชื่อ จังหวั ด จำนวนโคต้า อสม. ที่ได้รับ งบปี 55 จำนวนอสม. ในฐานข้อมูล จำนวน อสม. ที่มี สิทธิ์รับเงิน ใน ฐานข้อมูล


ดาวน์โหลด ppt การสร้างแรงจูงใจและ พัฒนา อาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน ( อสม.) ประจำปี 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google