งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้น พื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้น พื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้น พื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน

2 การจัดสรรงบประมาณ * จัดสรรงบประมาณภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
* จัดสรรงบประมาณภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 1. จัดสรร 70 % ของนักเรียนรายบุคคล โดยใช้ ข้อมูลนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 (ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2556) ตาม หนังสือ สพฐ. ที่ศธ 0406/2643 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 2. จัดสรรเพิ่มเติมให้ครบ 100 % ของนักเรียน รายบุคคล โดยใช้ข้อมูลนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2556 (ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2556) จำนวน 3 ครั้ง ดังนี้ 2.1 ครั้งที่ 1 ตามหนังสือ สพฐ. ที่ศธ 04006/46 ลง วันที่ 13 มกราคม 2557 2.2 ครั้งที่ 2 ตามหนังสือ สพฐ. ที่ศธ 04006/ว71 ลง วันที่ 21 มกราคม 2557 2.3 ครั้งที่ 3 ตามหนังสือ สพฐ. ที่ศธ 04006/ว94 ลง วันที่ 24 มกราคม 2557

3 การจัดสรรงบประมาณ (ต่อ)
* จัดสรรงบประมาณภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2557 1. จัดสรร 70 % ของนักเรียนรายบุคคล โดยใช้ข้อมูลนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 (ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2556) ที่เลื่อนชั้นไปอีกระดับหนึ่ง ตามหนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04006/ว 112 ลงวันที่ 30 มกราคม 2557 2. จัดสรรเพิ่มเติมให้ครบ 100 % ของ นักเรียนรายบุคคล โดยใช้ข้อมูลนักเรียน ภาค เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 (ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557) ยังไม่ได้จัดสรร

4 แนวทางการบริหารงบประมาณ
กรณีโรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณ ค่า หนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์ การเรียน และค่าเครื่องแบบนักเรียน ไม่ครบ ตามจำนวนนักเรียนจริง ให้โรงเรียนยืมเงิน จากรายการค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ผู้เรียนมาใช้เป็นลำดับแรกก่อน หากยังไม่ พอให้ยืมเงินจากค่าจัดการเรียนการสอนเป็น ลำดับถัดไป กรณีโรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณเกิน จำนวนนักเรียนจริง ให้เก็บเงินงบประมาณไว้สมทบในการจัดการ สรรครั้งต่อไป ทั้งนี้ สพฐ. จะหักลบงบประมาณที่เกินในภาค เรียนถัดไป

5 การจัดซื้อหนังสือเรียน
• ขอให้โรงเรียนจัดซื้อหนังสือเรียนให้ครบ 100 % ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด ปัญหา/อุปสรรคในการจัดซื้อหนังสือเรียน • การจัดซื้อหนังสือเรียนไม่ถูกต้อง ผิดประเภท • ซื้อไม่ครบตามจำนวนนักเรียน • มีการนำหนังสือเก่ามาใช้

6 ปฏิทินการดำเนินงาน ที่ รายการ วัน/เดือน/ปี ๑
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดหลักการและแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายฯ เดือนมกราคม ๒๕๕๗ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประกาศบัญชีรายชื่อหนังสือ ๒.๑ หนังสือเรียนที่มีอยู่ (ป.๑ - ป.๖) ๒.๒ หนังสือเรียนที่ได้รับอนุญาตเพิ่มเติม (ป.๑-ป.๖) วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๗ วันที่ ๑๔ มกราคม และ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดสรรงบประมาณให้กับสถานศึกษาตามหนังสือ ศธ ๐๔๐๐๖/ว.๑๑๒ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๖ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

7 ปฏิทินการดำเนินงาน (ต่อ)
ที่ รายการ วัน/เดือน/ปี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สถานศึกษาชี้แจงผู้ปกครอง เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐานรณรงค์ เพื่อการบริจาค (เครื่องแบบนักเรียน/อุปกรณ์การเรียน) เดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม ๒๕๕๘

8 ปฏิทินการดำเนินงาน (ต่อ)
ที่ รายการ วัน/เดือน/ปี สถานศึกษาจัดซื้อหนังสือเรียนฯ/ส่งของ/ตรวจรับ ตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ -ให้สถานศึกษาดำเนินการจัดซื้อภายในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๗ -ให้ร้านค้ารับใบสั่งซื้อ และสำนักพิมพ์เตรียมจัดส่งหนังสือเรียนภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ -ให้ร้านค้าส่งหนังสือเรียน ถึงสถานศึกษาเพื่อใหนักเรียนมีหนังสือเรียนใช้โดยพร้อมเพรียงกันก่อนเปิดภาคเรียน ภายในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗

9 ปฏิทินการดำเนินงาน (ต่อ)
ที่ รายการ วัน/เดือน/ปี สถานศึกษาจัดหนังสือให้ผู้เรียนให้ทันก่อนเปิดภาคเรียน ภายในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ สถานศึกษาจ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน/อุปกรณ์การเรียน ให้กับนักเรียนหรือผู้ปกครองให้ทันก่อนเปิดภาคเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาดำเนินการติดตาม ควบคุมและกำกับ ให้เป็นไปตามแนวทางนโยบายฯ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เป็นต้นไป ๑๐ สถานศึกษารายงานยอดผู้บริจาค (เครื่องแบบนักเรียน/อุปกรณ์ การเรียน) ส่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้แบบฟอร์มการบริจาค ครั้งที่ ๑ ภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๒ ภายในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗


ดาวน์โหลด ppt โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้น พื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google