งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักนโยบายและแผนการศึกษา ขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักนโยบายและแผนการศึกษา ขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักนโยบายและแผนการศึกษา ขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน

2 * จัดสรรงบประมาณภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2556 1. จัดสรร 70 % ของนักเรียนรายบุคคล โดยใช้ ข้อมูลนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ( ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2556) ตาม หนังสือ สพฐ. ที่ศธ 0406/2643 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 2. จัดสรรเพิ่มเติมให้ครบ 100 % ของนักเรียน รายบุคคล โดยใช้ข้อมูลนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2556 ( ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2556) จำนวน 3 ครั้ง ดังนี้ 2.1 ครั้งที่ 1 ตามหนังสือ สพฐ. ที่ศธ 04006/46 ลง วันที่ 13 มกราคม 2557 2.2 ครั้งที่ 2 ตามหนังสือ สพฐ. ที่ศธ 04006/ ว 71 ลง วันที่ 21 มกราคม 2557 2.3 ครั้งที่ 3 ตามหนังสือ สพฐ. ที่ศธ 04006/ ว 94 ลง วันที่ 24 มกราคม 2557

3 * จัดสรรงบประมาณภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 1. จัดสรร 70 % ของนักเรียนรายบุคคล โดยใช้ข้อมูลนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ( ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2556) ที่เลื่อนชั้นไปอีกระดับหนึ่ง ตามหนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04006/ ว 112 ลงวันที่ 30 มกราคม 2557 2. จัดสรรเพิ่มเติมให้ครบ 100 % ของ นักเรียนรายบุคคล โดยใช้ข้อมูลนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ( ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557) ยังไม่ได้จัดสรร

4  กรณีโรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณ ค่า หนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์ การเรียน และค่าเครื่องแบบนักเรียน ไม่ครบ ตามจำนวนนักเรียนจริง ให้โรงเรียนยืม เงินจากรายการค่ากิจกรรมพัฒนา คุณภาพผู้เรียนมาใช้เป็นลำดับแรก ก่อน หากยังไม่พอให้ยืมเงินจากค่าจัดการ เรียนการสอนเป็นลำดับถัดไป  กรณีโรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณเกิน จำนวนนักเรียนจริง ให้เก็บเงินงบประมาณไว้สมทบในการ จัดการสรรครั้งต่อไป ทั้งนี้ สพฐ. จะหักลบงบประมาณที่เกินใน ภาคเรียนถัดไป

5 ขอให้โรงเรียนจัดซื้อหนังสือเรียนให้ ครบ 100 % ของจำนวนนักเรียน ทั้งหมด ปัญหา / อุปสรรคในการจัดซื้อ หนังสือเรียน การจัดซื้อหนังสือเรียนไม่ถูกต้อง ผิด ประเภท ซื้อไม่ครบตามจำนวนนักเรียน มีการนำหนังสือเก่ามาใช้

6 ที่รายการวัน / เดือน / ปี ๑ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด หลักการและแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายฯ เดือนมกราคม ๒๕๕๗ ๒ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประกาศ บัญชีรายชื่อหนังสือ ๒. ๑ หนังสือเรียนที่มีอยู่ ( ป. ๑ - ป. ๖ ) ๒. ๒ หนังสือเรียนที่ได้รับอนุญาตเพิ่มเติม ( ป. ๑ - ป. ๖ ) วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๗ วันที่ ๑๔ มกราคม และ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ๓สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดสรร งบประมาณให้กับสถานศึกษาตามหนังสือ ศธ ๐๔๐๐๖ / ว. ๑๑๒ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๖ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

7 ๔ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน / สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา / สถานศึกษาชี้แจงผู้ปกครอง เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ๕สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนัก นโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐานรณรงค์ เพื่อการ บริจาค ( เครื่องแบบนักเรียน / อุปกรณ์การเรียน ) เดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม ๒๕๕๘ ที่รายการวัน / เดือน / ปี

8 ๖สถานศึกษาจัดซื้อหนังสือเรียนฯ / ส่งของ / ตรวจรับ ตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น พื้นฐาน ปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๕๗ - ให้สถานศึกษาดำเนินการจัดซื้อภายในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๗ - ให้ร้านค้ารับใบสั่งซื้อ และสำนักพิมพ์เตรียมจัดส่งหนังสือเรียน ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ - ให้ร้านค้าส่งหนังสือเรียน ถึงสถานศึกษาเพื่อใหนักเรียนมี หนังสือเรียนใช้โดยพร้อมเพรียงกันก่อนเปิดภาคเรียน ภายใน วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ที่รายการวัน / เดือน / ปี

9 ๗สถานศึกษาจัดหนังสือให้ผู้เรียนให้ทันก่อนเปิดภาคเรียน ภายในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ๘ สถานศึกษาจ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน / อุปกรณ์การเรียน ให้กับนักเรียนหรือผู้ปกครองให้ทันก่อนเปิดภาคเรียน ภายในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ๙ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาและสถานศึกษาดำเนินการติดตาม ควบคุมและกำกับ ให้เป็นไปตามแนวทางนโยบายฯ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เป็นต้นไป ๑๐สถานศึกษารายงานยอดผู้บริจาค ( เครื่องแบบนักเรียน / อุปกรณ์ การเรียน ) ส่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้แบบฟอร์มการบริจาค ครั้งที่ ๑ ภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๒ ภายในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ที่รายการวัน / เดือน / ปี


ดาวน์โหลด ppt สำนักนโยบายและแผนการศึกษา ขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google