งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการ ส่งเสริม อนามัยการ เจริญพันธุ์ใน วัยรุ่นปี ๒๕๕๓.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการ ส่งเสริม อนามัยการ เจริญพันธุ์ใน วัยรุ่นปี ๒๕๕๓."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการ ส่งเสริม อนามัยการ เจริญพันธุ์ใน วัยรุ่นปี ๒๕๕๓

2 ประวัติวิทยากร นางวรรรณดี จันทรศิรินักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ การศึกษา พยาบาลศาสตรบันฑิต ( สภากาชาด ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คหกรรมศาสตรมหาบันฑิตสุโขทัยธรรมาธิราช การทำงานการส่งเสริมสุขภาพประชากรทุกกลุ่มอายุ การอนามัยการเจริญพันธุ์ การส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชน

3 ๑ อบรมแกน นำ สภาเด็ก และเยาวชน ๙ จังหวัดๆละ ๖ คน กิจกรรม

4 ๒ ประกวด นวัตกรรมการ ส่งเสริมอนามัย การเจริญพันธ์ใน วัยรุ่นโดยสภา เด็กและเยาวชน กิจกรรม

5 ๑. แกนนำสภา เด็กฯ ได้เรียนรู้ เกี่ยวกับอนามัย การเจริญพันธุ์ ในวัยรุ่น วัตถุประสงค์

6 ๒. สร้างการมี ส่วนร่วมของ แกนนำสภา เด็กฯในการ ส่งเสริม อนามัยการ เจริญพันธุ์ใน วัยรุ่น วัตถุประสงค์

7 ๑ การเรียนรู้ด้วย ตนเอง ๒ การ Shopping ๓ การ Walk Rally กระบวนการ เรียนรู้

8 ๑ สถานการณ์ปัญหา วัยรุ่น ๒ อนามัยการเจริญ พันธุ์ในวัยรุ่น ๓ พัฒนาการทางเพศ ในวัยรุ่น ๔ การให้คำปรึกษา เพื่อน เนื้อหาการ เรียนรู้

9 ๑ ในระหว่างการ อบรม ๒๐๐ คะแนน ๒ การนำผลงานไป ใช้และ นำเสนอ ๑๕๐ คะแนน นวัตกรรม

10 เกณฑ์การให้ คะแนน

11 ระหว่างการอบรม ความสามัคคี๒๐ การตรงต่อเวลา๒๐ ความพร้อมของทีม๒๐ การเคารพกฎ กติกา มรรยาท ๒๐ การเสียสละ๒๐ รวม ๑๐๐ คะแนน การทำงานทีม

12 การนำความรู้ไปใช้ ( สอดคล้อง / ครอบคลุม ) ๔๐ ผลงาน ( ครบถ้วน / มีความ เป็นไปได้ ) ๔๐ การนำเสนอ ( ความคิด สร้างสรรค์ / ง่ายต่อการ นำไปใช้ ๓๐ รวม ๑๐๐ คะแนน ระหว่างการอบรม การสร้างนวัตกรรม

13 แบบฟอร์มการให้ คะแนน จการทำงานเป็นทีม ๑๐๐ การนำความรู้ ไปใช้ ๔๐ ผลงาน ๔๐ การนำเสนอ ๓๐ รว ม ๑๒๓๔๕๑๒๑๒๑๒ ชบ รย จบ ตร สป ฉช ปจ สก นค

14 เวทีการประกวด ผลการดำเนินงาน๒๐ ปัญหา๒๐ ปัจจัยควาสสำเร็จ๒๐ ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา๒๐ ผลการประเมิน๒๐ การนำเสนอ ( ความคิดสร้างสรรค์ การมีส่วนร่วม น่าสนใจ ) ๕๐ นวัตกรรมและการนำเสนอ รวม ๑๕๐ คะแนน

15 แบบฟอร์มการให้ คะแนน จนวัตกรรม ๑๐๐การนำเสนอ ๕๐ รวม ชบ รย จบ ตร สป ฉช ปจ สก นค

16 ๑ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ๒ สถานที่............................. ๓ ค่าใช้จ่าย ( หลักฐาน การเบิกจ่าย ) การประกวด นวัตกรรม

17 รางวัลที่ ๑ ๘, ๐๐๐ บาท รางวัลที่ ๒ ๕, ๐๐๐ บาท รางวัลที่ ๓ ๓, ๐๐๐ บาท รางวัลที่ชมเชย ๖ รางวัลๆละ ๒, ๐๐๐ บาท รางวัล

18 ๑ เรื่องเล่าเช้า นี้ ๒ คลิปไม่ลับ ๓ พิธีกร ประจำวัน / นันทนาการ ภาระกิจของ กลุ่ม

19 ขอบคุ ณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt โครงการ ส่งเสริม อนามัยการ เจริญพันธุ์ใน วัยรุ่นปี ๒๕๕๓.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google